Hoofdstuk 1: Een groen Meierijstad klaar voor de toekomst

Steeds meer zien we de gevolgen van klimaatverandering om ons heen. Niet alleen op Europees en landelijk niveau maar ook bij ons in de gemeente. Het extreme weer raakt onze inwoners en zorgt steeds vaker voor overlast. We kunnen en willen de rekening van de klimaatverandering niet doorgeven aan de volgende generaties.
Nederland heeft in 2019 het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Om die doelen te halen is Nederland ingedeeld in een aantal energieregio’s. In deze regio’s wordt gekeken hoe er het beste energie opgewekt kan worden. En hoe we zo goed mogelijk met energie om kunnen gaan. De opgaven voor iedere regio zijn flink.

Niets doen is geen optie. We kunnen niet in de toekomst kijken maar we kunnen wel zien dat wat we nu doen niet genoeg is. We verwachten van de gemeente Meierijstad een proactieve houding op dit thema. D66 wil dat de gemeente in 2040 CO2 neutraal is. Dat is 10 jaar eerder dan nu de doelstelling is.

Besparen en zelf opwekken

Dit geldt voor alle verbruikers van energie. D66 vindt het belangrijk dat energie wordt bespaard. Want energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. En alle energie die wel verbruikt wordt, dient zelf te worden opgewekt. Daarom zijn ook smart grids noodzakelijk. D66 wil dat wij in Meierijstad toekomstgerichte technologie blijven toepassen.

 • Investeren in isoleren eigen woning. D66 wil meer aandacht voor de bestaande duurzaamheidslening. Het stelt mensen in staat om hun woning of bedrijf te verduurzamen. Door meer te isoleren, zodat de warmte niet verloren gaat. Efficiënt isoleren en ventileren, en maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen, zoals vlas en hennep. Het is een aanpak die wooncomfort vooropstelt en bewoners het heft in eigen handen geeft.
 • Op naar bijna nul op de meter. Op veel woningen zie je al zonnepanelen op het dak liggen. De opbrengsten van deze zonnepanelen worden telkens beter en het loont voor woningeigenaren, woningcoöperaties, bedrijfspandeigenaren en industrie om te investeren in een dak vol met zonnepanelen. D66 wil dat alle daken van Meierijstad bedekt zijn met zonnepanelen. Om dit te stimuleren willen we een duurzaamheidsfonds.
 • Betaalbaar van het gas af. Nieuwbouwwoningen zijn al zonder gas. Maar ook bestaande huizen gaan de komende jaren van het gas af. D66 wil dat dit betaalbaar is voor huiseigenaren en gebruikers. Tevens wil D66 dat de mogelijkheid van stadsverwarming onderzocht wordt met gebruikmaking van restwarmte vanuit de industrie.

Op naar een proactieve CO2 neutrale gemeente

We staan achter het rapport de toekomst van zon en wind in Meierijstad. We zijn voor een goede mix tussen wind- en zonneparken. Als de zon niet schijnt is er vaak wel wind en andersom. Wind- en zonneparken leggen we in gebieden aan waar dit het meest rendabel is. We koesteren het buitengebied. We vinden het belangrijk dat inwoners van Meierijstad voordeel moeten kunnen hebben van deze parken. En willen daarom lokaal eigendom promoten. Wij willen schone bedrijvigheid stimuleren en vervuilende bedrijvigheid afbouwen. De landbouw stimuleren, middels teelten, CO2 op te slaan in de grond en bijdragen in het verminderen van de CO2 uitstoot van Meierijstad. Door toekomstige beprijzing en vergoeding CO2 is dit ook een extra inkomstenbron voor de landbouw.

 • Deel opbrengst reserveren voor gebiedsherstel. Onderzoek kan nodig zijn naar de gebiedsconsequenties. Hiervoor moet budget worden gereserveerd. Ook een visie over dit soort gebiedsontwikkeling moet worden vormgegeven.
 • Openbare ruimte verduurzamen. We willen de openbare plekken in de gemeente gebruiken om duurzame energie op te wekken. Onderhoud van de openbare ruimte levert biomassa op zoals snoeihout, bermgras. Wij streven naar mogelijkheden om de vrijgekomen grondstoffen in te zetten als bouwmaterialen voor uiteenlopende producten. Ook door het met zonnepanelen overkappen van parkeerplaatsen verduurzamen wij de openbare ruimte.
 • De gemeente investeert in eigen duurzaam vastgoed. De gemeente Meierijstad moet hierin het goede voorbeeld geven. D66 wil dat er plan komt waarbij het gemeentelijk vastgoed wordt verduurzaamd. Het doel is dat al het gemeentelijk vastgoed het label krijgt van (bijna) energieneutraal gebouw.
 • Innovatie op het gebied van energie. Naast zonne- en windenergie zijn er nog andere manieren om duurzaam energie op te wekken. We zien graag dat Meierijstad faciliteert in waterstof- en geothermische centrales en in duurzame opslag van energie.

Meierijstad elke dag een beetje gezonder maken

We wonen graag in een schone en gezonde gemeente. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we meer mensen meer bewust maken en samenwerken waar het kan.

 • Verbeteren luchtkwaliteit. Luchtvervuiling is een onzichtbaar probleem. Bijvoorbeeld te hoge fijnstof- en stikstofdioxide concentraties eisen haar tol en maken mensen bevattelijker voor bijvoorbeeld Corona en luchtwegziekten. Maar ook kende onze gemeente te veel Q-koorts patiënten. Te vaak hebben beperkte economische belangen zwaarder gewogen dan de volksgezondheid. Daar moet een einde aan komen. Om te weten waar de luchtkwaliteit het slechtst is, moet je gedetailleerde metingen uitvoeren. Zo kom je erachter wat de bron van die vervuiling is. D66 pleit er dan ook voor om een meetnetwerk te maken in straten en wijken. Dit kan door meetapparatuur aan straatlantaarns te bevestigen.
 • Afval scheiden loont. Inwoners en bedrijven die duurzaam handelen dienen beloond te worden. Dat willen we doen door het restafval per gewicht en lediging door te rekenen. Goed scheiden aan de bron loont dus. Ook voor appartementencomplexen willen we het scheiden makkelijker maken door de ondergrondse containers hierop aan te passen.
 • Duurzaam regenwater. Onze leefomgeving versteent steeds meer. Om die reden kan het grondwaterpeil zich moeilijk herstellen. Regenwater gaat vaak niet naar de bodem maar wordt afgevoerd via het riool. D66 wil dat er gekeken wordt naar een gescheiden rioleringsstelsel voor grijs water en hemelwater. Hemelwater hoeft namelijk niet gezuiverd te worden. D66 ziet daarnaast graag dat mensen het grond- en regenwater langer vasthouden in eigen tuin. We gaan dat stimuleren door het aanbieden van een gratis regenton.
 • Zelfvoorzienende wijken. D66 wil initiatieven van mensen die gezamenlijk energie opwekken en delen stimuleren. Je kan dit ook doortrekken naar het gebruik van gezamenlijke elektrische auto’s en fietsen. Bijkomend voordeel: de energie die wordt opgewekt in de wijk wordt verbruikt in de wijk. Deze hoeft niet verplaatst en vraagt dus geen capaciteit van je energienet.
 • 80.000 bomen plan. We zien graag een groen Meierijstad waarin we oog hebben voor de inwoners en de natuur. Niet alleen in het buitengebied maar ook voor in de wijken om bijvoorbeeld hittestress te voorkomen. Of om het landschap te versterken, meerdere natuurlijke verblijfsgebieden te maken, biodiversiteit te verbeteren, nieuwe diensten mogelijk te maken en om Meierijstad aantrekkelijker te maken om er te wonen, te werken en te verblijven.
 • Scherpere geluids- en stanknormen. De wegen en het luchtruim worden weer drukker. Daarmee neemt ook de geluids- en stankoverlast toe. D66 zorgt ervoor dat de gemeente zich houdt aan de normen voor geluid en stank. Waar mogelijk zullen we deze verscherpen.
 • Eerlijke prijzen betalen voor je afval. Op dit moment kent Meierijstad drie milieustraten. Maar voor hetzelfde afval betaal je in de praktijk niet overal hetzelfde. Wij willen dat de kostenberekening op de milieustraat meer eerlijk, objectief en transparant wordt. Dat leidt tot gelijke prijzen voor hetzelfde afval. En de milieustraten zijn zes dagen per week open, met ruimere openingstijden.