Hoofdstuk 7: Overal veilig jezelf kunnen zijn

Inwoners van Meierijstad zijn pas echt thuis, als ze vrij zijn om hun eigen keuzes te maken. Vrij zijn in wat ze geloven, van wie ze houden of wat ze dragen. Dat vraagt om een veilige en tolerante gemeente. Op veel plekken in Meierijstad is het veilig, maar het kan nog beter! D66 wil daarom dat de gemeente zoveel mogelijk inzet op voorkomen van intolerantie en handhaaft waar dat noodzakelijk is. Tegelijkertijd waken we voor privacy schendingen en onnodige inperkingen van onze vrijheid.

Een veilig gevoel op straat en thuis

De situatie op straat en in de wijk bepalen voor een groot deel hoe veilig wij ons voelen in de gemeente. Slechte verlichting, rommel en ongewenst gedrag dragen bij aan een minder veilig gevoel. Sociale verbondenheid en controle bevorderen daarentegen juist de veiligheid.

 • Extra inzet in de wijk. Wijkagenten zijn bekend in de wijk en spelen een belangrijke verbindende en signalerende rol. Waar het gaat om jongeren speelt het ambulante jongerenwerk ook een grote rol. Zij kennen de jongeren en de plaatsen waar zij rondhangen en gaan gemakkelijk in gesprek. We willen extra inzet van (jeugd) wijkagenten en ambulant jongerenwerk.
 • Gebruik de kracht en kennis van wijkbewoners. We geloven dat de weerbaarheid en veiligheid toeneemt als burgers zich organiseren en makkelijk hun zorgen kwijt kunnen. Daarom steunen we positieve rolmodellen, wijkschouwen, meldpunten en Buurt Informatie Netwerk (BIN). We willen hen versterken, omdat zij een spilfunctie vervullen in een veilige wijk.
 • Hard tegen straatintimidatie. Het is onacceptabel dat we te maken hebben met straatintimidatie. Daarom komt er een bestrijdingsplan. Met aandacht voor de training van handhavers, bewustwordingscampagnes zoals ‘Ben Je Oké’, veilige ontmoetingsplekken in uitgaansgelegenheden en een lage meldingsdrempel.
 • Effectiever drugsbeleid. Wietteelt kan net als alcohol legaal en gereguleerd plaatsvinden, met oog voor de gezondheidseffecten. We willen de verkoop van lachgas tegengaan en de preventie van problematisch drugsgebruik opschroeven.
 • Etnisch profileren tegengaan. Samen met de politie en vertegenwoordigers uit de samenleving helpen we discriminatie en profileren op basis van etniciteit, gender en nationaliteit de wereld uit. Trainingen over antiracisme en vooringenomenheid, registratie van politiecontroles en een inclusief politiekorps zijn hierin onmisbaar.
 • Huiselijk geweld tegengaan. Tijdens de coronacrisis hebben we de cijfers van mishandeling en verwaarlozing zien oplopen. D66 vindt extra aandacht voor de bestrijding van huiselijk geweld daarom van groot belang. Dit willen we bereiken door integrale sturing waarbij betrokken partijen uit de zorg, het onderwijs, veiligheid en werk & inkomen beter met elkaar gaan samenwerken. Deze domein-overstijgende samenwerking vraagt om een sterke gemeentelijke regie.
 • Gerichte hulp en voorlichting. Het slim combineren van beschikbare informatie leidt tot meer inzicht in welke problemen zich waar voordoen. Dat gebruiken we voor gerichte voorlichting, bijeenkomsten voor lotgenoten en trainingen. Zo versterken we lokale netwerken en doorbreken we taboes. 

Digitale veiligheid

Onze snel digitaliserende wereld brengt naast vele kansen ook risico’s met zich mee. Het aantal privacy schendingen en slachtoffers van cybercriminaliteit neemt toe. Ook gemeenten hebben te maken met ‘hacks’, gijzelsoftware en datalekken. Het is daarom noodzakelijk dat de gemeente in online veiligheid investeert.

 • Weerbaarheid vergroten. De inspanningen van de gemeente om ambtenaren, inwoners en organisaties weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit zetten we voort. De gemeente zelf voldoet op een proactieve manier aan de vastgestelde beveiligingsstandaarden.
 • Oefenen met cyberincidenten. Een cyberincident kan een grote negatieve impact hebben op de samenleving. We willen dat de gemeente door middel van periodieke oefeningen de weerbaarheid en bestrijding daarvan toetst.
 • Weerbaar tegen offline en online extremisme. We willen weerstand kunnen bieden tegen fysiek en vooral ook online extremisme. Initiatieven met dit doel ondersteunen we vanuit de gemeente. Het is tevens van belang dat de gemeente samen met onderzoekers de effectiviteit van de interventies onderzoekt.

Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit

De verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld vormen een groot risico voor onze democratische samenleving. Denk aan drugscriminaliteit, mensenhandel en criminele investeringen in vastgoed en horeca. Het is noodzakelijk dat de gemeente illegale praktijken voorkomt en bestrijdt. Dit willen we bereiken door:

 • Een hardere aanpak van ondermijning. Met behulp van focusgebieden, scherpere integriteitsbeoordelingen bij vergunningen, signalen van bewoners en het slim bundelen van informatie zorgen we ervoor dat criminele organisaties minder gemakkelijk misbruik kunnen maken van legale voorzieningen.
 • Vroegtijdig afglijden voorkomen. We maken werk van een methode om jongeren op het rechte pad te houden. Het doel is om vroegtijdig gedragsproblemen te signaleren en aan te pakken. Zo voorkomen we dat jongeren radicaliseren of zich ontwikkelen tot criminele veelplegers. Het is bovendien een belangrijk instrument in het tegengaan van bijvoorbeeld messengeweld onder jongeren.

Een veilige jaarwisseling

D66 is voor een gezellige en veilige jaarwisseling in Meierijstad. Op dit moment is zowel de verstoring van de openbare orde, als de (vuurwerk)schade aan mens, dier en milieu te groot. Het afsteken van vuurwerk door particulieren veroorzaakt steeds meer overlast.

 • Alleen siervuurwerk. D66 wil de komende raadsperiode inzetten op een veilige jaarwisseling die gedragen wordt door de inwoners van Meierijstad. We willen een verbod op knalvuurwerk. Siervuurwerk mag wel. We vragen aan de gemeente dit te realiseren maar ook te handhaven op plaatsen waarbij men zich niet houdt aan het verbod.