Hoofdstuk 3: Goed onderwijs voor gelijke kansen en een leven lang ontwikkelen

Scholen bieden een veilige omgeving voor alle kinderen. Goed onderwijs daagt uit en biedt kansen tot ontplooiing. Goed onderwijs is maatwerk, want geen enkel kind is hetzelfde. D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen. Gelijke kansen bieden in het onderwijs vraagt om het lef om ongelijk te investeren. Zodat je achtergrond uiteindelijk geen belemmerende rol speelt.

Landelijk zijn we de onderwijspartij met plannen voor gratis kinderopvang. Ongelijkheid ontstaat vaak al op jonge leeftijd. Kinderopvang vergroot de gelijkheid tussen kinderen en werkt emanciperend voor ouders. Kinderen met sociaal-emotionele en taalachterstanden krijgen op die manier zo vroeg mogelijk extra ondersteuning en begeleiding. Dat kan grote leerachterstanden voorkomen. Wel hebben we in coronatijd gezien dat aandacht voor achterstanden een nieuwe focus vraagt, zoals de beschikbaarheid van een rustige thuiswerkplek, thuisbegeleiding en goed internet. Daarom willen we investeren in een brede proactieve signalering in het onderwijs en het preventiebeleid daarop inrichten.

Onderwijsverbetering in Meierijstad

Veel onderwijsbeleid wordt landelijk geregeld. Hieronder staan de voorstellen van D66 om het onderwijs in Meierijstad te verbeteren.

 • Een rijke schooldag voor ieder kind. Sommige kinderen gaan van voetbal, door naar muziekles en dan naar tennis. Andere kinderen zitten na school thuis voor de tv. Hierdoor neemt de ongelijkheid tussen kinderen alleen maar toe. Dat mogen we niet laten gebeuren. Landelijk kiest D66 voor een rijke schooldag. Alle kinderen krijgen onderwijs, opvang, sport, cultuur, muziek, natuur en huiswerkbegeleiding op hun school. D66 Meierijstad wil dat de gemeente de samenwerking opzoekt met bedrijven en instellingen om dit lokaal te realiseren. Een goed voorbeeld hiervan is hoe de CHV Academy nu al werkt op het gebied van cultuuronderwijs.
 • Gezonde voeding op school. Alle kinderen krijgen een warme lunch, want op een lege maag kan je geen reken- of taalles volgen. Daarnaast kunnen scholen worden ondersteund bij de aanvraag van (Europese) subsidiemogelijkheden voor schoolfruit en -groenten.
 • Brede buurtschool. Brede buurtscholen hebben een spilfunctie in de wijk en zorgen ervoor dat schoolgebouwen optimaal worden gebruikt, ook na lestijd. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen en welzijnsorganisaties. Hier zetten wij ons volledig voor in. Ook subsidiëren we weekend-, lente-, zomer-, herfst- en winterscholen.
 • Inspiratievolle schoolgebouwen op de juiste plek. Een goed en inspirerend schoolgebouw is de basis voor goed onderwijs. Onderwijshuisvesting is een prioriteit voor het gemeentelijk onderwijsbeleid. Binnen Meierijstad staat in het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat iedere wijk een basisschoolvoorziening moet hebben. D66 vindt het belangrijk dat deze scholen levensvatbaar zijn en toekomstbestendig. Kwaliteit van onderwijs moet altijd leidend zijn.
 • Een basisschool in Veghels Buiten. Veghels Buiten is een wijk in groei. We vinden dat deze wijk een eigen basisschool nodig heeft. Liefst een school die aansluit bij de filosofie waarmee Veghels Buiten is ontwikkeld: in het groen en de buitenlucht.
 • Tijd voor echte onderwijsvrijheid. Verreweg de meeste basisscholen in Meierijstad hebben een katholieke grondslag. Dat maakt dat ouders niet veel keuze hebben in het soort basisonderwijs voor hun kinderen. D66 ziet dat graag anders, D66 wil onderzoeken of de onderwijsbehoefte van ouders van jonge kinderen aansluit bij het huidige aanbod. Daarin willen we niet alleen de behoefte van religieus onderwijs onderzoeken maar ook van andere onderwijsconcepten, zoals vrije scholen.
 • Gelijke kansen vragen een ongelijke behandeling. We durven ongelijk te investeren in gezinnen, scholen en buurten waar de verschillen groot zijn. We hebben bijzondere aandacht voor scholen met veel leerlingen met ontwikkel- en leerachterstanden. Deze scholen geven we extra middelen om deze leerlingen extra begeleiding te kunnen bieden.
 • Solidariteit voor elk kind. De portemonnee van de ouder(s) mag nooit een rol spelen bij de ontwikkelkansen van een kind. Daarom bieden we via de scholen of solidariteitsfondsen, tablets of laptops aan voor elk kind vanaf groep 3 voor kinderen uit gezinnen die hiervoor niet zelf het budget hebben.
 • LHBTIQ+-acceptatie. Tijdens hun schooltijd maken kinderen een belangrijke ontwikkelingsfase door. Het is cruciaal dat de school daarbij een veilige omgeving is. Middelbare scholen worden aangemoedigd om een GSA (Gender and Sexuality Alliance) op te zetten. Ook spreken we basis- en middelbare scholen aan op hun wettelijke plicht om LHBTIQ+-acceptatie te bevorderen. Mbo’s en hbo’s worden gevraagd LHBTIQ+-beleid te ontwikkelen.

Scholen als voorbeeld in gezondheid en duurzaamheid

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom zijn de scholen in Meierijstad gezond en duurzaam.

 • Groene schoolpleinen. We investeren in Groene en Blauwe schoolpleinen, speelplaatsen en moestuinen die worden opengesteld voor de hele wijk. Hierbij betrekken we ook de ouders.
 • Afval scheiden op school. Scholen hoeven niet extra te betalen om afval te scheiden, mits ze dit koppelen aan educatieve doelen. De gemeente ondersteunt scholen bij het opzetten van projecten om circulair denken en handelen onder leerlingen te ontwikkelen.
 • Gezonde frisse lucht in de klas. Een gebrek aan frisse lucht in het klaslokaal heeft invloed op leerprestaties, concentratie, welbevinden en gedrag van kinderen en leraar. Daarom faciliteren we energie neutrale en frisse schoolgebouwen.

Gelijke doorstroomkansen voor leerlingen en studenten

We willen dat alle leerlingen en studenten door kunnen stromen naar de middelbare school of vervolgopleiding die bij ze past. Ook willen we voorkomen dat er segregatie optreedt tussen de verschillende leerniveaus. Door het bieden van maatwerk en een ‘zachte overstap’ halen we het beste uit leerlingen en studenten.

 • Van vmbo naar mbo. We willen een zachte overstap en passende leerroute voor alle studenten. Sommige jongeren vinden de overstap van kleinschalig vmbo-onderwijs naar de grotere mbo-instellingen lastig. Deze groep willen wij de mogelijkheid bieden een mbo-diploma te behalen op niveau 1 of niveau 2 in de vertrouwde vmbo-omgeving. De gemeente moet bestaande initiatieven hiertoe ondersteunen en uitbreiding hiervan faciliteren. Wij staan open voor deze initiatieven van onze vmbo-scholen, het Elde College en het Fioretti College.
 • In actie tegen thuiszitten. Iedere thuiszitter in Meierijstad is er één te veel. Daarom zetten we actief in op beleid om ieder kind onderwijs te bieden, bijvoorbeeld door voor alle kinderen en jongeren tot 27 jaar passend onderwijs beschikbaar te stellen. Ook worden nieuwe docenten gecoacht in het verminderen van uitstroom van leerlingen uit het onderwijs. Bij voorkeur gebeurt dit door ervaringsdeskundigen.
 • Zorgteam op school. Alle scholen moeten een zorgteam en een visie op begeleiding en ondersteuning hebben. We stimuleren scholen om naast logopedisten en fysiotherapeuten ook orthopedagogen en psychologen een werkplek aan te bieden binnen een school. We versterken (en ontschotten) de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in het belang van het kind.

Meierijstad, een gemeente van een leven lang leren

Leren stopt niet na het behalen van een diploma of het bereiken van een bepaalde leeftijd. De wereld en de samenleving zijn namelijk altijd in beweging. De vele nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden vragen een nieuwsgierige en lerende houding van iedereen. Daar richten we onze gemeente goed voor in.

 • Het begint met basisvaardigheden. Er zijn veel mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. De gemeente ondersteunt daarom het aanbod basisvaardigheden van de taalhuizen. Taalhuizen zijn belangrijk voor de algemene ontwikkeling van de mensen in Meierijstad. D66 wil graag stimuleren dat er ook ruimte is voor lokale initiatieven. We intensiveren de samenwerking tussen bibliotheken en scholen. Ook faciliteren we een leescoalitie en streven naar lees- en taalakkoorden in het onderwijs.
 • Opleiden werkt. We willen dat de gemeente de samenwerking intensiveert met onderwijsinstellingen, bibliotheken en het bedrijfsleven. Wij vinden dat er een ‘triple helix’ wethouder moet komen die ervoor zorgt dat onderwijs, overheid en bedrijfsleven nog beter gaan samenwerken. Daarmee willen we de opleidingen in Meierijstad nog beter laten aansluiten op het bedrijfsleven. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat de jongeren die worden opgeleid in onze gemeente ook in onze gemeente een baan kunnen vinden. Ook willen we bedrijfsbezoekdagen organiseren. Zodat kinderen meer inzicht krijgen in wat voor werk er in Meierijstad beschikbaar is.