Hoofdstuk 10: Een duurzame en sociaal sterke leefomgeving

In voorgaande hoofdstukken is duidelijk aangegeven wat D66 Meierijstad in de komende vier jaar wil bereiken. Dit zijn ambitieuze doelen. Om die doelen te bereiken is geld en ruimte nodig. Dit zijn schaarse middelen en moeten zo goed mogelijk ingezet worden voor een gezonde, duurzame en sociaal sterke leefomgeving. Ook dat vraagt om gedurfde keuzes.

Aantrekkelijk landschapsbeeld

Terwijl er voor gebouwen vele en soms gedetailleerde voorschriften zijn, is dit er voor de omgeving niet. Er is al jaren sprake van een verrommeling van het landschap. Juist nu we steeds meer in de eigen omgeving gaan wandelen, fietsen en recreëren is aandacht nodig voor hoe onze groene omgeving eruitziet. Een aantrekkelijke omgeving van wegen, wandel- en fietspaden is bevorderlijk voor het recreatief gebruik ervan. Zoals er nu beeldkwaliteitsplannen voor bebouwing zijn, worden er ook landschapsbeeldplannen ontwikkeld. Daarin worden kaders gesteld voor de groenvoorzieningen en buitenaankleding bij gebouwen of bij percelen.

Transparant en solide financieel beleid

D66 zet zich in voor transparant en solide financieel beleid. Dat betekent dat we voorzichtig met belastinggeld omspringen en ervoor zorgen dat de begroting sluitend is en tegen een stootje kan. Zo geven we inwoners het vertrouwen dat gemeente Meierijstad goed omgaat met hun belastinggeld.

  • De basis op orde. De vele voorzieningen die Meierijstad rijk is, houden we graag op niveau. De groei van Meierijstad en haar groeiende opgaven en de wensen van haar inwoners brengen kosten met zich mee die gedekt moeten worden. Daarom moet de begroting in balans zijn. We houden genoeg reserves aan om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.
  • Kritisch naar de OZB kijken. De OZB in Meierijstad is laag. In de huidige situatie, met hoge energielasten voor inwoners, is extra stijging van woonlasten niet gewenst. D66 wil wel onderzoek naar de doorwerking van de OZB-systematiek en een ‘benchmark’ met vergelijkbare gemeenten. Het realiseren van ambities in een grote gemeente vraagt om een bijdrage van inwoners en bedrijven die hierop is afgestemd.
  • De vervuiler betaalt. D66 wil toekomstbestendige gemeentelijke belastingen en heffingen waarin we uitgaan van het principe van de vervuiler betaalt. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk de kosten willen neerleggen bij de degene die de dienst of product gebruikt. Tenzij daarin zwaarwegende maatschappelijke belangen in de knel komen.
  • Verantwoord subsidies verstrekken. Subsidies zijn een goed middel om zaken die we belangrijk vinden voor elkaar te krijgen. Omdat het gaat om belastinggeld is het wel belangrijk dat we verstandig en zorgvuldig met subsidies omgaan. Dit vraagt om heldere doelstellingen, transparantie en verantwoording achteraf. Bijdragen aan maatschappelijke doelen zoals duurzaamheid, diversiteit en inclusie worden als criteria opgenomen in de subsidieregelingen. Ook willen we de drempel voor aanvragen zo laag mogelijk houden.

Financieel gezond maatschappelijk vastgoed

Meierijstad beschikt over een grote hoeveelheid gebouwen voor de uitvoering van de eigen taken en voor andere maatschappelijke organisaties. Zoals bijvoorbeeld voor wijkactiviteiten, sport en cultuur, politie, brandweer, het sociaal domein en het onderwijs.

  • Een integraal huisvestingsplan maatschappelijk vastgoed. Voor de schoolgebouwen in onze gemeente is er al een integraal huisvestingsplan. Dit plan geeft inzicht in de benodigde lange termijn investeringen. D66 is van mening dat er ook een dergelijk plan moet komen voor het overige maatschappelijke vastgoed, Multifunctionele accommodaties bieden flexibiliteit in het gebruik van ruimte. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van deze accommodaties is het nodig om het integraal huisvestingsplan onderwijs en maatschappelijk vastgoed aan elkaar te verbinden. Hierdoor kan er meebewogen worden met de veranderende behoeften in een wijk.