Hoofdstuk 2: Ruimte voor een thuisgevoel

Landelijk gaat het er al een hele tijd over en ook in Meierijstad ervaren we de problemen van de huidige huizenmarkt. Door de stijgende huizenprijzen is kopen, zeker voor starters en éénverdieners, vaak niet mogelijk. En ook voor huren is geduld nodig: bij de woningcorporaties zijn de wachttijden flink opgelopen. D66 wil voor iedereen een passende woning. Dat betekent dat er genoeg betaalbare woningen moeten zijn. Dat betekent dus meer bouwen. In een sneller tempo dan dat we tot nu toe kennen. Maar we vinden ook dat het anders kan. Daarom mét lef! We stimuleren daarnaast ook andere manieren van bouwen en creëren van nieuwe plekken om te wonen.

Meer bouwen

Er is een tekort aan woningen in Meierijstad. De meest voor de hand liggende oplossing voor het woonprobleem is simpelweg het bouwen van meer woningen.

 • 3.000 nieuwe woningen voor Meierijstad. Vanzelfsprekend willen we bijdragen aan de landelijke ambitie van één miljoen nieuwe woningen in de komende tien jaar. Binnen de afspraken in Meierijstad willen we gaan voor nog eens 10% extra woningen. Dat betekent 3.000 nieuwe woningen in de komende 4 jaar. Er is behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en mensen met middeninkomens. Om doorstroom te bevorderen willen we ook inzetten op het bouwen van seniorenwoningen. Hiervoor is actief grondbeleid nodig.
 • Inclusieve wijken, meer divers aanbod. Bij het bouwen van nieuwe woningen en wijken is diversiteit erg belangrijk. D66 wil inzetten op een goede mix in de wijk; van koop- en huurwoningen voor mensen met verschillende budgetten. Hierdoor ontstaan woningen voor mensen van verschillende leeftijden en sociaal maatschappelijk achtergronden. Ook willen we senioren in de eigen vertrouwde wijk een woonplek kunnen geven. Diversiteit samen met de juiste wijkvoorzieningen zorgen voor een goede leefbaarheid.
 • Energieneutraal en natuur inclusief bouwen. De nieuwe woningen worden energieneutraal en waterbesparend gebouwd met circulair en duurzame bouwmaterialen. Woningbouwcorporaties, bouwers en verhuurders worden gehouden aan de duurzaamheidsdoelen en investeren in een comfortabele en duurzame woning voor huurders.
 • Hoogbouw mogelijk maken. De gemeente moet de beschikbare ruimte voor woningen zo optimaal mogelijk benutten. D66 wil hoogbouw tot ongeveer 7 verdiepingen mogelijk maken.
 • Meer regelvrije zones. D66 wil een groot gebied aanwijzen als regelvrije zone. Eisen aan woonvormen en welstand worden hier niet of minder gehanteerd. Mensen kunnen hier zelf bouwen. Denk hierbij aan de bouw van ‘tiny houses’. De uitgangspunten zijn net als bij de bouw van andere nieuwe woningen: duurzaam en circulair.

Anders wonen

Naast het bouwen van woningen moeten we ook kijken hoe we anders kunnen wonen. Innovatiever en anders omgaan met de bestaande (woon)ruimte die er nu al is.

 • Kleinschalige leefgemeenschappen. D66 wil het toestaan van woongemeenschappen onderzoeken. We zijn daarbij voor een visie met lef.
 • Meer woningen splitsen. D66 wil het splitsen van woningen eenvoudiger maken. Dit met het accent op leefbaarheid.
 • Mantelzorgwoningen. D66 wil dat de bouw van mantelzorgwoningen wordt gestimuleerd. En dat, wanneer de nieuwe omgevingswet in 2022 in werking treedt, deze woningen nog steeds vergunningsvrij kunnen worden gerealiseerd, dus met alleen een meldingsplicht.
 • Leegstaande panden inzetten voor woonbestemming. Er zijn in Meierijstad veel leegstaande winkels en kantoren die omgebouwd kunnen worden tot woonbestemming. D66 wil dit actief stimuleren en daarbij bevorderen dat flexibele gebouwen worden ontwikkeld. Dit vraagt van de gemeente dat het vergunnings- en bestemmingsplanproces anders wordt ingericht.

Flexibele markt

Om iedereen een fijne, passende woonplek te geven moeten mensen gaan bewegen. Dat kunnen we stimuleren. Met de juiste middelen kunnen we de woningmarkt flexibeler inrichten.

 • Inzetten van doorstroomconsulenten. Zij informeren inwoners bij het zoeken naar een ander huis en coördineren maatregelen die doorstroom bevorderen. D66 pleit voor de inzet van doorstroomconsulenten voor zowel koop als huur.
 • Meer doorstroomwoningen. D66 wil dat woningcorporaties meer doorstroomwoningen realiseren. We willen een prijsprikkel voor mensen die te ruim wonen. Zij worden verleid om naar een kleinere woning te verhuizen. Die doorstroomruimte is er nu vaak niet.
 • Zelfbewoningsplicht. D66 wil een zelfbewoningsplicht in Meierijstad. Het vergroot ieders kansen en draagt positief bij aan de leefbaarheid.
 • Veilige huisvesting van arbeidsmigranten. We hebben aandacht voor de vaak slechte woonomstandigheden van arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten verdienen goede huisvesting en de gemeente maakt hierover afspraken met bedrijven en regiogemeenten. Daarbij is het uitgangspunt dat er zoveel mogelijk scheiding is tussen huisbaas en werkgever.
 • Niemand slaapt op straat. D66 wil tijdelijke opvangwoningen voor dak- en thuislozen.