Hoofdstuk 6: Een gemeente die werkt voor iedereen

In Meierijstad hebben we een sterk bedrijfsleven. Van grote nationale en internationale ondernemingen tot de winkelier in onze centra. Al deze ondernemingen dragen bij aan het goede ondernemingsklimaat in onze gemeente. D66 is hier trots op en wil dat we dat als gemeente ook meer uitdragen.

We zien ook uitdagingen voor het bedrijfsleven in onze gemeente. Ook bij hen zal er een grote verduurzamingsslag gemaakt moeten worden. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar het opent ook nieuwe kansen voor datzelfde bedrijfsleven. Wij denken dat het bedrijfsleven deze slag grotendeels zelf kan maken, maar waar dat niet lukt vinden wij dat we als gemeente moeten ondersteunen.

Meierijstad moet een landelijk voorbeeld worden in de transitie naar duurzame landbouw. Zo zorgen we ervoor dat de agrariërs in onze gemeente weer een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen zonder dat mens, natuur en landschap worden geschaad.

Investeren in een duurzame en innovatieve economie

Het grote bedrijfsleven in onze gemeente brengt ook een grote belasting op klimaat en natuur met zich mee. Om dit zo veel mogelijk te beperken vinden wij dat bedrijven zo duurzaam en klimaatneutraal mogelijk moeten zijn. De gemeente moet dit zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren.

 • Steun voor Veghel Win(d)t. D66 vindt dit initiatief voor windmolens langs de A50 waar stroom wordt opgewerkt voor de bedrijven fantastisch. Een heel goed voorbeeld hoe duurzame energie wordt opgewekt voor gezamenlijk gebruik. Wij vinden dat bedrijven gestimuleerd moeten worden om gelijksoortige initiatieven te starten.
 • Zonnepanelen op bedrijfsdaken. D66 wil dat alle daken in Meierijstad bedekt zijn met zonnepanelen. Er zijn nog genoeg grote bedrijfspanden die wat ons betreft prima gebruikt kunnen worden voor het leggen van zonnepanelen.
 • Duurzame nieuwbouw. We vinden het belangrijk dat nieuwe bedrijfspanden voorbereid zijn op de toekomst. Deze moeten daarom zo energiezuinig mogelijk zijn. Dat kan door zonnepanelen op daken, energieopslag en andere vormen van energieopwekking en besparing.
 • Mobiliteitshub. Kavels kunnen efficiënter en duurzamer worden benut. D66 stelt voor een centrale mobiliteitshub te bouwen waar een parkeergarage, OV en deelvervoer samen komen. Zo hoeven bedrijven geen eigen parkeergelegenheid te voorzien op eigen grond.
 • Ruimte voor uitbreiding grote bedrijven. Vooral in Veghel en Schijndel moeten er grotere kavels komen waar bestaande bedrijven op kunnen uitbreiden.
 • Focus op vernieuwing en innovatie bij nieuwvestiging. Bedrijven die van buiten onze gemeente zich hier vestigen zullen wat D66 betreft echt iets moeten toevoegen aan onze economie. Daarmee bedoelen we dat ze andersoortig werk hebben of dat ze echt willen innoveren. We denken hierbij ook aan innovatieve start ups.
 • Triple Helix wethouder. Deze wethouder gaat ervoor zorgen dat onderwijs, overheid & bedrijfsleven beter gaan samenwerken. Daarmee willen we de opleidingen in Meierijstad nog beter laten aansluiten op het bedrijfsleven. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat de jongeren die worden opgeleid in onze gemeente ook in onze gemeente een baan kunnen vinden.
 • Campus duurzame inzetbaarheid rondom energie transitie. De energietransitie geeft grote technologische uitdagingen waarbij het gaat om het implementeren van toekomstgerichte technologie. Er is nu al een sterkt tekort aan vakspecialisten en hoger opgeleiden binnen de installatiebranche. In de toekomst zal daarnaast steeds meer gevraagd worden aan kennis en kunde van de medewerkers. Onderzoek naar de mogelijkheid om zo’n campus te starten en te vestigen in Meierijstad. Belangrijk is dat het bedrijfsleven samen met mbo- en hbo-opleidingen, invulling gaat geven aan de opleidings- en trainingsprogramma’s.

Aansluiten bij Brainport regio Eindhoven

Het economische centrum van deze regio ligt in Eindhoven en de Brainportregio die daarom heen ligt. Daar zit de innovatieve kracht die onze gemeente nodig heeft om onze eigen economische kracht te laten floreren. Daarom moet Meierijstad zich op deze regio richten.

De Agrifood Capital regio waar onze gemeente nu bij aangesloten is heeft een te smalle focus. Ook zijn de stappen die gezet zijn op het gebied van ‘food’- en duurzame agrarische innovaties te klein in verhouding tot de beschikbare tijd, geld en draagvlak.

 • Afscheid nemen van Agrifood Capital. Wat D66 betreft stoppen we als gemeente met deelname aan Agrifood Capital. De te smalle focus op ‘food’ heeft betrekking op een klein gedeelte van onze bedrijven. Deelname hieraan heeft te weinig toegevoegde waarde gehad.
 • Aansluiten Brainport. Brainport is alles wat een samenwerkingsverband tussen een overheid, bedrijfsleven en onderwijs zou moeten zijn. Niet voor niets is de Brainportregio economisch gezien één van de krachtigste regio’s in Europa. Het sluit ook beter aan bij de bedrijven in Meierijstad. Daar kunnen we als Meierijstad alleen maar voordeel bij hebben.

Perspectief bieden voor agrarische bedrijven

Met de eenzijdige focus op voedselproductie is de landbouw steeds verder af komen te staan van het onderhouden van de cultuurhistorische landschappen en is de biodiversiteit op landbouwgrond afgenomen. Hoewel er al jarenlang steeds meer voedsel wordt geproduceerd, staan de verdiensten voortdurend onder druk. De inkomsten liggen vaak onder de bedrijfseconomische kostprijs. De belasting voor mens en milieu in ons dichtbevolkt land is gewoon te hoog. Daarom moet Meierijstad onze agrarische bedrijven helpen met de transitie naar duurzame landbouw zodat zij een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen zonder het milieu te belasten.

Bij duurzame landbouw staat een efficiënte en duurzame omgang met de aarde centraal. Alleen zo kan een groeiende wereldbevolking binnen de grenzen van de aarde worden gevoed. Dit vergt een andere visie op voer, mest, bodem, dierenwelzijn, landschap en natuur. Landbouwgrond moet bij duurzame landbouw anders benut worden: meer grond voor plantaardig voedsel voor mensen, meer restproducten gebruiken voor veevoer. Niet chemie maar een vruchtbare bodem is de basis van voedselproductie. Om duurzaam om te gaan met mest en voedsel is het nodig dat het aantal kippen en varkens in Meierijstad halveert en het aantal koeien substantieel afneemt.

 • Boeren belonen voor natuur en landschapsbeheer. We moeten naar nieuwe verdienmodellen voor de agrariërs. De gemeente moet het natuur- en landschapsbeheer wat boeren uitvoeren belonen.
 • Pilots met innovatieve technieken uitvoeren. D66 vindt dat Meierijstad zich moet inzetten om pilots voor robuuste teeltmethoden te ontwikkelen vanuit ecologisch efficiënte methoden. Het verminderen van bodembewerking, meer diversiteit van planten door ruimere gewasrotaties, gebruik van groenbemesters en het permanent bedekt houden van de bodem, vormen belangrijke uitgangspunten. Gewassen voeden hierbij het bodemleven en omgekeerd.
 • Alleen maar duurzame landbouw. De gemeente verleent alleen maar medewerking aan veranderingen van bedrijfspercelen als deze overstappen op duurzame landbouw. Voor andersoortige landbouw is gewoon geen plaats in onze gemeente.
 • Duurzame verpachting. Verpachting van grond in eigendom van de gemeente moet onder voorwaarde van duurzaam bodembeheer, bijvoorbeeld via een bodempaspoort. Daarbij willen we ook een expliciet verbod op het gebruik van glyfosaat op onze gronden.
 • Boerderijwinkels en lokaal keurmerk. We willen het mogelijk maken dat agrariërs hun eigen producten direct aan de lokale consumenten kunnen verkopen. Dit willen we doen door een lokaal keurmerk te stimuleren. Boerderijwinkels en andere initiatieven willen we faciliteren.
 • Geitenhouderijen verplaatsen. Binnen twee kilometer van een geitenhouderij mag niet worden gebouwd. Dat heeft te maken met de stankcirkel en de gezondheidsrisico’s. In delen van Olland en Schijndel kan er daarom nu niet meer gebouwd worden. D66 wil dat er in gesprek wordt gegaan met de ondernemers of de geitenhouderijen verplaatst kunnen worden. Nu wordt bewoners gevraagd een verklaring te ondertekenen waarbij ze afstand doen van eventuele gevolgen. Voor D66 is dit geen manier om met de gezondheid van inwoners om te gaan. Wat D66 betreft wordt er direct gestopt met die werkwijze.

Aantrekkelijke centra voor onze eigen inwoners

Wij vinden dat de winkelcentra in onze kernen belangrijke plekken zijn waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten in de horeca of kort kunnen shoppen voor dagelijkse en niet dagelijkse boodschappen. Een gemeente moet ervoor zorgen dat deze centra aantrekkelijk zijn om te verblijven.

 • Horeca meer de ruimte geven. Wij vinden dat de terrassen in onze centra meer ruimte mogen krijgen. Hierdoor breng je meer gezelligheid in het centrum.
 • Gemakkelijker maken voor het organiseren kleine evenementen. We willen het gemakkelijk maken voor winkeliers en horecaondernemers om kleinschalige evenementen te organiseren. Bijvoorbeeld een modeshow of muzikanten op een terras. Wij willen dit doen door middel van zogenoemde regelvrij zones waar, binnen gestelde kaders, ondernemers flexibel kunnen ondernemen. Zo maken we onze centra aantrekkelijker.
 • Omvormen winkelruimte. Door ontwikkelingen van de online verkoop is er steeds minder vraag naar winkelruimte en komt er dus steeds meer winkelruimte leeg te staan. D66 wil leegstand voorkomen en sommige winkelruimtes herbestemmen tot een andere functie zoals ontmoeten of wonen. Hierbij willen we de bestaande centra compacter maken.

Een stevige arbeidsmarkt

Wij vinden dat iedereen die wil werken moet kunnen werken en dat de meeste mensen makkelijk van werk naar werk gaan. Dat is voor niet iedereen een gegeven en daar is dan ondersteuning bij nodig. Daar is een taak voor de gemeente weggelegd. Ook is de gemeente zelf werkgever en kan dus op veel punten het goede voorbeeld geven.

 • Werkbonus. Mensen die vanuit de bijstand willen werken, lopen tegen te veel belemmeringen aan. Niet alleen zien ze van hun verdiende loon niks terug op hun bankrekening vanwege de verrekening met de uitkering, ze kunnen er zelfs op achteruit gaan als ze in deeltijd werken. D66 wil dit met een werkbonus tegengaan, waardoor werken daadwerkelijk loont.
 • Lokale initiatieven. We geloven dat elkaar kennen helpt bij het vinden van een baan of medewerker. Zeker als je wat hulp hierbij goed kan gebruiken. We willen daarom lokale initiatieven ondersteunen zoals PIM Werkt en Bij Jet.
 • Discriminatievrije arbeidsmarkt. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld anoniem solliciteren als norm te maken.
 • Gelijke stagevergoeding. Een stage is ervoor om ervaring op te doen, daarom vinden wij dat het niet moet uitmaken of een stagiair bij de gemeente een mbo, hbo of universitaire opleiding volgt: de stagevergoeding moet gelijk zijn.