Cultuur, toerisme en recreatie

De verwachting is dat toerisme, recreatie en bezoek aan culturele voorzieningen binnen de regio de komende jaren zullen toenemen. Dit vertaalt zich in bestedingen en werkgelegenheid. We willen, gelet op deze autonome groei van bezoekers, zorgen voor spreiding van voorzieningen met een goede match tussen vraag en aanbod. Om inwoners en toeristen te blijven boeien, mogen daarbij cultuur en recreatie in Leusden zeker niet vergeten worden.

Onze gemeente en regio hebben belang bij goed bereikbare en toegankelijke voorzieningen voor cultuur, recreatie en toerisme. Een aanbod dat goed aansluit op de behoeften van zowel inwoners als bezoekers. D66 is een warm voorstander van duurzame ontwikkeling van de vrijetijdseconomie. Het is belangrijk daarbij oog te hebben voor zowel bezoekers als inwoners.

Cultuur
D66 vindt cultuur een belangrijk middel tot verrijking van ons leven en de Leusdense samenleving. Een gevarieerd cultuuraanbod kan bewoners bij elkaar brengen. Daarom moet de gemeente dit actief steunen.

8.1. Cultuurnota

Leusden kent veel verschillende culturele organisaties. Onduidelijk is welke organisatie door de gemeente gesteund wordt, hoe dat gebeurt en om welke reden. Daarom vindt D66 dat er een cultuurnota moet komen die dit duidelijk maakt. Daarbij moet er voldoende budget beschikbaar komen om te zorgen dat organisaties en initiatieven kunnen voortbestaan en er ruimte is voor nieuwe ideeën.

De cultuurkoepel moet een voor alle culturele organisaties overkoepelend orgaan worden, waar alle cultuurorganisaties aan kunnen bijdragen.

Ons cultureel erfgoed dient bewaard te blijven en onder de aandacht van de inwoners gebracht te worden in samenwerking met de Historische Kring. Daarom willen we dat de gemeente actief blijft meedoen met de Open Monumentendag.

8.2. Culturele speerpunten

Omdat de verwachting is dat de Korf in de huidige vorm zal verdwijnen, moet er een nieuwe locatie voor theater de Tuin komen. D66 wil dat spoedig onderzocht wordt hoe het theater in combinatie met het gebouw van de bibliotheek een nieuw cultuurhuis kan vormen. D66 wil het cultuur- en muziekonderwijs op de basisscholen blijven stimuleren via het project ‘Scholen in de Kunst’, dat alle kinderen met cultuur kennis wil laten maken.

8.3. Toerisme en recreatie

De komende jaren zullen toerisme en recreatie van groot belang worden voor onze lokale economie. De verwachting is dat het toeristisch bezoek aan en binnen de regio de komende jaren toeneemt, door een groei van het aantal inwoners en toeristen. De vrijetijdseconomie is in opkomst. Dit vertaalt zich in bestedingen en werkgelegenheid. Natuurlijk verliezen we daarbij goede recreatie-mogelijkheden voor de inwoners van al onze woonkernen niet uit het oog.

8.4. Regio

Als het gaat om toerisme en recreatie kijkt D66 naar de schaal en maat van Leusden. We praten dan over de regio waar Leusden deel van uitmaakt. De toerist kijkt vooral naar de aantrekkelijkheid van een regio. Samenwerking binnen de regio kan bijvoorbeeld door de toeristische mogelijkheden op elkaar af te stemmen en online samen te werken in één groot systeem waarmee we toerisme ‘boekbaar’ kunnen maken.

8.5. Natuurrecreatie

Het accent ligt op de regio, maar dat wil niet zeggen dat er geen kansen voor Leusden als gemeente zijn. Vooral de Leusdense natuur biedt kansen en mogelijkheden om het toerisme en recreatie uit te breiden. Door bezoekers naar Leusden te trekken voor met name het outdoor-toerisme kunnen we zorgen dat de lokale economie gestimuleerd wordt. Uiteraard is het een voorwaarde dat het unieke karakter van onze natuur hier niet onder lijdt.

8.6. Ontwikkelingen

De komende decennia zal ook Leusden vergrijzen. Hierdoor zullen ook meer eigen inwoners gebruik gaan
maken van onder andere de Leusdense toeristische, recreatieve en horeca-voorzieningen. Deze groep kan
ook als vitale oudere werkzaam zijn in deze sector.

Ook in Leusden zullen de komende jaren veel agrarische bedrijven zich op andere activiteiten gaan richten.
Voor die bedrijven liggen er kansen in toerisme en recreatie. De gemeente zou met soepele regelgeving en een
goed doordacht toeristisch beleid deze bedrijven kunnen helpen. Dit draagt ook bij aan verduurzaming van de
agrarische sector (zie ook het hoofdstuk over duurzaamheid).

8.7. Initiatieven

D66 wil de mogelijkheden voor de aanleg van een recreatieplas onderzoeken.

D66 is van mening dat we moeten uitbreiden in kleinschalige verblijfplaatsen, zoals vakantiewoningen, B&B’s en camperplaatsen in het buitengebied. Hierbij kiezen we bewust niet voor grootschalige vakantieparken of ander massatoerisme. Om het aantal kleinschalige verblijfplaatsen te laten groeien, zal de gemeente haar beleid op dit gebied, dat gedateerd is, moeten actualiseren. Sinds begin 2021 heeft Leusden zijn eigen zelfstandige stichting voor toeristische informatievoorziening (de STIL). Deze stichting runt onder andere de VVV in de Bibliotheek. De STIL heeft de ambitie om een winkel in De Hamershof te openen. D66 juicht dit initiatief toe.