Duurzaamheid

Verduurzamen staat voor de activiteiten die bijdragen aan een goede toekomst voor onszelf
en de generaties na ons. We kunnen niet doorgaan met het uitputten van onze planeet.
Daarom is duurzaamheid de rode draad in dit verkiezingsprogramma. D66 Leusden zet
zich in voor het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen, het vergroten van de
biodiversiteit en het aanpassen van onze leefomgeving met het oog op de klimaatverandering. Een integrale aanpak – met een hechte samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen – is daarbij het uitgangspunt.


Om onze aarde bewoonbaar te houden zal ook Leusden moeten veranderen, een transitie door moeten maken. De gevolgen van klimaatverandering en de afname van biodiversiteit zijn zo groot dat het leven zoals we het nu leiden geen optie meer is. We zullen onder meer fossiele energiebronnen, zoals aardolie en steenkolen, moeten vervangen door duurzame bronnen, zoals zonne- en windenergie. Deze energietransitie moet er in onze gemeente voor zorgen dat Leusden in 2040 energieneutraal is. Omdat iedere verandering effect heeft,
moeten we ook lokaal onze verantwoordelijkheid nemen en ons gedrag verduurzamen. Om dit doel te halen zijn de volgende zaken van groot belang.

1.1. Duurzame huizen en gebouwen

Het verduurzamen van huizen en andere gebouwen in de gemeente zal een grote opgave worden, maar D66
ziet dit als een noodzakelijk onderdeel van de lokale energietransitie. Op het gebied van isoleren, elektrisch
koken en energiebesparing zijn nog grote stappen te zetten. Dit geldt ook voor het terugbrengen van het
gebruik van aardgas. Dit is geen eenvoudige opgave. D66 is voorstander van pilot-projecten, om te kunnen
uitvinden hoe de verschillende wijken van het gas af gaan. D66 heeft ook oog voor de hoge kosten van
de verduurzaming voor inwoners en wil onderzoek naar mogelijkheden als subsidies, gezamenlijk inkopen,
duurzaamheidsleningen en gebouwgebonden financiering.

1.2. Duurzaam gedrag

Het verduurzamen van ons gedrag zal het gebruik van energie en de uitstoot van CO2 terugdringen. Om
dit te bereiken wil D66 dat we in onze gemeente blijvend minder afval produceren en afval zo veel mogelijk
hergebruiken. Er zijn op dit gebied al mooie resultaten geboekt. D66 wil sterker inzetten op bewustwordingscampagnes
en communicatie over maatregelen. Onder andere door het invoeren van het weren van reclamedrukwerk
in de brievenbus, tenzij je een sticker opplakt. Er is een Energieloket dat voorlichting geeft. We willen
dat dit loket niet alleen voor inwoners, maar ook voor ondernemers open staat.

1.3. Duurzaam vervoer

D66 zet zich ook in voor verduurzaming van het vervoer in de gemeente Leusden. Daarom moeten er meer
laadpalen komen. We kiezen voor een betere inrichting van de gemeente voor het gebruik van fietsen in plaats
van auto’s. Dat betekent actief onderhouden en uitbreiden van onze fietspaden, -snelwegen en -stallingen.
We pleiten voor het inrichten van veilige fietsstraten en het installeren van fietsvriendelijke stoplichten. D66 is
voorstander van een goede ontsluiting van de buitengebieden voor fietsers, bijvoorbeeld door de aanleg van
een fietspad langs de Postweg. Dit kan alleen in samenwerking met onze buurgemeenten. D66 wil bovendien
knelpunten voor fietsers, zoals de gevaarlijke verkeerssituaties bij het Flankement en de aansluiting Horsterweg,
wegnemen. D66 wil zich inzetten voor het gebruik van deelauto’s, volgens het principe van GreenWheels of
SnappCar.

1.4. Openbaar vervoer

Goed en toegankelijk openbaar vervoer blijft in Leusden van groot belang. In samenwerking met de provincie
en regio Amersfoort wil D66 Leusden zich inzetten voor regionale, betrouwbare, bereikbare en duurzame
ov-verbindingen voor alle wijken. We willen de mogelijkheid onderzoeken om het OV onder te brengen in een
overheidstransportdienst (zoals in U10 gemeenten).

1.5. Duurzame energieopwekking

D66 zet in op duurzame energieopwekking in onze gemeente. Bij de selectie van geschikte locaties voor
windturbines en zonnepanelen staan de gezondheid van onze inwoners, de omgeving en de natuur uiteraard
voorop, maar we moeten niet uit het oog verliezen dat het gaat om de toekomst van onze aarde. D66 steunt
de plaatsing van windturbines en zonnepanelen langs de A28, als uit onderzoek blijkt dat dit geen gevaar
oplevert voor de omgeving. Daarnaast willen we eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen stimuleren
zonnepanelen te plaatsen. We zijn voorstander van lokaal eigenaarschap van zonnevelden en windturbines,
bijvoorbeeld in de vorm van lokale energie co peraties. Ook steunt D66 pilots met innovatieve en experimentele
vormen van kansrijke nieuwe technologie.

1.6. Routekaart

De routekaart voor een energieneutraal Leusden die de gemeenteraad heeft vastgesteld, zal wat D66 betreft
leidend zijn bij het zetten van stappen in de komende periode. Het tempo moet beslist omhoog, op alle onderdelen
van de kaart, willen we het doel van een energieneutraal Leusden in 2040 halen. D66 wil dat zowel de
gemeenteraad als de bewoners en bedrijven elk jaar over dit belangrijke onderwerp ge nformeerd worden:
wat is er gedaan en met welk resultaat? De eerste grote doelen moeten al gehaald worden in 2025, zoals te
zien in onderstaande afbeelding. Dat is al aan het einde van komende raadsperiode. D66 Leusden wil daar
graag verantwoordelijkheid voor nemen.