Gezondheid

Iedere inwoner van onze gemeente verdient de kans om lang en gezond te leven, in een samenleving die niemand uitsluit. In Leusden is al veel goed geregeld als het hierover gaat. Toch heeft D66 Leusden ook hier de nodige ambities.

D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. We vertrouwen op de eigen kracht van mensen en investeren in preventie. Maar wie zorg nodig heeft, verdient de best mogelijke ondersteuning en hulp. D66 is optimistisch, maar vindt ook dat er ruimte is voor verbetering in Leusden. De zorg kan dichterbij inwoners worden georganiseerd en beter aansluiten op wat zorgbehoevenden en hun familie, vrienden, collega’s en buren zelf kunnen doen.

6.1. Maatwerk en toegankelijkheid

D66 wil dat er meer maatwerk in de zorg wordt geleverd. We kijken waar mensen behoefte aan hebben en passen de regels en het budget daarop aan – dus niet omgekeerd! Er is meer aandacht nodig voor het tijdig signaleren van mensen die specialistische zorg nodig hebben. Wij verwachten dat de gemeente het overleg tussen zorgaanbieders, het sociaal team en vrijwilligers- en welzijnsorganisaties stimuleert, zodat mensen zo snel en goed mogelijk geholpen worden. Het is niet altijd duidelijk waar inwoners terecht kunnen voor zorg of ondersteuning. De gemeente moet voor duidelijke aanspreekpunten zorgen. Wij vinden de rol van wijkteams van groot belang: zij zorgen voor laagdrempelige hulp en leveren zorg op maat. Er moet voldoende specialistische kennis bij de gemeente aanwezig zijn om deze wijkteams te ondersteunen.

6.2. Innovatie

Innovatie in de zorg is belangrijk. Daarom stimuleert D66 het gebruik van e-health als middel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het zorgt ervoor dat mensen beter contact met hun zorgverleners kunnen houden en maatwerk geleverd kunnen krijgen. Daarom willen wij dat de gemeente kansrijke innovaties versnelt, bijvoorbeeld door hierop aan te dringen bij de Woningstichting Leusden, zorg- en welzijnsorganisaties en initiatiefnemers voor nieuwe woningen. De gemeente kan hier ook zelf aan bijdragen in haar rol als zorginkoper

6.3. Aandacht voor ouderen

Leusden vergrijst, senioren zijn vaak nog volop actief. Veel ouderen willen kleiner of anders wonen. Dan moeten er wel meer passende woningen beschikbaar zijn. Dit brengt doorstroming op gang. D66 wil divers bouwen, ook voor ouderen. Naast appartementen ook woningen met een flinke leefruimte en een kleine tuin. We willen, dat de gemeente splitsen van woningen gemakkelijker maakt en meer-generatiewoningen faciliteert. D66 wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als daar extra ondersteuning voor nodig is. Behoud van mobiliteit is voor ouderen belangrijk om zelfstandig te blijven en helpt tegen eenzaamheid. Daarom zijn goede busverbindingen ook voor deze groep noodzakelijk. Winkelcentra moeten vanuit alle kernen en wijken zonder overstap bereikbaar zijn. Wijkverenigingen en activiteiten voor senioren verdienen versterking en financiële ondersteuning. We maken ons sterk om voor iedere wijk een wijkkamer te realiseren.

6.4. Jeugdzorg

D66 wil de juiste zorg voor iedere jongere. Als je goed in je vel zit heb je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Daarvoor moet Leusden behalve de juiste zorg ook laagdrempelige trainingen voor jongeren en hun begeleiders aanbieden. Zulke trainingen helpen problemen op te lossen en te leren hoe je met jezelf moet omgaan.

6.5. Preventie

Maar belangrijker nog is zorgen dat onze jongeren géén zorg nodig hebben. Daarvoor moet de gemeente meer en beter aan preventie werken. Samenwerking met verloskundige, consultatiebureau, huisarts, kinderopvang, school, schoolarts en clubs is daarvoor belangrijk. En natuurlijk met familie en vrienden.

D66 wil dat er meer tijd en gelegenheid komt voor professionals in zorg, onderwijs en kinderopvang om met gezinnen in vertrouwen te overleggen welke obstakels zij ervaren en hoe ze daarmee om kunnen gaan. En natuurlijk welke hulp daarbij nodig zou kunnen zijn.

Eén van de manieren om hieraan bij te dragen is ‘Stevig Ouderschap’. D66 heeft zich hiervoor lang sterk gemaakt en Leusden zal daar in de loop van 2021 mee starten. Jonge ouders kunnen in de eerste zes maanden na de geboorte van hun kind hulp krijgen. Zo kunnen we voorkomen dat ouders met een moeilijk verleden dit doorgeven aan hun kinderen.

6.6. Ondersteunen

De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is van groot belang voor de sociale kracht van Leusden op het gebied van zorg en welzijn. Wij vinden het daarom belangrijk inwoners te stimuleren om als vrijwilliger een bijdrage te leveren. Bovendien willen wij dat vrijwilligersorganisaties meer betrokken worden bij de formele zorg, om beter passende zorg en hulp te kunnen bieden. D66 vindt het belangrijk dat inwoners de beschikking hebben over onafhankelijke cliëntondersteuning en daar actief over geïnformeerd worden. Zo krijgen ze hulp bij het organiseren van hun zorg en ondersteuning. D66 wil de zichtbaarheid, herkenbaarheid en vindbaarheid hiervan vergroten, vooral als het gaat om cliënten die zelf niet de weg naar een voorkeursaanbieder kunnen vinden.

6.7. Inclusieve samenleving

In 2016 werd het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking van kracht in Nederland. Het belangrijkste punt hierin is inclusief beleid, dat iedereen insluit en niemand buitensluit. Het is beleid dat rekening houdt met de verschillende beperkingen van mensen, op fysiek, verstandelijk of psychisch gebied.

Dit vraagt om een overheid die zich inleeft in mensen en de problemen die zij ervaren. Om die reden moet de gemeente in de komende raadsperiode de toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor mensen met een beperking verbeteren.

Zo’n samenleving betekent voor D66 ook, dat vluchtelingen worden opgevangen en statushouders zo snel mogelijk hulp krijgen om in te burgeren. Voor statushouders, waarvan iedere gemeente jaarlijks een aantal krijgt toegewezen, moet dit in beleid worden vastgelegd.

6.8. Inclusieagenda

Wat D66 Leusden betreft gaat de gemeente erop toezien dat de lokale Inclusieagenda wordt uitgevoerd, zodat niemand buiten de boot valt. Het gaat erom dat we bij elke aanpassing in de openbare ruimte rekening houden met de gevolgen voor de inwoners. Een mooi voorbeeld zijn openbare toiletten in de winkelcentra, die ook buiten de winkelsluitingstijden toegankelijk zijn. D66 wil deze graag realiseren. D66 wil dat de gemeente samenwerkt met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en het onderwijs om hen te kunnen ondersteunen, stimuleren en faciliteren bij het vergroten van de toegankelijkheid. Zo wordt de inclusieve samenleving van ons allemaal.

6.9. Schone lucht

De gemeente moet zich inspannen voor schone lucht voor iedereen. Niet alleen door het verduurzamen van de agrarische sector, maar ook door het verminderen van fijnstof door houtstook en verkeer. Hiervoor zal zeker ook voorlichting en bewustwording nodig zijn. D66 is ook voorstander van een verbod op het afsteken van vuurwerk, met uitzondering van de lichtste categorie, zoals de bekende sterretjes. Voor de jaarwisseling kan gezocht worden naar een mooi, veilig en schoon alternatief.