Onderwijs

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. Goed onderwijs en onderzoek zijn ook de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie. D66 draagt vanouds onderwijs een warm hart toe. Ook in Leusden staan we voor goed onderwijs!

5.1. Kansengelijkheid

In de Kansenatlas van het SEO kun je terugzien hoe de gelijkheid van kinderen in Leusden is gemeten. Gelukkig scoren Leusdense kinderen goed op alle fronten: onder meer de CITO-score, het aantal onderwijsjaren en uiteindelijk het inkomen op hun 28e verjaardag. Toch scoren kinderen van relatief arme gezinnen slechter. Daarom is het belangrijk dat de gemeente waar nodig ouders helpt bij het vinden van passend werk, scholing en het oplossen van financiële problemen.

5.2. Voorschool

Voorkomen is beter dan genezen. In de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar kunnen ontwikkelachterstanden worden voorkomen. Dit gebeurt in Leusden bij de Peuterwerkplaats. Hierdoor kunnen alle kinderen een eerlijke start maken op de basisschool. D66 vindt het belangrijk dat er voldoende geld voor beschikbaar blijft. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor overleg tussen de ouders, de Peuterwerkplaats en het consultatiebureau, om de gewenste ontwikkelingen te volgen en om eventuele trends te signaleren.

5.3. Basisschool

De gemeente is op de eerste plaats verantwoordelijk voor de huisvesting van de 13 basisscholen in Leusden. Daarvoor heeft de gemeente een goed huisvestingsplan, waardoor alle scholen op termijn in goede, moderne schoolgebouwen zijn ondergebracht. De gemeente kan meer doen. Ieder kind heeft recht op leren, dus wat D66 betreft zijn er geen thuiszitters in Leusden. De gemeente moet actief helpen om ieder kind passend onderwijs te laten volgen. Daarnaast zet D66 zich in voor een rijke schooldag. Dat betekent een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met sport, cultuur en natuur. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen, instellingen en organisaties. De gemeente kan deze partijen helpen om dit te realiseren. Uiteraard moeten alle scholen ‘gezond’ zijn, met bijvoorbeeld groene, rookvrije schoolpleinen en gezond eten en drinken op school.

5.4. Voortgezet onderwijs

Voor sommige kinderen is de overstap naar de middelbare school erg groot. Daarvoor is er een mooi project dat getrainde vrijwilligers koppelt aan kinderen die daar om welke reden dan ook behoefte aan hebben (Coach4you). Gemeente en scholen kunnen daar meer bekendheid aan geven. Hierdoor krijgen meer kinderen een goede start op de ‘middelbare’. En zo worden er ook meer vrijwilligers hiervoor geworven.

5.5. Volwasseneneducatie

Leren stopt niet bij het laatste diploma, maar zet altijd door: ‘een leven lang leren’ wordt de norm. D66 wil dat de signalering van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid goed op de radar komt bij de sociale dienstverlening, bijvoorbeeld bij de schuldaanpak. Er moet een laagdrempelig onderwijsaanbod voor laaggeletterdheid en laaggecijferdheid zijn.