Werken en ondernemen

De centrale ligging van Leusden biedt goede kansen om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en de bestaande te behouden. De plaatselijke economie is belangrijk voor de financiële draagkracht en het welzijn van de bewoners. Samenwerking met gemeenten in onze regio is belangrijk. Voor de gemiddelde werknemer spelen gemeentegrenzen immers geen rol. Door samenwerking stemmen we de economische activiteiten in de regio goed op elkaar af en voorkomen we concurrentie tussen gemeenten.

De toekomst biedt kansen en uitdagingen voor Leusden, zoals technologische ontwikkelingen, automatisering en het verduurzamen van de omgeving en de economie. D66 ziet dat werk de komende jaren zal veranderen.

4.1. Arbeidsmarkt

We zien toenemende digitalisering en robotisering en we zien een arbeidsmarkt die van werknemers steeds meer flexibiliteit vraagt. Werknemers hebben meer behoefte aan keuzevrijheid in het aannemen van opdrachten. Deze omwenteling vraagt veel. De gemeente kan hier een ondersteunende rol spelen. D66 ziet een rol voor de gemeente in bijvoorbeeld het stimuleren van omscholing en het streven naar voldoende banen op elk opleidingsniveau in sectoren die wij kansrijk vinden: zorg, bouw, slimme fabrieken, kleinschalige industrie, ambacht, ICT, recreatie en toerisme, persoonlijke dienstverlening en sociaal ondernemerschap in Leusden.

4.2. Kansen bieden

We hebben zorgen over ongeschoolde en praktisch geschoolde mensen waarvoor geen plek meer is op de arbeidsmarkt. Daarom steunt D66 initiatieven om voor hen een waardevolle plek in de maatschappij te realiseren. Zo willen we de projecten stimuleren die zich richten op laaggeletterdheid en digitale vaardigheden voor alle inwoners. D66 vraagt aandacht voor de positie van de werkzoekende op de arbeidsmarkt. We willen dat iedereen kan blijven meedoen, in betaald dan wel in (deels) onbetaald werk, en ongeacht welke afstand tot de arbeidsmarkt of beperking dan ook. Door betere begeleiding en minder regels en verplichtingen verwachten we dat mensen sneller aan een baan geholpen worden, waardoor eigenwaarde, welzijn en geluk groter worden.

4.3. Ondernemen

Als liberale partij vindt D66 dat ondernemers de ruimte moeten krijgen: niet meer regels dan noodzakelijk en regelmatig checken of regelgeving nog wel up-to-date is. Daarbij verwachten we dat ondernemers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en daar anderen ook toe uitdagen. We vinden de zelfstandige professionals in Leusden belangrijk, met het oog op hun bijzondere kennis en ervaring en hun innoverend vermogen.

Ze zetten hun kennis en ervaring vaak in om de eigen woonomgeving te verbeteren. D66 wil dat belemmeringen in regelgeving voor zelfstandige professionals worden weggenomen en het vestigingsklimaat voor deze doelgroep goed is. We vinden dat de gemeente meer gebruik kan maken van lokale professionals door hen in aanbestedingsprocedures nadrukkelijk ruimte te geven.

4.4. Ruimte voor ondernemen

Innovatie vraagt om creativiteit en daarvoor kan de gemeente beleid maken om broedplaatsen, ateliers en gebouwen voor bedrijfsontwikkeling te ondersteunen en faciliteren. Juist daar komen vernieuwingen vandaan. Momenteel vindt een deel van de werkzaamheden plaats in woonwijken, waaruit blijkt dat verschillende functies naast elkaar kunnen plaatsvinden. D66 wil daarom een minder strikte scheiding van bedrijventerreinen, park- en woongebieden bewerkstelligen, via flexibiliteit in bestemmings- en omgevingsplannen. Er heeft een verandering plaatsgevonden in de balans tussen thuiswerken of op kantoor werken. Daardoor zal misschien minder kantoorruimte nodig zijn. De maakbedrijven hebben juist een grote behoefte aan bedrijfsruimte. D66 pleit voor de ontwikkeling van passende werklocaties en bedrijventerreinen.

4.5. Winkels

De winkelcentra hebben te maken met de sterke groei van het online aankopen. D66 is daarom geen voorstander van uitbreiding van het aantal winkels, bijvoorbeeld bij ontwikkeling van nieuwe wijken. Wel wil D66 aandacht voor het beleid met betrekking tot de detailhandel, dat zes jaar geleden is vastgesteld. In die tijd is er veel veranderd, mede door de pandemie. Op een groot aantal punten is behoefte aan actualisering van het beleid.