Wonen en bouwen

Nederland staat de komende jaren voor een enorme woningbouwopgave. De vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod. Ook in onze regio moet je jarenlang wachten op een sociale huurwoning. Jongeren en ouderen vinden niet het soort woningen waar ze behoefte aan hebben. De uitdaging om alle woningen die nodig zijn te bouwen, ligt bij gemeenten en provincies. Ze moeten niet alleen het woningtekort terugdringen, maar ook zorgen dat de juiste woningen worden gebouwd.

D66 laat er geen misverstand over bestaan: er moet de komende jaren flink gebouwd worden. Elke gemeente, ook Leusden, moet zijn steentje bijdragen. We moeten in Leusden snel aan de slag, want woningen bouwen vraagt tijd. Niet alleen kosten de verschillende stappen in het bouwproces tijd, ook moet de tijd worden genomen om inwoners mee te nemen in de plannen van de gemeente en hen hierin waar mogelijk te laten participeren.

3.1. Bouwlocatie

Als je kijkt naar het aantal woningen die onze regio de komende jaren moet bouwen, mag Leusden niet achterblijven. Dat betekent in onze gemeente concreet: de komende twintig jaar in totaal zo’n 2.500 nieuwe woningen. Oftewel: 125 woningen per jaar.

Het zal niet lukken om 2.500 woningen te bouwen via inbreiding, binnen de lijnen die daarvoor ooit getrokken zijn (de ‘rode contouren’). D66 wil daarom nu al, samen met omwonenden, de boeren en alle andere betrokkenen in de gemeente, kijken naar een geschikte bouwlocatie voor een flink aantal woningen. Op de nieuwe bouwlocatie willen we een groene, natuurvriendelijke en gevarieerde woonwijk realiseren, waar het plezierig wonen is. De Maanwijk wordt daar een mooi voorbeeld van.

Een speciale bouwlocatie is De Korf. Hier staat nu een sporthal met horeca, die gerenoveerd moet worden. D66 wil dat een projectontwikkelaar voor deze locatie een plan met onder meer appartementen ontwikkelt. In dat plan moeten ook alle huidige faciliteiten van De Korf voor Leusden behouden blijven.

3.2. Grondbeleid

Bij het ontwikkelen van een bouwlocatie heeft de gemeente niet altijd het stuur in handen. Natuurlijk kan de gemeente wel afspraken maken met grondbezitters, projectontwikkelaars en aannemers, maar vaak gebeurt dit via langlopende contracten die niet erg flexibel zijn. Wil de gemeente ook tijdens de bouw kunnen sturen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, kan ze het beste eigenaar van de grond zijn. Daarvoor is actief grondbeleid nodig. Dat vraagt om lef, goed managen van risico’s en een slagvaardig bestuur. D66 durft het aan om deze weg in te slaan.

3.3. Duurzaam en klimaatbestendig bouwen

We vinden het belangrijk dat de woningen die gebouwd worden, duurzaam, klimaatbestendig en natuurinclusief zijn. ‘Natuurinclusief’ wil zeggen dat we om de woning maatregelen voor flora en fauna treffen om biodiversiteit te bevorderen. Zoals nestkasten plaatsen, vogeldakpannen leggen, inheemse flora in de tuin zetten en zo meer. Nieuwe woningen, tuinen en openbare ruimte moeten bovendien tegen klimaatverandering bestand zijn. D66 wil ook voor bestaande woningen in dit opzicht stappen zetten. Meer hierover lees je in het hoofdstuk over duurzaamheid.

3.4. Wonen voor iedereen

Gevarieerd bouwen is belangrijk. Jongeren zoeken vaak een ander soort huis dan ouderen of gezinnen. Er moet daarom meer aandacht komen voor variatie in het aanbod van woningen. Denk aan levensloopbestendige woningen, knarrenhofjes of kleinere woningen voor jongeren. D66 is voorstander van proefprojecten voor alternatieve woonvormen. Ook moeten groepen mensen de kans krijgen samen een woonproject te ontwikkelen. Het op een verantwoorde manier splitsen van woningen moet eenvoudiger worden. Dit alles is ook belangrijk voor de doorstroming op de woningmarkt.

D66 wil onderzoeken of bij verkoop van woningen een woonverplichting door de koper van vijf jaar verplicht in het koopcontract kan worden opgenomen.

Iedereen moet kunnen wonen, ook inwoners met een kleine beurs. D66 heeft daarom, samen met de andere politieke partijen in Leusden, afgesproken dat in elk geval veertig procent van alle nieuwe woningen bestaat uit sociale huurwoningen, goedkope koopwoningen en woningen met een middelhoge huur. D66 gaat er de komende jaren goed op letten dat dit ook gebeurt. Wat D66 betreft zijn ook vluchtelingen welkom in de gemeente Leusden en moet er voor hen woonruimte beschikbaar zijn.