Klimaatverandering en natuur

Het klimaat verandert. We zien de gevolgen steeds vaker, van droogte en langdurige
warmte, tot stortbuien. Daar hebben mens en natuur onder te lijden. Extra maatregelen
om ook onze gemeente te beschermen tegen klimaatverandering zijn daarom nu nodig.


Bij klimaatadaptatie – je aanpassen aan het nieuwe klimaat – gaat het erom dat mensen zo min mogelijk overlast ervaren van de gevolgen van de klimaatverandering. Dat betekent dat een aanpassing van de openbare ruimte nodig is.

2.1. Woningen

Nieuwe wijken worden al energieleverend, klimaatbestendig en duurzaam gebouwd. Woningen die niet meer
energie leveren dan er gebruikt wordt. Er is nagedacht over het voorkomen van hittestress en wateroverlast.
Al bij de bouw van de woningen is er een plan voor de verwerking te zijner tijd van sloopafval, gebruikte
materialen zijn recyclebaar. Bij de bouw houden we rekening met de natuur en nemen we zelfs maatregelen
die goed zijn voor de natuur.

2.2. Biodiversiteit

Biodiversiteit is essentieel. Het gaat erom in de natuur zo veel mogelijk soorten dieren en planten te hebben, die elkaar in balans houden. Biodiversiteit kunnen we ook in de wijk bevorderen. Inwoners van Leusden kunnen hieraan bijdragen door hun tuinen te ontstenen en zoveel mogelijk inheemse beplanting in de tuin te zetten. Ook bedrijven moeten hun terrein natuurvriendelijk inrichten. Gelukkig hebben we in Leusden al veel groen in de wijken. Dit kan nog biodiverser worden gemaakt. Daar is wel goed en doordacht onderhoud voor nodig. D66 wil de biodiversiteit verder bevorderen door natuurgebieden te creëren en te laten aansluiten op
Natuurnetwerk Nederland. Maar ook door actief te werken aan natuurvriendelijke tuinen, bermen en oevers. En natuurlijk door mooie initiatieven zoals de Vlindertuin en het Voedselbos te blijven steunen ‘Groene’ leningen en subsidies kunnen daarbij financiële ondersteuning bieden.

2.3. Agrarische sector

D66 wil dat ook de agrarische sector verduurzaamt. De veestapel zal moeten krimpen en duurzamer ‘boeren’ moet de norm worden. D66 wil dat de gemeente daar een actieve rol in gaat spelen, bijvoorbeeld met het zoeken naar alternatieve inkomsten, het aanpassen van gemeentelijke regelgeving en bestemmingen voor onze agrarische ondernemers (zie het hoofdstuk over Cultuur, toerisme en recreatie).