Digitalisering

Digitalisering, oftewel het verwerken van gegevens met behulp van computers, is niet alleen een ontwikkeling in de ‘buitenwereld’, maar zal ook in Leusden steeds belangrijker worden. D66 is ambitieus en zet digitalisering voor onze gemeente op de agenda.

Digitalisering biedt namelijk veel kansen. Zo konden we tijdens de corona-pandemie makkelijker thuiswerken dankzij digitale hulpmiddelen. Andere nieuwe mogelijkheden zijn het veiliger maken van het verkeer en het inzetten van slimme lantaarnpalen om energie te besparen en meer veiligheid op straat te bieden.

11.1. Privacy en inclusiviteit

Digitalisering heeft ook risico’s, bijvoorbeeld voor privacy van burgers. Die privacy mag nooit in gevaar komen. Bij nieuw beleid, maar ook bij bestaande procedures, moet het gemeentebestuur hier altijd op letten. De dienstverlening van de gemeente aan de burgers verloopt steeds vaker digitaal, bijvoorbeeld via de website van de gemeente. D66 vindt het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot diensten en informatie van de gemeente, ook mensen die geen websites, e-mail of apps kunnen gebruiken.

11.2. Op straat

Digitalisering wordt ook buiten op straat steeds belangrijker. Dat biedt kansen, bijvoorbeeld voor energiebesparing, het regelen van het verkeer of de veiligheid. Er wordt dan vaak gesproken over ‘de slimme stad’. D66 wil dat de mogelijkheden van de slimme stad actief worden bekeken, maar alleen als er concrete problemen of uitdagingen voor Leusden zijn. De slimme stad is geen doel op zich. De inzet van camera’s in de openbare ruimte willen we beperken tot de situaties waarin het echt nodig is, bijvoorbeeld op plekken waar het onveilig is. De voorwaarden voor de inzet van de camera’s moeten vooraf duidelijk worden vastgelegd (zie ook de paragraaf over veiligheid in het hoofdstuk ‘Veilig en gezond’).

11.3. Data

D66 wil dat data die op straat of in winkelcentra verzameld worden altijd eigendom van de gemeente blijven. Deze gegevens mogen nooit zo opgeslagen worden dat informatie over individuele inwoners terug te vinden is. Het gaat niemand wat aan wanneer u bijvoorbeeld naar De Hamershof of De Biezenkamp gaat. Steeds vaker zetten gemeenten computerprogramma’s in voor toezicht en handhaving, bijvoorbeeld om zorg of uitkeringsfraude te bestrijden. Data worden geanalyseerd met bewerkingen, algoritmes, en soms ook met kunstmatige intelligentie. D66 staat open voor deze nieuwe mogelijkheden, maar het gebruik van algoritmes en data mag nooit leiden tot discriminatie van bepaalde groepen in de bevolking. D66 vindt dat de gemeente open moet zijn over welke algoritmes en technologieën worden ingezet en daar voorzichtig mee moet omgaan.

11.4. Kwaliteit

De gemeente zelf heeft ook te maken met digitalisering. Beveiliging van informatie van de overheid verdient volgens D66 meer aandacht, want criminelen worden digitaal steeds actiever en professioneler. Het gemeentebestuur moet zich bewust zijn van de risico’s en moet zich goed laten informeren. Dit geldt ook voor de samenwerkingen die onze gemeente heeft, zoals de GGD regio Utrecht. De uitdagingen op het gebied van digitalisering worden groter. Het is goed dat de gemeente de samenwerking met Bunschoten-Spakenburg, Nijkerk en Putten blijft versterken, ook op het gebied van digitalisering. D66 kijkt met belangstelling naar alle nieuwe ontwikkelingen en wil kansen pakken. Maar wel op een verantwoorde manier!