Goed bestuur

D66 is opgericht voor bestuurlijke vernieuwing. En nog steeds zet D66 zich daarvoor in, ook in Leusden. We willen dat mensen de macht beter kunnen controleren en meer betrokken raken bij de politiek in onze gemeente. We willen ook dat mensen meer te zeggen krijgen en niet alleen over wie er in de gemeenteraad komt te zitten.

10.1. Participatie

Zo veel mogelijk gebruikers, bewoners, bedrijven en belangenorganisaties zo vroeg mogelijk betrekken bij alle plannen, voornemens en maatregelen. Dat zien we gelukkig steeds vaker, maar het kan nog beter, meer uitnodigend, ook niet-digitaal. De gemeente moet vooraf het doel en de doelgroep van de participatie helder formuleren. De resultaten van participatie en andere inbreng worden serieus verwerkt en de deelnemers over de uitkomsten geïnformeerd. De gemeente moet het ook aan de deelnemers en de gemeenteraad uitleggen als iets niet kan. Daarnaast is D66 ook voor het uitproberen van nieuwe vormen van participatie, zoals een inwonerspanel (i.c. bepaalde vragen laten beantwoorden door inwoners die door loting zijn aangewezen) en een referendum (i.c. bepaalde keuzes voorleggen aan alle inwoners). D66 biedt graag ruimte aan bewonersinitiatieven. In de begroting moeten voldoende middelen zijn om deze initiatieven blijvend te ondersteunen.

10.2. Positie van de gemeenteraad

De gemeenteraad is als gekozen bestuur de belangrijkste besluitvormer in de gemeente. Dat betekent dat in het openbare debat op basis van argumenten de juiste besluiten in de raad moeten worden genomen. Bovendien moet de raad het college altijd kritisch kunnen beoordelen. Een dichtgetimmerd collegeprogramma past daar niet in. D66 wil daarom graag in de komende raadsperiode een akkoord op hoofdlijnen. De rest wordt later ingevuld. Zo is er ruimte voor debat en inbreng van raadsleden, zowel van coalitie als oppositie en inwoners.

10.3. Gebruik scenario’s

Keuzes en besluiten worden steeds vaker samen met betrokkenen gemaakt. De gemeenteraad geeft daarbij de kaders aan. Bovendien zal de raad moeten controleren of en in hoeverre de betrokkenheid is geslaagd. Pas dan kan de formele besluitvorming in de raad worden afgerond. Om het debat met betrokkenen en raad meer diepgang te geven zal het college ook vaker met verschillende scenario’s moeten werken om de voor- en nadelen beter te kunnen afwegen.

10.4. Samenwerken

Leusden moet zelfstandig blijven. Al jaren bewijst Leusden dat het goed en verstandig bestuurt. Daarvoor moet er wel veel samengewerkt worden. Ambtelijk vooral met Bunschoten, Nijkerk en Putten. Bestuurlijk ook met andere gemeenten in aparte regelingen. Die regelingen moeten digitaal transparanter worden. De vaste rapporteurs van de gemeenteraad moeten tenslotte eerder en beter inzicht hebben in wat er gebeurt. Zo kunnen ze samen met de bestuurlijke vertegenwoordiger van Leusden – de wethouder of de burgemeester – beoordelen wat er moet gebeuren.

10.5. Informeren

Ook de Leusdense politiek verdient het om door de pers gevolgd te worden. Zo kan iedere kiezer volgen wat er met zijn stem gebeurt. Helaas is de betrokkenheid van de pers nog maar beperkt. Daarom wil D66 faciliteren dat er korte, heldere verslagen van de vergaderingen van de raad komen, waarin alle standpunten belicht worden.

10.6. Jongeren

Belangrijk is om jongeren te betrekken bij de politiek. Leusden heeft mede dankzij D66 een jeugd-burgemeester en een jeugdgemeenteraad. Daarnaast wil D66 de scholieren van de middelbare school en jong-volwassenen actiever bij de politiek betrekken. We willen dat de gemeente daarvoor een opiniepanel faciliteert en daar actief jongeren voor werft.

10.7. Belastingen

Bij uitbreiding of wijziging van gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden wordt altijd eerst gekeken hoe deze taken kostenneutraal voor inwoners kunnen worden opgepakt. Pas in uiterste noodzaak mag een beroep gedaan worden op verhoging van de gemeentelijke lasten van onze inwoners. Indien de begroting daar ruimte voor biedt, moeten gemeentelijke belastingen worden verlaagd.