Een fossielvrij en duurzaam Katwijk.

Heide op de Veluwe. Beeld: Unsplash

Katwijk is aantrekkelijk wegens haar duinen, historie, het strand en de zee naast de deur. We koesteren al dat moois, maar weten ook dat het niet vanzelfsprekend is.
Klimaatverandering veroorzaakt steeds extremer weer en een stijgende zeespiegel.

Om klimaatverandering tegen te gaan is het cruciaal dat we zo snel mogelijk stoppen met de uitstoot van broeikasgassen en overstappen op duurzame energie.
D66 Katwijk wil dat samen met de gemeente en inwoners van Katwijk doen. 

Samen duurzaam en betaalbaar.

D66 vindt dat iedereen mee moet kunnen doen met verduurzamen. De gemeente moet continu met bedrijven, Dunavie, verhuurders en huiseigenaren in gesprek blijven om te kijken waar energie kan worden bespaard. De gemeente stimuleert waar nodig met regelgeving en/of subsidies. Op deze manier kan iedereen op een betaalbare manier zijn of haar huis verduurzamen.

Duurzaam bouwen.

D66 vindt dat duurzaamheid in het gemeentelijk beleid voor het verlenen van bouwvergunningen een prominente plaats moet krijgen. Renovatie, herbouw, verbouw en nieuwbouw van scholen, bedrijven, instellingen en huizen dient qua energieverbruik getoetst worden aan “nul-op-de-meter”. Het bouwen dient wanneer mogelijk met circulaire materialen uitgevoerd te worden. Onder de voorwaarde dat toekomstige verduurzaming niet wordt geblokkeerd door nieuwe bouwplannen kan, vanwege de betaalbaarheid, hiervan worden afgeweken.

Duurzaam rijden.

Nu steeds meer wordt overgestapt op elektrisch rijden wil D66 niet dat laadpalen in Katwijk de beperkende factor worden. D66 wil dat de gemeente investeert in voldoende laadpalen. Ook wil D66 stimuleren dat private laadpunten publiekelijk kunnen worden gebruikt.

Energie-initiatieven blijven koesteren.

D66 wil dat lokale innovatieve energie-initiatieven, met eigenaarschap van de inwoners, gestimuleerd worden. Dat is participatie in optima forma. Daarnaast wil D66 dat er ruimte is voor energie-demonstratieprojecten.

Natuur op daken.

D66 vindt dat daken zo groen mogelijk moeten worden om de biodiversiteit te vergroten. D66 wil dat de gemeente stimuleert dat Katwijkse inwoners, organisaties, bedrijven en scholen hun daken vergroenen.

Natuur in de tuin.

D66 wil meer groen in de tuinen. Dit is beter voor de biodiversiteit en ontlast het riool bij hevige regenval zodat overstort van rioolwater in zee voorkomen wordt. D66 vindt dat hier regelgeving voor moet komen.

Natuur in de straat.

D66 wil, naar voorbeeld van de “Antwerpse tuinstraten”, met de bewoners voor veel meer groen zorgen in de straten van Katwijk zodat de leefbaarheid van straten wordt vergroot, de biodiversiteit wordt gestimuleerd en het riool nog meer wordt ontlast bij hevige regenval.

Aanpassen aan een veranderend klimaat.

Het klimaat verandert. D66 vindt dat bouwprojecten rekening moeten houden met deze veranderingen in het klimaat. Zo wordt voorkomen dat we het riool overstorten in de zee bij extreme neerslag.

Hulp voor dieren.

De dierenambulance is in heel Leiden en omstreken actief. Tot op heden weigert Katwijk haar (financiële) steentje bij te dragen terwijl de dierenambulance ook in Katwijk actief is. D66 vindt dat Katwijk eerlijk moet bijdragen aan de dierenambulance.

Verminder papierverspilling.

Veel huishoudens krijgen ongevraagd reclamefolders door hun brievenbus. D66 wil daarom dat de gemeente Katwijk invoert dat alleen bij ja-ja stickers en niet bij brievenbussen zonder ja-ja sticker reclamefolders mogen worden bezorgd.

Vermindering huishoudelijk afval.

Bij de dagelijkse inkopen en kopen via internet komt er heel veel afval per huishouden vrij. Door het stimuleren van kopen van lokale onverpakte producten pak je dat bij de bron aan. D66 wil bij lokale winkels en supermarkten deze bronaanpak promoten in combinatie met het organiseren van “groene levensstijl” bijeenkomsten voor inwoners in de wijken.

Nascheiden van afval.

D66 heeft nu voor bronscheiding in Katwijk gestemd. Maar vindt wel dat D66 uiteindelijk zich op nascheiding zal moeten richten gezien dit een steeds beter alternatief wordt, meer draagvlak heeft bij de bevolking en beter past bij hoogbouw waar bronsc

Slimme afvalbakken.

D66 wil dat de gemeente volmelders plaatst op de afvalbakken in containers, zodat én volle afvalbakken tijdig worden geleegd en er pas geleegd hoeft te worden als de bak vol is. Dit scheelt zwerfafval bij volle bakken en onnodig rijden en CO2 uitstoot bij lege bakken.

Katwijk zwerfafvalvrij.

Bij andere gemeenten is gebleken dat groen om de afvalbakken heen ervoor zorgt dat mensen beter hun afval weggooien. Echter in veel gemeenten is dit nepgroen. D66 Katwijk wil graag echt groen naast de afvalbak.

Optimaal gebruik van de milieustraat.

Bouwafval kan in Katwijk alleen bij commerciële partijen in worden geleverd, waarbij de kosten voor het inleveren van kleinere hoeveelheden bouwafval erg hoog zijn. Dit komt het recyclen van bouwafval niet ten goede, omdat dit tussen het gewone huisafval belandt. D66 wil dat bij de milieustraat tot maximaal 500 kilo aan bouwafval kan worden gedeponeerd per huishouden.

Jong geleerd is oud gedaan.

Om de jeugd het belang van een een goede natuur en duurzaamheid mee te geven wil D66 dat het Natuurcentrum een vaste huisvesting krijgt, zodat zij hun doelstellingen kan blijven nastreven.

Meerbronnenstrategie.

Ontwikkelingen rondom de energietransitie veranderen snel. D66 wil dat de gemeente zich, samen met de Leidse regio, continu openstelt voor nieuwe ontwikkelingen om de ambitie “Katwijk fossielvrij maken in 2050” te halen.

Meer zonnepanelen.

D66 wil dat waar het kan parkeerterreinen in Katwijk worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen boven de auto’s. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat op zoveel mogelijk bedrijfsdaken zonnepanelen komen.