Goed onderwijs is een recht.

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. - Beeld: Jeroen Mooijman

Goed onderwijs daagt uit en biedt kansen tot ontplooiing. Gelijke kansen bieden in het onderwijs vraagt om lef om te investeren, zodat je postcode of je achtergrond geen belemmerende rol speelt in schooladviezen en verdere schoolloopbaan.

D66 Katwijk wil dan ook dat het Katwijks onderwijs inclusiever wordt, waarin goed wordt gekeken naar individuele behoeften. Op deze manier kan iedereen meedoen. 

Toegankelijke voorschoolse voorzieningen.

Integrale kindcentra (IKC) dragen bij aan de toekomst van basisscholen in de wijk. Kinderen kunnen er vanaf hun geboorte tot de middelbare school terecht voor een ondersteunende vorm van spelonderwijs, waarbij kinderen de facetten doorlopen van persoonlijke ontwikkeling. Daarom wil D66 dat de gemeente dit blijft stimuleren.

Huiswerkbegeleiding en buitenschoolse activiteiten.

Met (lokale) subsidies moet de gemeente lokale initiatieven stimuleren om toegankelijke huiswerkbegeleiding voor ieder kind te verzorgen. Ook subsidiëren we weekend-, lente-, zomer-, herfst- en winterscholen. Bibliotheken en wijkhuizen kunnen hierin faciliteren door ruimtes ter beschikking te stellen zodat hun maatschappelijke functie wordt vergroot.

 Meer ambitie met onderwijshuisvesting.

D66 strijdt al jaren voor betere huisvesting van scholen in Katwijk. Er moet niet alleen meer geld naartoe, maar dat geld moet ook goed gebruikt worden. We willen dat de gemeente meer regie pakt bij de huisvesting van het onderwijs en noodzakelijke verbouwingen/nieuwbouw, zoals het Vakcollege Rijnmond en de Marnixschool, snel uitvoert.

Iedereen gezond.

D66 wil op elke school dat er schoolfruit beschikbaar is.

Bijzondere aandacht.

Scholen met veel leerlingen met ontwikkel- en leerachterstanden vragen
bijzondere aandacht. Wachten op een landelijke aanpak is voor D66 niet genoeg. D66 wil dat de
gemeente extra middelen beschikbaar stelt om deze leerlingen extra begeleiding te kunnen bieden.

Corona en onderwijs.

Door de uitbraak van het coronavirus is gebleken dat veel kinderen, tijdens
het thuisonderwijs, thuis onvoldoende mogelijkheden en middelen hebben om het onderwijs goed te kunnen volgen. Gemeente moet samen met de scholen ervoor zorgen dat deze kinderen de juiste middelen krijgen.

Regionale samenwerking.

D66 wil dat de gemeente in gesprek gaat met MBO’s en bedrijven in de regio om de economische kansen van Katwijk te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan het faciliteren van meer stageplekken en leerarbeidsplaatsen.

Veilige scholen.

School moet voor iedereen een veilige omgeving zijn. D66 wil dat scholen hun wettelijke plicht oppakken om LHBTIQ+-acceptatie te bevorderen en pestgedrag aan te pakken.

Toegankelijke scholen.

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen, en dus ook voor mensen
met een handicap of chronische ziekte. D66 wil dat scholen toegankelijker worden gemaakt.

Gezonde seksuele vorming.

D66 wil dat de gemeente, samen met GGD en jeugdhulp, meer
aandacht besteden aan moderne seksuele voorlichting van hoge kwaliteit op scholen.

Goed klimaat op scholen.

Alle scholen die te maken krijgen met renovatie en nieuwbouw,
voortbouwend op de coronapandemie, dienen voldoende ventilatiemogelijkheden te verkrijgen. Dit
moet onderdeel worden van het bestek.

Sociaal loket.

D66 wil dat de gemeente, in samenwerking met jongerenwerkers van het
Welzijnskwartier, een onderwijsloket faciliteert voor huidige en toekomstige middelbare scholen in Katwijk waar kinderen en jongeren zonder afspraak in gesprek komen met jongerenwerkers en op deze wijze een sociaal vangnet bouwt.

Vroegtijdige schoolverlaters.

D66 wil dat ook vroegtijdig schoolverlaters kunnen doorleren. Katwijk moet beter communiceren wat de mogelijkheden zijn en beter gebruik maken van programma’s die er al zijn zoals ‘Forward MBO’ en ‘Buitenkansen’.

Leven lang leren.

D66 vindt dat bij-en omscholing iets is van alle leeftijden. Katwijk moet dit ondersteunen en intensiever samenwerken met onderwijsinstellingen, bibliotheken en het bedrijfsleven om dit mogelijk te maken.

In woord en schrift sterker worden.

D66 wil dat er intensief wordt samengewerkt met bibliotheken en scholen om laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en een tekort aan digitale vaardigheden aan te pakken.