Een thuisgevoel in Katwijk.

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Het thuisgevoel ervaren begint met een dak boven je hoofd, maar de huidige woningmarkt geeft hier te weinig kansen toe. D66 Katwijk wil de beperkte ruimte en het beperkte aanbod slimmer en eerlijker verdelen en de doorstroom vergroten.

Daarbij willen wij de wijk leefbaarder maken om in te wonen en te recreëren. Het toenemend inwoneraantal vraagt flinke maatregelen van de gemeente om voor voldoende en divers woningaanbod te zorgen. 

Betaalbaar voor iedereen.

Er moeten meer betaalbare huizen gebouwd worden. Maar voor D66 gaat betaalbaarheid niet alleen over de prijs van een woning.

We gaan de hoogte in.

De gemeente moet de beschikbare ruimte voor woningen zo optimaal mogelijk benutten en verdichten waar dat kan. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken waar hoogbouw mogelijk is. Aansluitend moeten inwonenden van appartementencomplexen ook kunnen genieten van de natuur. D66 wil daarbij dat de gemeente zich maximaal inspant voor zoveel mogelijk groen ook als er in een gebied verdicht wordt.

Creatief omgaan met leegte.

Katwijk kent veel leegstand, daarom wil D66 dat de gemeente het makkelijk maakt om leegstaande panden omvormt tot (tijdelijke) huisvesting.

Kracht van innovatie.

Om te kunnen inspelen op verschillende behoeften wil D66 dat de gemeente innovatieve ideeën en initiatieven op het gebied van wonen omarmt en de ruimte geeft.

Strijd tegen eenzaamheid.

Er is veel eenzaamheid bij ouderen en we hebben een wooncrisis. D66 wil daarom een pilot starten waarin jongeren voor een tegenprestatie, in de vorm van aanvullende mantelzorg voor ouderen, voor een aantrekkelijk prijs een kamer kunnen krijgen in bijvoorbeeld een zorgflat.

Divers bouwen.

Katwijk is een sociale gemeente met voor iedereen gelijke kansen. Daarom vindt D66 dat er divers en gemixed voor arm en rijk moet worden gebouwd en dus iedereen dezelfde faciliteiten heeft.

Gelijke kansen op de woningmarkt

Ook in Katwijk worden woningen opgekocht door investeerders om vervolgens voor veel te hoge bedragen verhuurd te worden. D66 wil daarom dat er een zelfbewoningsplicht komt.

Veilige huisvesting voor arbeidsmigranten.

Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol binnen de Katwijkse economie. Daarom is D66 van mening dat de gemeente een belangrijke rol heeft in het op een fatsoenlijke manier huisvesten van arbeidsmigranten door samen te werken, regels te stellen en te handhaven.

Bescherm de kwetsbaren.

De gemeente dient vanaf 2022 te voldoen aan de wettelijke eis om de huisvesting voor kwetsbare doelgroepen te organiseren. Mensen met omstandigheden zoals een laag inkomen (onder of tegen de bijstandsnorm), geestelijk en/of fysiek beperkt en statushouders hebben recht op een betaalbare en fatsoenlijke woning.

Grenzen aan de groei.

Meer bouwen zet de schaarse ruimte onder druk. Daarom bewaken we de balans tussen de openbare ruimte, de natuur en het woonaanbod. Bovendien mag de bijzondere natuur die Katwijk zo aantrekkelijk maakt, niet wijken voor bouw. In dit licht willen we het splitsen van woningen mogelijk maken, met heldere voorwaarden als het gaat om leefbaarheid en parkeerdruk, zodat een wijk het aan kan.

Regie in woningbouw

D66 wil dat de gemeente meer regie pakt in haar woningbouw-ambities door aan de voorkant en onafhankelijk van de projectontwikkelaar hardere criteria op te stellen over het gebruik van grond en woningbouw.

Zuinig op het aangezicht

D66 wil dat het karakter van Katwijk behouden blijft en dat monumenten en karakteristieke gebouwen in Katwijk beter worden beschermd.