Een financieel-stabiele gemeente.

Ben je echt vrij als je drie banen nodig hebt om rond te komen? Beeld: iSock

De vele goede voorzieningen die Katwijk rijk is, houden we graag op niveau. Aan de andere kant staan de financiën onder druk door de coronacrisis, de decentralisatie van de rijkstaken en de ontwikkeling van het gemeentefonds.
Ook zijn de reserves beperkt. Ondertussen groeit de gemeente en groeien de opgaven. D66 zet zich in voor transparant en solide financieel beleid. Dat betekent dat we zorgvuldig met belastinggeld omgaan en ervoor zorgen dat de begroting tegen een stootje kan.

Zo geven we inwoners het vertrouwen dat het gemeentebestuur goed omgaat met hun belastinggeld. Werk laat mensen het beste uit zichzelf halen. Een eerlijk inkomen zorgt ervoor dat mensen vrijer zijn. Wij willen de ongelijkheid tussen werkenden verkleinen. De muren tussen mensen met en zonder zekerheid slopen.

Lasten houden we eerlijk.

Er vindt geen structurele verhoging van belastingen plaats als dat niet hoeft. Tarieven worden in beginsel alleen voor de inflatie gecorrigeerd. Bezuinigen doen we altijd eerst door kosten te besparen. D66 wil in principe niet meer bezuinigen op maatschappelijke sociale voorzieningen, onderwijs, onderwijshuisvesting en de energietransitie.

De vervuiler betaalt.

Daar waar het mogelijk is worden kosten zoveel mogelijk afgewenteld op de gebruikers die voor de meeste vervuiling zorgen.

Huishoudboekje op orde.

D66 vindt dat de gemeente moet (blijven) streven naar een structureel begrotingsevenwicht.

Geen cadeautjes.

D66 wil geen ‘cadeautjes’ uitdelen aan de inwoners, maar stabiel financieel beleid. D66 vindt het alleen een goed idee om de lasten te verlichten als hier een stabiel meerjarenbeeld aan verbonden is.

Investeren in de toekomst.

D66 wil dat de gemeente de (financiële) slagkracht heeft om te blijven investeren in de toekomst. De focus van D66 ligt op investeringen in onze maatschappelijke en sociale voorzieningen (inclusief sport), het onderwijs (inclusief nieuwe schoolgebouwen) en de energietransitie.

Meer compensatie van het Rijk.

Gemeenten krijgen te weinig geld van het Rijk om de taken die ze vanuit het Rijk krijgen opgelegd uit te voeren, zoals bijvoorbeeld de jeugdhulp. Katwijk moet dit blijven aankaarten bij het Rijk. D66 doet dat binnen de partij ook via de connectie met regionale en landelijke collega’s.

Deel de welvaart.

D66 staat daarom open voor het aanpassen van de belastingen en het uitbreiden van belastingen als dit door het Rijk wordt toegestaan. Zo kan er bijvoorbeeld bekeken worden of afvalstoffen en rioolrechten in balans zijn met de ozb. Het uitgangspunt is voor D66 altijd dat het onze inwoners netto niet meer mag gaan kosten, tenzij hier zwaarwegende argumenten voor zijn.

Grondspeculatie.

De gemeente moet niet met grond speculeren. Wel mag de gemeente strategisch grond aankopen om speculatie door investeerders of particulieren tegen te gaan.

Subsidies voor de gemeente.

D66 wil dat de gemeente zoveel mogelijk gebruik maakt van de mogelijkheden voor provinciale, landelijke en Europese subsidies en inwoners en ondernemers informeert over subsidiemogelijkheden bij deze instanties.