Democratie, overheid en bestuur

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. Of dat nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau is. 

Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag.

Fysieke en digitale dienstverlening.

D66 ziet dat het fysieke loket een steeds kleinere rol speelt. Het digitaal loket zal het fysieke loket steeds vaker overnemen. We willen dat de gemeente investeert in het digitale loket, zodat onze inwoners niet meer voor alles naar het gemeentehuis hoeven te komen en zoveel mogelijk vanuit huis kunnen regelen.

Toegankelijk gemeentehuis.

Het gemeentehuis is recentelijk gerenoveerd. Daarbij is het gemeentehuis onvoldoende toegankelijk gemaakt voor alle inwoners. D66 wil dat het gemeentehuis ook voor mensen met een beperking goed toegankelijk wordt.

Toegankelijke website.

Op de gemeentelijke website moet iedereen makkelijk het antwoord kunnen vinden op veel vragen. Als de antwoorden er niet direct zijn kan via de website gemakkelijk contact worden opgenomen met de gemeente. Daarnaast is informatie binnen 3 clicks te vinden en is de website is geschikt voor alle apparaten.

Heldere brieven.

Momenteel ervaren inwoners veel drempels bij het aanvragen van voorzieningen doordat formulieren te ingewikkeld zijn en er geen duidelijke taal wordt gebruikt. D66 wil dat formulieren eenvoudig worden opgesteld, er duidelijke taal wordt gebruikt en de Direct- Duidelijkdeal ook echt wordt uitgevoerd.

Meld-app.

De gemeente moet de meld-app Fixi beter promoten en ervoor zorgen dat iedereen laagdrempelig gebruik kan maken van de app. Inwoners kunnen met de meld-app veel makkelijker melding maken van gevaarlijke situaties, kapot straatmeubilair en volle vuilcontainers.

Snelle vergunningen

D66 vindt dat de gemeente bij vergunningverleningen inwoners snel uitsluitsel moet geven en een proactieve houding moet aannemen waarbij de inwoner echt geholpen wordt. Vertel een inwoner niet alleen dat een vergunning is afgekeurd, maar ook hoe de inwoner ervoor kan zorgen dat de vergunning wel wordt verleend.

Minder regels.

D66 wil minder regels en wanneer het kan voor (nog meer) kleinschalige verbouwingen de vergunningplicht af te schaffen. Achteraf kan dan nog altijd getoetst worden aan de regelgeving. Wij hanteren de vuistregel dat regels zijn oorspronkelijke doel moeten dienen.

Complexe vergunningen.

Bij complexe vergunningaanvragen wordt door de gemeente een vooroverleg gehouden, zodat de aanvrager in één klap van diverse afdelingen hoort onder welke voorwaarden de vergunning zo spoedig mogelijk kan worden afgegeven.

Omgevingswet.

D66 wil de nieuwe omgevingswet aangrijpen om bewoners meer directe invloed te geven op hun omgeving: de traditionele bestemmingsplannen verdwijnen en in omgevingsplannen wordt samen met de inwoners bepaald welke kaders er zijn en welke voorzieningen nodig zijn.

Burgerparticipatie centraal.

Burgerparticipatie wordt op ieder project ingezet in de mate die past bij het project. Aan de voorkant is helder wat de gemeente van inwoners vraagt en tegelijkertijd neemt de gemeente aangedragen ideeën serieus. Daar waar het kan, worden plannen in co-creatie gemaakt.

Right-to-challenge

Right-to-challenge betekent dat (een groep) inwoners taken van de gemeente kunnen overnemen als zij met een plan komen waarin aantoonbare verbeteringen opgenomen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van kosten, kwaliteit en betrokkenheid van burgers. Ook bij plannen van de gemeente staat het inwoners vrij met alternatieven te komen waarvan zij denken dat die beter zijn.

Eigen initiatieven.

D66 wil dat inwoners en ondernemers in staat worden gesteld om daar waar mogelijk zelf hun zaken te organiseren en te regelen.

Plannen kun je aanpassen.

D66 wil dat burgers de mogelijkheid hebben om raadsvoorstellen aan te passen door een burgeramendement in te dienen. De raad voert het debat over het raadsvoorstel en het amendement, dat een concrete aanpassing op het raadsvoorstel bevat.

Regionale samenwerking.

D66 wil dat in de regio wordt samengewerkt zodat diensten kunnen worden behouden en beleid krachtig kan worden uitgevoerd. De samenwerking tussen Noordwijk en Katwijk voor de milieustraat en het samenwerkingsverband met de Leidse Regio Economie071 zijn hier prima voorbeelden van.

Transparant in de regio.

D66 wil niet dat de democratische invloed en controle van de inwoner bij regionale samenwerking in het geding komt. Samenwerkingsverbanden en de daaruit voortkomende besluiten zijn transparant en voor onze inwoners inzichtelijk.

Samenwerken waar het nut heeft.

D66 wil dat we als gemeente samenwerken waar het nut heeft, dus als het alle partners versterkt. Als projecten grensoverstijgend zijn, zoals de ontwikkeling van de nieuwe wijk Valkenhorst (voormalig Vliegkamp Valkenburg) of bij (regionale) verkeersvraagstukken, wordt goed bekeken hoe alle partijen goed betrokken kunnen worden. De gemeente pakt de lead als dat in het belang van de gemeente is.

De lokale journalistiek als controleur voor onze Katwijkse democratie.

D66 vindt met de huidige decentralisatie en grote verantwoordelijkheden voor de gemeente een echt onafhankelijk lokale journalistiek een must. De gemeente moet zorgen, desnoods met gegarandeerde subsidies, dat er onafhankelijke journalistiek is in Katwijk.