D66 kritisch op transitievisie warmte

In het kader van het klimaatakkoord van 2019 worden alle gemeenten geacht een transitievisie warmte op te stellen voor 1 januari 2021. In deze transitievisie warmte wordt aangegeven welke stappen IJsselstein in de gebouwde omgeving gaat zetten om in 2030 gedeeltelijk van het aardgas te gaan en 49% minder CO2 uit te stoten, op weg naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. D66 is echter kritisch op het voorstel zelf. 

Raadsvoorstel

Voor D66 staat voorop dat wij, met elkaar en met z’n allen, deze transitie in IJsselstein vorm moeten geven en uit moeten voeren.
In het raadsvoorstel worden drie sporen voorgesteld:

  • Energiebesparing
  • Nader onderzoek kansrijke duurzame bronnen
  • Starten met wijkgerichte verkenning aardgasvrije wijken.

Standpunt D66 IJsselstein

Vanuit de kaderstellende rol van de raad heeft D66 duidelijk gemaakt wat wij nodig hebben om deze visie te realiseren, namelijk een met onze inwoners gedeelde ambitie, heldere doelen, heldere middelen en een terugkerend indicatief tijdspad.

Het raadsvoorstel voldoet daar echter niet aan. Het voorstel mist grondslag en concreetheid. Het is niet duidelijk waarop de keuze voor de 3 sporen is gebaseerd, noch welke opbrengst per spoor wordt verwacht en welke bijdrage die 3 sporen leveren aan het te bereiken doel. Ook de uitwerking van de 3 sporen op zich is niet duidelijk ingevuld. Daarnaast is de financiering nog onduidelijk en ook de planning is onduidelijk. Ook is nog onbekend hoeveel mensen beschikbaar zijn om dit te realiseren.

D66 erkent dat de gemeente afhankelijk is van het Rijk als het gaat om de financiering. Willen wij echter in staat zijn als raad om te toetsen of wij op de juiste weg zijn, tussendoor en elke 4 jaar, dan vraagt dit a) strakkere regie van het college b) helderheid over middelen en planning c) een stevig regime en netwerk van een vertegenwoordiging van bewoners en bedrijven om informatie op te halen en te delen.

D66 neemt verantwoordelijkheid voor deze stad. Vanuit die verantwoordelijkheid hebben we een amendement ingediend. Een amendement om aan het College heldere kaders mee te geven. Kaders zodat duidelijk is welk besluit we als raad nemen en waardoor we als raad in staat zijn om onze controlerende taak uit te oefenen. Dit amendement poogt ook duidelijk te maken welke stappen we van het College verwachten in dit gehele traject. 

Naast de 3 sporen wordt in het amendement een bedrag van 120.000 euro beschikbaar gesteld om te starten met het proces van deze transitievisie. In het amendement wordt het College voorts opgedragen in het eerste kwartaal van 2022 naar de raad te komen met een communicatie-en participatiestrategie, maar ook met een plan van aanpak voor het eerste spoort: energiebesparing. 

Burgerparticipatie

Een goed ingerichte burgerparticipatie leidt tot een groter draagvlak voor de te nemen besluiten. De basishouding zou moeten zijn dat inwoners op wie het besluit de meeste impact heeft ook nauw betrokken zijn bij het proces en het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. 

Tevens is het College opgedragen terug naar de raad te komen met nieuwe voorstellen zodra er meer duidelijkheid is over de financiering door het Rijk dan wel over de verdere invulling van de sporen 2 en 3.
Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2021 is het amendement van D66 met de grootst mogelijke meerderheid door de raad aangenomen.