Raad stelt voorwaarden aan subsidie Fulcotheater

De gemeenteraad van 8 juli 2021 heeft ingestemd met een transitieperiode van 3 jaar voor het Fulcotheater. Dit om het Fulcotheater de kans te geven uit te groeien tot een volwaardige theater en bioscoopvoorziening en tevens om te onderzoeken het Fulcotheater op termijn eigenaar van het pand kan worden. Gedurende die periode stelt de raad wel voorwaarden aan de subsidieverlening.

Uitvoerend directeur

De gemeenteraad heeft namelijk met overgrote meerderheid een amendement aangenomen van VVD en D66 waarin wordt aangedrongen op het op zo kort mogelijke termijn aanstellen van een uitvoerend directeur voor het Fulcotheater.

Tevens heeft de raad als voorwaarde voor subsidiering gesteld dat in het seizoen 2022-2023 het directiemodel zodanig ontwikkeld is dat er vanaf dat moment een duidelijke scheiding in verantwoordelijkheden is doorgevoerd tussen directeur en een Raad van Toezicht. De scheiding tussen Controle en Uitvoering moet beter vindt de raad.

Governance code

Volgens D66 is dat ook in lijn met de eerder door de raad aangenomen motie van november 2019 waarin staat dat toepassing van de Governance Code Cultuur als subsidieverplichting wordt gezien. Daar en boven is die verplichting inmiddels ook in de nieuwe nota Kunst en Cultuur opgenomen als beleid van deze gemeente. Volgens D66 kan de bedoelde transitieperiode van 3 jaar veel slagvaardiger worden gebruikt door nu al een directeur-bestuurder aan te stellen. Die directeur-bestuurder heeft dan als eerste opdracht om het Fulcotheater toekomstbestendig te maken.

Raad blijven betrekken

Tevens is op initiatief van VVD, D66 en CDA een motie aangenomen waarin het College wordt opgedragen om de raad te blijven informeren over het transitieproces en over de bereiken doelen en de behaalde resultaten. D66 heeft bij het College aangedrongen op stabiliteit. 

Jelte Huizinga

“D66 vindt dat als je kiest voor een transitieperiode je tevens moet kiezen voor stabiliteit in die periode. Temeer omdat een theater ver vooruit programmeert en een theater voor een langere periode zekerheid moet kunnen hebben over de te verwachten inkomsten. Zoals ook in de ingediende motie staat heeft een theater behoefte aan duidelijke financiële kaders.”

Jelte Huizinga, raadslid D66 IJsselstein

Behoud theater

Dit doen we als D66 allemaal om het prachtige theater dat we nu hebben te behouden. Dat is zeer de moeite waard. Vele IJsselsteiners gaan naar het Fulco: of ze nu een avondje naar de bioscoop gaan, een theatervoorstelling bezoeken of een zaal huren: het Fulco is een culturele ontmoetingsplek. Zo ziet D66 het Fulco ook.

Beeld: D66 IJsselstein