D66 stemt tegen Nota Europakwartier en voor moties Participatie

In de commissievergadering van 18 januari hebben we als D66 al laten zien dat we participatie zeer belangrijk vinden en dat dit onvoldoende serieus genomen wordt door het huidige college. Uiteindelijk werd besloten om de Nota van Uitgangspunten Lage Biezen niet naar de raadsvergadering te brengen. Die van Randdijk en Europakwartiers gingen wel door.
Daar was de participatie nog minder zorgvuldig uitgevoerd. Gelukkig wordt dat nu overgedaan. Bij het Europakwartier vragen we ons sterk af of dit aan normen voor leefkwaliteit kan voldoen, maar helaas was het aantal tegenstemmen in de raad onvoldoende om dit tegen te houden.
We zijn blij dat inwoners over alle 3 de plannen hun stem hebben laten horen en dat er alsnog weer met hen wordt gesproken.

Betrekken inwoners

Er loopt een rode draad in deze drie plannen. Dat is het gebrek aan goede burgerparticipatie. D66 heeft wonen al vele jaren hoog in het vaandel staan. Woningen voor iedereen bouwen is van groot belang. Niet alleen voor IJsselstein, maar ook voor de regio. Binnenstedelijk bouwen is een deel van de oplossing voor de woningcrisis. Maar mag niet ten koste gaan van alles. Een gezonde leefomgeving met voldoende recreatiemogelijkheden en groen vinden we net zo belangrijk.

Daarnaast vindt D66 het zorgvuldig betrekken van inwoners bij alle projecten een belangrijke voorwaarde. We bedanken dan ook alle inwoners die zich hebben laten horen, rechtstreeks naar ons of via de media. Het is duidelijk dat hun eigen leefomgeving bij hen leeft, ze hebben vragen, ze maken opmerkingen waar we als raad ons voordeel mee kunnen doen. Binnenstedelijk bouwen betekent verdichting, maar betekent ook meer kansen voor bijvoorbeeld aanplanten van extra groen, dubbelgebruik van ruimten, zoals bijvoorbeeld een park, zonnepanelen, sedum op een parkeerdak of boven parkeren en onderin ruimte voor groen. D66 hoopte op voorstellen met meer ambitie, meer creativiteit en meer visie.
Het herontwikkelen van percelen met leegstaande gebouwen of braakliggend terrein zorgt ook voor meer leefbaarheid en veiligheid in de verschillende wijken. Het college kan niet alle ideeën van inwoners overnemen en zal ook niet iedereen tevreden kunnen stellen. D66 vindt het wel belangrijk dat we komen tot de best mogelijke aansluiting bij die wensen. In de Nota van Uitgangspunten willen we een onderbouwing zien en uitleg krijgen wat er met de inbreng van de inwoners is gedaan.

Niet alleen binnenstedelijk

Met alleen binnenstedelijk redden we het niet. Rijnenburg vinden we een belangrijke ontwikkeling vanuit de oogpunten wonen, recreatie en mogelijkheden voor windmolens en zonnevelden. Let wel, wij gaan niet over dit grondgebied, slechts over een klein IJsselsteins stukje. Die woningen zullen er niet al in 2025 staan. Dat zal 7 tot 8 jaar kosten. Een tijd die volgens D66 goed gebruikt kan worden voor inwoners om hun stem te laten horen. Haast maken is wel geboden. Daarom heeft D66 herhaaldelijk bij de wethouder aangedrongen om Rijnenburg in de ontwikkelingen mee te nemen en op de lijstjes te plaatsen. We zien hier kansen voor samenwerking met andere partijen.

Wij zijn blij dat er na bijna 4 jaar beweging is op het dossier wonen, met de 3 plannen tot gevolg. We hebben echter enkele zeer kritische kanttekeningen met betrekking tot het participatieproces en de invulling. Volgens ons hadden de beide plannen deze week nog niet besproken kunnen worden in de gemeenteraad. Er is geen recht gedaan aan voldoende inwoners participatie.
We dringen er dan ook bij het college sterk op aan een goede vorm van participatie alsnog te laten plaatsvinden. En tijdens de periode waarin het bestemmingsplan wordt uitgewerkt de inwoners voldoende te betrekken. We hebben geworsteld met de neiging om als raad op de stoel van de uitvoering te gaan zitten en u een strak kader mee te geven, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met parkeren, en hoeveel woningen er moeten komen?

Boodschap aan het college

Maar dat is niet de taak van de gemeenteraad, maar van het college van burgemeester en wethouders. Overigens komen onze opmerkingen overeen met die van inwoners, dus zij kunnen dat veel beter doen! U wilt niet weten hoeveel conceptmoties en amendementen er sinds eind vorige week tussen alle raadsleden zijn uitgewisseld en een klein gedeelte daarvan kwam tijdens de raad op tafel.
Wat wij het college mee willen geven in het algemeen:

  • Luister naar je inwoners, betrek hen erbij. Ook de mensen die minder geneigd zijn hun mening te geven, maar wel omwonende zijn. Ook de minder mondigen en minder taalvaardigen;
  • Zorg dat het leefbaar blijft, niet die laatste extra woning eruit persen, maar een goed leefklimaat scheppen, met voldoende groen- en recreatiemogelijkheden;
  • Kijk nog eens naar de veiligheid. Meer woningen is waarschijnlijk meer mobiliteit. Dat heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit, maar ook voor de verkeersveiligheid.

Randdijk

De participatie voor het plan over de Randdijk heeft te wensen overgelaten. Dank aan de inwoners die hier op hebben gewezen (o.a. mevrouw Tilburgs en de heer Van der Wiel). Zeker ook de GPIJ, die o.a. hebben gewezen op de natuurwaardekaart. Neem hun opmerkingen mee! Het zou goed zijn dit als een concept nota van uitgangspunten te zien en een nieuwe versie te maken waar nog een pas op de plaats wordt gemaakt. Doe een slag in de participatie en nodig iedereen uit. Liefst in een live bijeenkomst. Of ga actief op bezoek en spreek inwoners aan!

Kijk nog eens naar de hoeveelheid woningen, kijk naar de mogelijkheden met betrekking tot parkeren en de uitrit/toegang. Bekijk de kritiekpunten van GPIJ nog eens en herstel wat nu nog kan. Neem het vergroenen snel ter hand.
Daarom hebben we een motie ingediend, samen met GroenLinks en ChristenUnie.

Europakwartier

Ondanks dat D66 graag ziet dat er woningen gebouwd worden hebben we bij de locatie Europakwartier grote twijfels. Kan je hier woningen bouwen, die voldoen aan tegenwoordige wettelijke eisen van lucht- en geluidskwaliteit en – gezien de mobiliteitsbewegingen – van veiligheid? Van leefbaarheid als de laatste restjes groen verdwijnen? Van voldoende recreatiemogelijkheden? Kortom, D66 heeft er een hard hoofd in dat dit aantal woningen op die locatie en met een gezonde leefomgeving mogelijk is.

Participatie had ook hier beter stukken beter gekund! De bewoners van onder andere de Noorwegenlaan hebben aan ons van zich laten horen en geven ook aan amper gehoord te zijn door de opstellers.
Was hier geen ander plan mogelijk geweest?Is alleen het aantal te bouwen woningen zo belangrijk? Makelaars spreken van locatie, locatie, locatie. Is het in Ijsselstein bouwen, bouwen, bouwen? Maakt dat ons blind voor andere zaken?

We gaan er vanuit dat er rekening gehouden wordt met alle wettelijke eisen, maar we twijfelen of dat voldoende is. Wil je het maximale aantal woningen eruit halen en aan de randen van de mogelijkheden gaan zitten? Of kies je voor leefbaarheid en beperk je het aantal woningen, als het daar überhaupt al mogelijk is. D66 houdt haar twijfels en zal dit nauwgezet volgen. Vandaar ook de motie die wij mede hebben ingediend.

Motie

Raadslid Alie Tigchelhoff zei de week van 18 en 19 januari niet snel te vergeten. Een zwaar onderwerp en gezien de vele brieven van inwoners, iets dat de mensen raakt! Hun eigen veilige plek, hun woning! Ze heb zelden zo het gevoel gehad dat je als gemeenteraadslid het verschil kunt maken als bij deze Nota van Uitgangspunten. Ze is erg blij dat de VVD en LDIJ na een nacht slapen tot het inzicht gekomen zijn, dat de bewoners van de omgeving Lage Biezen, maar alle inwoners van Ijsselstein gediend zijn met een betere Nota van Uitgangspunten. Dat je bouwt voor de komende 40 tot 50 jaar en je dus de participatie voldoende aandacht moet geven. Dat je ambitie en visie moet tonen. Iets wat ons inziens te weinig blijkt uit de Nota zoals die is.

Wanneer zij kijkt naar dit gebied, dan ziet ze moderne hofjes, met beneden woningen voor senioren en boven voor starters (2 en 3 hoog). Met een gemeenschappelijke binnentuin, voor mensen die graag een tuin willen onderhouden en voor mensen die er alleen van
willen genieten. Een omgeving die uitnodigt tot contact, zodat mensen niet vereenzamen. Dat slechts 1 verhuizing betekent voor senioren, liefst ondersteunt vanuit Provides. Waar mensen in een tochtvrij en comfortabel huis kunnen wonen en genieten van hun buurt. Waar de fysiopraktijk is geïntegreerd in een zorgcentrum voor senioren, zodat zij hulp kunnen ontvangen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Met creatieve oplossingen met betrekking tot groen en zorg, zodat we over 20 (of 50 jaar) nog trots kunnen zijn op de innovatieve wijk die we daar gebouwd hebben!

Maar goed, D66 alleen gaat hier niet over. De raad kan wel beslissingen nemen op basis van een raadsvoorstel. Daar gaat het college over en de bewoners hebben inspraak en moeten zich gehoord voelen. Helaas heeft dat ontbroken. Maar er komt een tweede kans. Met dank aan alle insprekers en discussie. Dank dat partijen tot inzicht zijn gekomen, maar misschien waren we daardoor minder scherp met betrekking tot Randdijk en Europakwartier. Bij alle nota’s en bouwplannen hebben mensen recht op inspraak en gehoord worden en niet alleen bij de Lage Biezen. Dit zou maatwerk moeten zijn per project en kan dus verschillen per wijk, afhankelijk van omstandigheden, zoals inwoners, plannen, bouwhoogte etc.
Om kaders mee te geven dienden we mede de motie met betrekking tot Lage Biezen in. En ondersteunden we als D66 van harte de motie Participatie.

De nota’s en moties die tijdens de raadsvergadering zijn besproken zijn hier te vinden.