Huisvesting statushouders op losse schroeven

De gemeente Gorinchem loopt achter in het realiseren van huisvesting voor statushouders. D66 stelde schriftelijke vragen.

Een taakstelling voor huisvesting

Als asielzoekers door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden erkend als vluchteling ontvangen zij een verblijfsvergunning. Vanaf dat moment wordt een asielzoeker en statushouder; iemand die in Nederland mag blijven.

Via de Huisvestingswet is geregeld dat gemeenten zorgdragen voor de huisvesting van statushouders. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt deze statushouders aan bepaalde gemeenten, wat resulteert in de zogenoemde taakstelling: het aantal statushouders dat een gemeente moet huisvesten. In 2023 gaat het in Gorinchem om 106 statushouders.

College staat op achterstand

Het college van burgemeester en wethouders antwoordt op onze vragen dat voor 61 statushouders in 2023 een woning is gevonden. Voor 45 statushouders is dat (nog) niet geregeld. Het college werkt aan het realiseren van de taakstelling door in de toekomst meer subsidie te verlenen aan Vluchtelingenwerk en door met Poort6 te bekijken of processen efficiënter kunnen worden ingericht. Het woningtekort is echter ook voor de huisvesting van statushouders een probleem. Het college verwacht daarom de taakstelling dit jaar niet te halen.

D66 maakt zich zorgen

D66 maakt zich zorgen over de realisatie van de taakstelling. Het college onderneemt actie, maar resultaten (b)lijken uit te blijven. Het is ook teleurstellend dat het college afwijzend reageert op onze vraag of de gemeenteraad het college hierbij kan ondersteunen. Het college verwijst eenvoudig naar de woningnood en daarmee is de kous af.

Het realiseren van de taakstelling is voor D66 belangrijk. Statushouders verdienen hulp bij het opbouwen van hun leven. Daar hoort ook een huis bij. D66 zal dit onderwerp blijven volgen en wij blijven ons inspannen om statushouders te huisvesten in onze Stad van Tolerantie.