Asielzoekers sneller aan het werk

Het kabinet mag dan weliswaar zijn gevallen, maar op lokaal niveau blijft de fractie van D66 zich inzetten voor een humaan asielbeleid. Naast een menswaardige opvang betekent dat ook een nuttige dagbesteding. Daarom heeft D66 samen met CU/SGP een motie ingediend om asielzoekers sneller aan een baan te helpen. De motie is met een ruime meerderheid aangenomen en dat houdt in dat we op lokaal niveau gaan werken aan een proef.

Goed voor asielzoekers én voor samenleving

Op dit moment mogen asielzoekers die nog geen verblijfsvergunning hebben gedurende 6 maanden van hun verblijf in Nederland niet werken. Ook na deze periode gelden nog allerlei wettelijke beperkingen. Deze ‘wachtstand’ staat de integratie en participatie later in het proces in de weg. De ervaring leert namelijk dat zodra een status wordt toegekend, de weg naar bijstand sneller wordt ingeslagen. Daarom is het essentieel om kansrijke asielzoekers te activeren zodra dit mogelijk is. Versneld naar werk is niet alleen goed voor henzelf, maar ook voor de samenleving. Werkgeversorganisaties als MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het ook een ‘gemiste kans’ dat asielzoekers zo weinig mogen werken.

Genoeg werk in Gorinchem

In het tweede kwartaal van 2022 had Gorinchem alleen al rond de 3800 vacatures (bron: werk.nl), er is dus veel behoefte aan werknemers in bepaalde kansrijke sectoren. Een zinvolle dagbesteding draagt bij aan het sneller leren van de taal en cultuur, maar draagt ook bij tot een menswaardig deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast kan het bijdragen aan draagvlak en verdraagzaamheid in diezelfde maatschappij.