Wie heeft er gelijk?

OVD, VVD en D66 willen duidelijkheid over IKC Heilig Hart
“College van B&W in de clinch met bestuurder Stichting Initia” kopte DongenNieuws op 1 december 2022 jl. Een forse uitspraak, gebaseerd op brieven die in de afgelopen weken over en weer zijn gestuurd tussen het college en Stichting Initia. Brieven waarin flinke uitspraken en verwijten worden gemaakt. Met als heikel punt: het maximale leerlingenaantal voor IKC Heilig Hart en het vermeende spreidingsbeleid. Voor de OVD, VVD en D66 zeker een reden om duidelijkheid van de wethouder te eisen en schriftelijke vragen te stellen die vanavond, donderdag 22 december, beantwoord moeten worden.

Gentlemen’s agreement?

“Ieder kind moet naar school kunnen zo dichtbij mogelijk, het liefst in de eigen wijk”, dat is wat de schoolbesturen en de gemeente in Dongen, zo wij begrijpen, met elkaar hebben afgesproken. Door primaire voedingsgebieden te hanteren, kan ieder kind dichtbij naar school en wordt zoveel mogelijk leegstand in de scholen voorkomen. Maar als gemeenteraad hebben wij deze afspraak nooit gezien. Is dit een vaststaand beleid? Of is dit, zo wij horen, een gentlemen’s agreement? En wat is daarvan de status? En wat nu als de school in jouw wijk vol zit, waar kun je dan naartoe?

De ‘407’

Op dit moment ziet basisschool Heilig Hart zich namelijk genoodzaakt om kinderen uit dezelfde straat te weigeren voor een plekje, omdat zij vol zit. Laat staan dat kinderen uit andere wijken dan de Beljaart – dus niet uit het primaire voedingsgebied – kans maken op een plek op het Heilig Hart. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ook met de nieuwbouw in zicht gaat dat, zoals het er nu voor staat, niet veranderen. IKC Heilig Hart wordt namelijk gebouwd voor 407 leerlingen, gebaseerd op de leerlingenprognoses uit november 2020. Op dit moment zit Heilig Hart hier al boven, op 430 leerlingen, en zij zal veel kinderen moeten gaan weigeren om op 407 leerlingen uit te komen.

Houding en communicatie van het college

Houding en communicatie van het college Maar de onderlinge afspraken en de status daarvan zijn niet het enige waar wij kritische vragen over stellen. Want de houding en de communicatie van het college en specifiek de wethouder, vinden wij ronduit ongelooflijk. Ja, de brief van directeur-bestuurder Bert Jan Kollmer aan de wethouder was kritisch, maar had ons inziens kunnen worden beantwoord met een gesprek. In plaats daarvan koos het college ervoor om verder te escaleren door een snoeiharde brief terug te sturen zonder enig gesprek, niet naar dhr. Kollmer, maar naar de Raad van Toezicht van Stichting Initia. Een brief, waarin de gemeente schrijft dat zij werkt aan “open communicatie en constructieve samenwerking”, maar geheel het tegenovergestelde doet.

Hoe nu verder?

Donderdag 22 december krijgen we antwoorden van de wethouder op de schriftelijke vragen, die wij hebben gesteld. Wij zijn benieuwd en zullen kritisch doorvragen.
Namens de fracties van de Ouderenpartij voor Dongen, Dongense VVD en D66 Dongen,
Jan Kennekens, Bas Evegaars, Frans den Broeder, Perry Wens, Marieke Schouten, Gitta Camfferman, Joeri de Jong en Ulas Kose.

Schriftelijke vragen ex. art. 33 RvO

Naam:
Gitta Camfferman
Datum:
9 december 2022
 
Zaaknummer:
(in te vullen door de griffie)
Onderwerp:
Onderwijshuisvesting – nieuwbouw IKC Heilig Hart
Portefeuillehouder: 
D. Kunst
Behandeland ambtenaar:
Vivianne Buteijn
Vragen mondeling / schriftelijke beantwoorden tijdens de raadsvergadering van 22 december*
 
*een aantal maal wordt gevraagd naar notulen van bepaalde overleggen, deze graag zo spoedig mogelijk schriftelijk delen

 
Vraag / vragen
 
“College van B&W in de clinch met bestuurder Stichting Initia” kopte DongenNieuws[1] op 1 december 2022 jl. Een forse uitspraak, gebaseerd op brieven die in de afgelopen weken over en weer zijn gestuurd tussen het college en Stichting Initia. Brieven waarin flinke uitspraken en verwijten worden gemaakt. Met als heikel punt: de maximale leerlingenaantallen voor IKC Heilig Hart en het spreidingsbeleid. Naar aanleiding van deze discussie hebben wij een aantal vragen.
 
Spreidingsbeleid
Zo wordt er verwezen naar het spreidingsbeleid dat als uitgangspunt heeft dat ieder kind zo dichtbij mogelijk naar school kan. Om hieraan uiting te geven, begrijpen wij dat iedere school primaire en secundaire voedingsgebieden heeft toegewezen gekregen. Over dit spreidingsbeleid hebben wij de volgende vragen:
 
1.       We horen dat het spreidingsbeleid een gentlemen’s agreement zou zijn: Is het spreidingsbeleid in Dongen nu een harde afspraak tussen gemeente en schoolbesturen of een gentlemen’s agreement?
2.       Indien het een harde afspraak is, hoe is deze vastgelegd?
3.       Wanneer is deze afspraak (of het agreement) tussen de gemeente en de schoolbesturen gemaakt?
4.       Welke criteria zijn destijds gehanteerd bij het bepalen van dit spreidingsbeleid?
5.       Is er destijds rekening gehouden met (onvoorziene) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn bij het spreidingsbeleid? Zo ja, is daar in de afspraak (of het gentlement’s agreement) iets over opgenomen?
6.       Zo nee, tot wanneer blijft deze afspraak tussen de partijen volgens het college geldig? 
7.       Waar kunnen wij dit spreidingsbeleid terug lezen? Graag bijvoegen.
8.       Wie is bevoegd het spreidingsbeleid vast te stellen?
9.       Kan de gemeente dat in het uiterste geval eenzijdig bepalen? Zo ja, waar staat dat dat mag?
10.   Speelt de onderwijsverordening hier nog een rol in?
11.   Wat zijn precies de primaire en secundaire voedingsgebieden van iedere school in de gemeente Dongen?
12.   En hoe is dit verdeeld over de verschillende wijken?
13.   Is in beeld in hoeverre de nieuwbouwwijk Noorderbunder invloed heeft op deze verdeling? Wanneer worden hier berekeningen op gemaakt qua leerlingenprognoses en welk effect hebben die specifiek op basisschool de Vlinderboom en Westerkim? Wordt hier rekening mee gehouden bij de bouw van het nieuwe IKC?
 
Er worden verschillende percentages genoemd over de leerlingen van het Heilig Hart en uit welke wijk zij zouden komen. Zo benoemt wethouder Kunst dat 50% van de leerlingen niet uit de Beljaart zou komen, terwijl stichting Initia 32% noemt.
 
14.   Hoeveel van de leerlingen die nu op basisschool de Heilig Hart zitten, komen uit de primaire voedingsgebieden en hoeveel uit de secundaire gebieden? Graag antwoord in aantallen en in percentages.
15.   Hoe geldt deze verdeling voor andere scholen, zoals bijvoorbeeld basisschool JJ Anspach?
 
De ‘407’
Dan verder wat betreft het punt rondom de maximale leerlingenaantallen voor IKC Heilig Hart. Op dit moment staat deze vast op een maximum van 407 leerlingen, de nieuwbouw wordt hier op gebaseerd.
 
16.   Wanneer is de gezamenlijke afspraak over het maximum aantal leerlingen voor IKC Heilig Hart precies gemaakt?
17.   Staat deze afspraak op papier? Zo ja, graag een afschrift van de notulen of de afspraak bijvoegen.
18.   Wanneer is het maximum van 407 leerlingenaantallen voor IKC Heilig Hart in het overleg tussen schoolbesturen en de gemeente in de jaren daarna opnieuw  aan de orde geweest? Wat werd er toen besproken?
19.   In de brief van dhr Kollmer en dhr Vuurens lezen wij dat ook eerdere directeur-bestuurders van Stichting Initia het maximum van 407 leerlingen hebben bestreden. Klopt het dat voor de komst van dhr. Kollmer, Stichting Initia al tegen de afspraak voor maximum 407 was? Zo ja, wanneer is dit aangekaart? Graag eerdere gespreksverslagen en e-mails tussen de gemeente en Stichting Initia toevoegen.
 
In de brief van 29 november 2022 geeft dhr Kollmer aan dat ze op dit moment op 430 leerlingen zitten. Dat is boven het afgesproken maximum van de 407.
20.   Heeft de Heilig Hartschool de afgelopen schooljaren (uitgezonderd het huidige schooljaar 2022/2023) leerlingen hierom geweigerd en zo ja, hoeveel leerlingen waren dit?
21.   Zaten er ook leerlingen uit het primaire voedingsgebied bij?
 
Vanwege de krapte in het huidige gebouw en het maximum van 407 leerlingen, is basisschool Heilig Hart een aannamebeleid gestart met ingang van dit schooljaar (20222/2023). Om aan het aantal 407 te voldoen, ziet Stichting Initia zich genoodzaakt om ook leerlingen uit de Beljaart te weigeren voor een plek op basisschool Heilig Hart.
 
22.   Wat vindt het college ervan dat er leerlingen in de Beljaart of zelfs uit dezelfde straat geweigerd moeten worden? En broertjes en zusjes?
 
Communicatie en proces
Dan verder naar het proces en de communicatie rondom dit onderwerp.
 
23.   In de brief van dhr. Kollmer van 29 november jl. lezen wij dat Stichting Initia ‘elk redelijk gesprek’ mist over het maximum van 407 leerlingenaantallen en de houdbaarheid daarvan. Hoe kan het dat Stichting Initia deze conclusie trekt terwijl wij vanuit de wethouder horen dat zij in goed overleg is met de schoolbesturen?  Wat is hier mis gegaan?
24.   Als reactie op de brief van dhr. Kollmer van 29 november jl. heeft het college ervoor gekozen om zelf een brief in felle bewoordingen terug te sturen aan de Raad van Toezicht (1 december jl.). Waarom heeft u ervoor gekozen om een brief van dergelijke aard te sturen en niet om in gesprek te gaan?
25.   En waarom is naar de Raad van Toezicht gereageerd en niet naar de heer Kollmer?
26.   In de brief van het college lezen wij dat ‘de gemeente [..] gericht (is) op een positieve relatie met al haar samenwerkingspartners in het onderwijs’. Hoe rijmt u dit met het enkel schriftelijk reageren op de brief van dhr. Kollmer, nota bene aan zijn Raad van toezicht, zonder enig persoonlijk gesprek?
27.   Ook schrijft het college in de brief dat er, naar aanleiding van een gesprek met de Raad van Toezicht van Stichting Initia op 29 augustus jl., is afgesproken te werken aan ‘open communicatie en constructieve samenwerking’. Hoe heeft het college, danwel de portefeuillehouder, invulling gegeven aan de afgesproken open communicatie en constructieve samenwerking richting Stichting Initia?
 
Enkele weken geleden zijn wij in gesprek gegaan met dhr. Kollmer en zijn we op bezoek geweest bij Stichting Initia en basisschool Heilig Hart. Zo wij begrijpen heeft de wethouder ervoor gekozen om, zonder Stichting Initia, in overleg te gaan met de andere schoolbesturen in de gemeente over het maximum 407 en de vraag of IKC Heilig Hart hiervan mocht afwijken. Daaruit kreeg Stichting Initia te horen dat zij niet mochten afwijken en dat het zo bleef.
28.   Klopt het dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Stichting Bravoo en de PCPO over de maximum leerlingenaantallen voor IKC Heilig Hart, zonder de aanwezigheid van Stichting Initia?
29.   Waarom heeft u hiervoor gekozen? Hoe rijmt u dit met de afspraak tot open communicatie en constructieve samenwerking?
30.   Welke redenen hebben Stichting Bravoo en PCPO aangevoerd om vast te houden aan de ‘afgesproken’ maximum aantallen leerlingen ondanks de evident nieuwe ontwikkelingen in de onderwijssector in Dongen in het algemeen en basisschool de Heilig Hart in het bijzonder? Graag notulen van dit overleg bijvoegen.
31.   Hoe is de onderlinge samenwerking tussen de schoolbesturen?In de brief van het college, nodigt zij de Raad van Toezicht van Stichting Initia uit voor een gesprek.
32.   Wanneer staat dit gesprek gepland? Op welke termijn wordt dit ingepland?
 
Oplossingen/alternatieven
Om uit deze impasse te komen, hebben wij de volgende vraag:
33.   Zijn er oplossingen of alternatieven bespreekbaar om te voorkomen dat kinderen uit de Beljaart niet naar school kunnen in hun eigen wijk?
 
Ten slotte, wethouder Kunst heeft eerder aangegeven dat de lange termijn leerlingenprognoses op korte termijn bekend zijn.
34.   Is er al meer duidelijkheid wanneer de raad deze prognoses tegemoet kan zien?
 [1] https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20221201/gemeente-in-de-clinch-met-bestuurder-stichting-initia/