Nieuwe energie voor Dongen

Afgelopen week heeft de gemeenteraad zich gebogen over de Programmabegroting Dongen 2024-2027. In zo’n begroting leg je vast hoeveel geld er naar welke beleidsterreinen en activiteiten gaat in de komende vier jaar. Dat is dus belangrijk, want daarmee ligt er veel al vast voor de komende periode. Daarom kijken wij heel zorgvuldig naar de begroting.

Weinig urgentie

De belangrijkste opmerking die wij dit jaar hebben, is dat er wat ons betreft te weinig urgentie spreekt uit de begroting. Want ook al zijn de energieprijzen gedaald, het is oorlog in Oekraïne en in Israël, de klimaatverandering wordt merkbaar en het blijft voor veel mensen lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Bovendien is er een groot tekort aan betaalbare woningen. Al met al grote opgaven, waarvoor het belangrijk is om een stevige en nieuwe koers te varen. Een mooie uitdaging voor de nieuwe burgemeester van Dongen, die als het goed is in 2024 wordt benoemd.

Nieuwe koers


Wij vinden voor die nieuwe koers drie dingen echt relevant. Ten eerste moeten we eens goed nadenken over de bestuurlijke toekomst van Dongen. Misschien is er wel een hechtere samenwerking met andere gemeenten nodig. Want als je kijkt naar de krappe arbeidsmarkt en een begroting met weinig speelruimte, dan zijn we In Dongen heel kwetsbaar. Hoe we in de toekomst onze gemeente het beste kunnen besturen, onderzoeken we graag de komende periode.

Meer betaalbare woningen

Ten tweede moeten we hard aan de slag om onze doelstellingen te halen. Bijvoorbeeld op het gebied van CO2 reductie. In Dongen betekent dat bijvoorbeeld dat we geen enkele nieuwe gemeentelijke wagen op fossiele brandstof meer aan kunnen schaffen. Ook moeten we zorgen voor fors meer betaalbare woningen, we laten nu teveel van onze inwoners in de kou staan. En ten derde vinden we het heel belangrijk dat we het vertrouwen van de inwoners in de politiek herstellen.

Tijd voor meer actie

En dan is het in Dongen ook op andere terreinen tijd voor actie. Er is aandacht en daadkracht nodig, uitvoering duurt nu vaak veel te lang. Zo wachten we bijvoorbeeld al geruime tijd op het nieuwe armoedebeleid. D66 Dongen pleit daarin voor de verbetering van het aanbod voor een collectieve zorgverzekering voor minima. Daarnaast wordt het de hoogste tijd voor een integraal ouderenbeleid. De piek van de vergrijzing komt in snel tempo op ons af en heeft grote gevolgen voor de hele samenleving. Kijk alleen maar naar de mantelzorg. Nu zijn er nog 14.5 mantelzorgers voor elke 85-plussers. In 2035 zijn dat er nog maar 8 en in 2050 nog maar 5. Daar kun je de kop niet voor in het zand steken.

Toename van het aantal bomen.

Ondertussen krijgt het thema duurzaamheid landelijk steeds meer aandacht, maar in Dongen mag de uitvoering sneller, we blijven achter. En ondanks dat wij heel blij zijn met alle aandacht voor de kwaliteit van het groen en de biodiversiteit vinden we het nog steeds belangrijk dat er ook stevig wordt ingezet op een toename van het aantal bomen.

Scholenbouw moet sneller

Scholenbouw moet sneller en met meer prioriteit
We blijven het herhalen: de bouw van de nieuwe scholen heeft voor ons de hoogste prioriteit. Verdere vertraging omdat het ons als gemeente niet lukt om afspraken na te komen is voor ons niet acceptabel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opleveren van het onderzoek naar de totale behoefte van het bewegingsonderwijs. Zolang dit onderzoek niet is afgerond, kan er geen goed besluit worden genomen over het wel of niet bouwen van een gymzaal bij of in IKC de Biezenkring en dit zorgt dus voor vertraging in de planvorming.

Vraagstukken

Verder zijn er nog vraagstukken die aandacht nodig hebben op het gebied van jongeren, veiligheid en de infrastructuur (met bijvoorbeeld de N629, de weg van Dongen naar Oosterhout) en de opvang van
vluchtelingen. Kortom de uitdagingen die voor ons liggen zijn enorm. Daarom roepen wij op om deze uitdagingen met meer energie en daadkracht op te pakken. Nieuwe energie voor Dongen!

Wilt u meepraten?

De komende zaterdagen op 11 en 18 november vindt u ons op het Looiersplein. We gaan graag met u in gesprek over de onderwerpen uit dit artikel en over andere onderwerpen die u belangrijk vindt. Wilt u daar over meepraten of heeft u een vraag of reactie over het onderwerp in dit artikel dan kan dit ook altijd via de social media (D66 Dongen), of via de mail [email protected].