Een takendebat dat niet tot de kern komt

Tijdens de verkiezingsdebatten voor de nieuwe gemeenteraad in maart van dit jaar werd door alle partijen vaak de gevleugelde uitspraak gebruikt: “Dat is een onderwerp voor het takendebat”.

Het takendebat

Tijdens een takendebat buigt de gemeenteraad zich over de vraag welke taken de gemeente wel of niet zou moeten uitvoeren en zo ja, op welke wijze. Denk bijvoorbeeld aan het subsidiëren van verenigingen. Je kunt hierover samen de discussie aangaan: hoeveel en met welk doel doen we dit eigenlijk? En wat vinden we dit dan waard als gemeenteraad? Op die manier geef je als raad richting aan wat voor gemeente je wilt zijn. Een betrokken, sociale gemeente of juist een gemeente die meer op afstand staat?

Vol goede moed

De gemeente Dongen heeft het financieel niet breed, en dus roept D66 Dongen al jaren op tot het voeren van een dergelijk takendebat. Zodat we samen kunnen bekijken wat nu echt onze kerntaken zijn, welke taken we misschien anders kunnen inrichten en waar we niet (meer) van zijn. Met als basis daarbij uitgebreide input van inwoners. Gezien het vele gebruik van de term tijdens de verkiezingen, waren wij vol goede moed om samen met de raad aan het takendebat te beginnen.

Nieuwe of toch oude politiek?

Omdat een uitgebreid takendebat veel voorbereiding en ambtelijke inzet vraagt, besloten we als raad te beginnen met een handjevol onderwerpen. Afgelopen donderdag koos de gemeenteraad met welke onderwerpen we verder gaan. Dat werd weer een ouderwetse coalitie vs. oppositie patstelling. Van de in totaal 16 aangedragen onderwerpen zijn er uiteindelijk maar 5 (!) opdrachten aangenomen, waarvan 3 van de coalitiepartijen. Een vierde aangedragen onderwerp vanuit de coalitie werd ingetrokken.

Weggestemd

Vier van onze opdrachten werden weggestemd en dat betekent dat we tijdens het takendebat niet gaan onderzoeken of uitbesteden van de afvalinzameling maakt dat het toekomstbestendiger, makkelijker en goedkoper kan. Ook gaan we niet onderzoeken of subsidies aan maatschappelijke instellingen of verenigingen doelmatiger en effectiever kan worden ingezet, bijvoorbeeld zodat zorggeld ook echt naar zorg gaat. En de opdracht om te onderzoeken of we als gemeente actiever grond moeten aankopen, om zo de woningbouw opgave te kunnen realiseren, haalde het niet.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Gelukkig heeft onze gezamenlijk met de Ouderenpartij voor Dongen ingediende opdracht over verbetering van de ondersteuning voor mantelzorgers het wel gehaald, en gaan we op ons voorstel ook onderzoeken hoe we gemeentelijke gebouwen gaan verduurzamen. Naast deze opdrachten, worden ook de opdrachten Jeugd en Politiek, Speeltoestellen en Regionaal Bureau Toerisme uitgevoerd.

Gemiste kans

De keuze voor de vijf onderwerpen die overblijven, laten wat ons betreft wel duidelijk zien dat we als raad hier een belangrijke kans gemist hebben om echt fundamentele keuzes te maken. Als raad geven deze opdrachten ons niet meer controle of sturing op waar de gemeente naartoe gaat en gaan we belangrijke keuzes uit de weg. Dit doet ons sterk denken aan de vorige bestuursperiode en staat haaks op de mooie woorden uit het coalitieakkoord over het doorbreken van de “traditionele” coalitie- en oppositie-verhoudingen, nieuwe politiek en het op zoek gaan naar wisselende meerderheden.

En nu?

Nu gaan we toch gewoon enthousiast aan de slag met de vijf opdrachten die zijn overgebleven, worden de inwonersparticipatietrajecten opgestart en voeren we hopelijk begin 2023 het inhoudelijk debat. Wij vinden echter nog steeds dat een fundamenteel takendebat nodig blijft, zodat we als gemeente de juiste dingen slim, effectief en goed doen. Daar blijven wij ons voor inzetten!