Waarom wij niet hebben ingestemd met de begroting

Begroting 2022 Beeld: Gemeente Dongen

Afgelopen donderdag werd er in de gemeenteraadsvergadering van Dongen een besluit genomen over de Programma begroting Dongen 2022 – 2025, de laatste begroting van deze bestuursperiode.

Maximaal acceptabel  hoogte van de schuld

De voorbereiding van deze begroting begon al maanden geleden. Zoals gebruikelijk gaf de gemeenteraad al in juli, tijdens de behandeling van de kadernota, de “kaders” voor deze begroting mee. Tijdens die vergadering werd een uitgebreid debat gevoerd over de maximaal acceptabel geachte hoogte van de schuld die een gemeente heeft in relatie tot de inkomsten, de schuldquote. De coalitiepartijen kwamen daarbij met een amendement waarin werd aangegeven, dat voor de schuldquote een bandbreedte mocht worden gehanteerd tot max 140% en een afbouw richting 2028 naar 130%. Aanvullend daarop werd het college de opdracht gegeven om tot 1 januari 2028 jaarlijks te streven naar een reservering van 1 tot 1,5 miljoen euro om de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen van de gemeente Dongen te verbeteren.

Reservering van jaarlijks 1 tot 1,5 miljoen ons niet realistisch

Wij, en overigens ook het CDA en de Ouderenpartij, stemde toen tegen dit amendement. Wij hebben moeite met het vaststellen van een maximale schuldquote, zonder dat we weten wat dat betekent voor bijvoorbeeld de bouw van de scholen en andere toekomstige noodzakelijk investeringen. Daarnaast lijkt een reservering van jaarlijks 1 tot 1,5 miljoen ons niet realistisch en hebben we geen enkel idee wat dit voor gevolgen heeft voor de (financiële) opgaven van de gemeente in de komende jaren.
Helaas kreeg het amendement een meerderheid en daarmee werd het de basis voor de nieuwe begroting. En als je het met de basis eigenlijk al niet eens bent, wordt het vervolgens heel moeilijk om het met het uitgewerkte plan wel eens te zijn.

Dongen behoort tot de slechtste 10% van Nederlandse gemeenten als het gaat om duurzaamheid

Wij stemde na twee lange vergaderingen dan ook tegen de begroting. We missen een stevige duurzaamheids- en klimaatambitie. Dongen behoort tot de slechtste 10% van Nederlandse gemeenten als het gaat om duurzaamheid, hier hebben we dus nog een flinke slag te maken. We vinden bovendien dat er onvoldoende aandacht is voor de kwetsbaarste inwoners en hebben uiteindelijk onvoldoende vertrouwen in het realiteitsgehalte van deze begroting. Hoe reëel is een versterking van de algemene reserve met 1 miljoen als we nu al weten dat de loonkosten door CAO stijgingen 3 ton hoger zijn dan begroot en dat deelname aan het regionaal ontwikkelbedrijf voor de regionale energie en klimaatstrategie (REKS) de gemeente Dongen volgens inschatting bijna 8 ton gaat kosten zonder dat hiermee rekening is gehouden in de begroting?

Plan van aanpak komt voor verbetering van de financiële positie

Wij vinden het overigens wel degelijk belangrijk dat er een goed doordacht plan van aanpak komt voor verbetering van de financiële positie van onze gemeente. Maar voor zo’n plan is het volgens ons noodzakelijk dat de gemeenteraad eerst helder krijgt welke uitgaven de gemeente wettelijk móét doen en hoeveel financiële ruimte er dan nog over is voor eigen beleid en keuzes. Vandaar dat wij al een aantal jaar pleiten voor een takendebat met inbegrip van een financiële herbeoordeling per afzonderlijke taak. Gelukkig werd onze motie die oproept tot het voorbereiden van een takendebat door de raad aangenomen. Het takendebat wordt gehouden in de volgende raadsperiode. Hoe de gemeenteraad er op dat moment uitziet weten we nu nog niet. Maar als u benieuwd bent naar wat D66 belangrijk vindt voor Dongen in de komende vier jaar, houdt dan de berichtgeving over ons verkiezingsprogramma in de gaten!