D66 Capelle tegen vernieuwing fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug

Maandag 14 februari bespreekt de commissie SOB van de gemeenteraad in Capelle het nieuwe ontwerp voor de fietscorridor van de Algerabrug naar Capelsebrug. Doel van het nieuwe ontwerp is dat meer Krimpenaren op de fiets over de Algerabrug gaan. D66 wil, als fietspartij, meer mensen op de fiets  krijgen. Het is dan ook logisch geld uit te geven aan routes, die de grootste behoefte invullen. De voorgestelde route doet dat niet. 

Het hele plan is onvoldoende onderbouwd doordat is gerekend met te hoge aantallen fietsers die nu gebruik maken van deze route. De verwachte toename van 20% van het aantal fietsers na de aanpassingen is veel te hoog ingeschat. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar soortgelijke verbeteringen van fietsroutes laat in de meeste gevallen een stijging zien van 1% of minder. Tellingen laten bovendien zien dat fietsers veel frequenter andere routes kiezen als ze vanuit Krimpen komen. D66 twijfelt daarom aan nut en noodzaak van het hele plan
 
Uit het voorliggende ontwerp wordt ook niet duidelijk hoe bromfietsen en speed-pedelecs van de Algerabrug naar Capelsebrug zullen gaan. De fractie van D66 verwacht dat bromfietsen en speed-pedelecs gebruik gaan maken van de fietsroute die eigenlijk niet voor deze voertuigen is bestemd. Het verschil in snelheid creëert voor alle gebruikers  een onveilige situatie.
 
De fractie van D66 is ook niet tevreden over het participatieproces. Pas toen het eerste ontwerp klaar was en afspraken met provincie en metropoolregio waren gemaakt werden de omwonenden geïnformeerd. Met veel moeite en druk vanuit de gemeenteraad werden bij de Sibeliusweg enkele rampzalige onderdelen uit de plannen verwijderd. Bij de Schubertstraat zijn de aanpassingen nog steeds onvoldoende en kan op weerstand van omwonenden worden gerekend. D66 begrijpt de zorgen van omwonenden en vraagt zich af wat de nut is van participatie als er uiteindelijk niets mee wordt gedaan.
 
Bij de start van het project werd door het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat het hele traject door subsidies van de provincie en de metropoolregio zonder kosten voor Capelle kon worden uitgevoerd. Inmiddels blijkt dat de kosten voor Capelle op basis van dit ontwerp  bijna een miljoen euro gaan bedragen. De uitvoering  moet nog starten zodat het een grote  vraag is of het wel bij één miljoen euro blijft. D66 wil geen geld uittrekken voor een plan, dat nauwelijks extra fietsers oplevert en dat een deel van de omwonenden totaal niet ziet zitten. 
Uiteraard ziet de fractie van D66 betere mogelijkheden om het fietsen in Capelle te stimuleren, zoals een bredere fietstunnel bij de Algerabrug en fietstunnels onder de Abraham van Rijckevorselweg.
 
Henk Tiesma, woordvoerder voor D66, vat het samen: “Zonde van de tijd, energie en het geld om een oplossing te bedenken dat het probleem niet oplost, maar wel omwonenden in de gordijnen jaagt. Het college van burgemeester en wethouders zou er goed aan doen het plan voor een fietscorridor terug te nemen en te komen met goede plannen om het fietsen in Capelle te bevorderen.”