Capelle hoort te bruisen!

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving en dienen als inspiratie en brandstof voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Iedereen zou daarom moeten kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur, zoals opera, popmuziek, festivals en films. Er is dringend behoefte onder Capellenaren aan een bruisend stadshart. Om dit laatste te bereiken dient er een levendige agenda met culturele activiteiteiten te komen, niet alleen voor onze beide ‘huiskamers’, Isalatheater en IJsselbibliotheek, maar ook is een fraai stadsplein nodig, voorzien van fonteinen en aantrekkelijke horeca met terrassen. Makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie zeker nu de coronacrisis hen extra kwetsbaar heeft gemaakt. D66 staat voor een herwaardering van de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken. 

Kunst en cultuur voor iedereen 

Kunst en cultuur is bedoeld voor iedereen en dus moet het laagdrempelig worden aangeboden:
●      D66 vindt cultuuronderwijs op scholen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ieder kind dient op cultuuronderwijs te krijgen waarbij ruimte is voor ieder kind om kunst en cultuur te ervaren en zich hierin te ontwikkelen. Indien nodig, helpen we scholen met het opzetten of uitbreiden van cultuuronderwijs. 
●      D66 Capelle ondersteunt het Jeugdfonds Sport- & Cultuur (JSC). Dit biedt kinderen van Capellenaren met een laag inkomen financiële ondersteuning, zodat elk kind in Capelle aan culturele activiteiten (maar ook aan sport) kan meedoen.
●      D66 ziet dat in Capelle veel organisaties, amateurs en professionals actief zijn op het gebied van kunst en cultuur. Helaas is er nog (te) weinig verbinding tussen deze partijen, met een versnipperd aanbod tot gevolg. D66 zet graag in op het verbinden van deze partijen zodat een afgestemd en aansprekend aanbod van culturele activiteiten ontstaat. De cultuuragenda moet terugkomen en onderzocht kan worden of terugkeer van een cultuurraad nuttig is.
●      D66 vindt dat het Isala Theater ook een maatschappelijke taak heeft om scholieren en vrijwilligersorganisaties een podiumervaring te geven. Jongerentheater Quint en het Jeugdtheater bieden jongeren een goede mogelijkheid om ervaring op te doen met podiumkunsten. 
●      Theater de Schenkelstee biedt een thuisbasis voor amateur toneelspelers van alle leeftijden en dient wat ons betreft behouden blijven.
●      D66 vindt het belangrijk dat het Van Cappellenhuis de komende periode werkt aan een breder aanbod en behouden zal blijven als trouwzaal en voor culturele activiteiten. De leningenportefeuille van de B.V. Rijksmonument Dorpsstraat 164 zal worden onderzocht en zo mogelijk geherstructureerd, waardoor de exploitatie de komende jaren zal verbeteren.
●      Talentvolle jeugd op het gebied van Dans en Muziek moet een steun in de rug krijgen door het mogelijk te maken extra opleidingen te volgen.
Voor D66 dient de subsidieregeling Nieuwe Culturele Initiatieven te blijven bestaan.

Muziekonderwijs zorgt voor plezier

D66 hecht grote waarde aan het behouden van een eigen muziekschool in Capelle (SKVR). Muziek spelen bevordert de motorische ontwikkeling en leert kinderen door te zetten en samen te spelen. Het inschakelen van muzikale ouderen kan een stimulans zijn voor de muzikale ontwikkeling van een kind.  Kennismaken met muziek gebeurt op school en daarbuiten via muziekonderwijs.  

De bibliotheek is een ontmoetingsplek

In Capelle wil D66 een kwalitatief hoogstaand bibliotheekaanbod met een brede maatschappelijke functie.
●      D66 wil dat iedere Nederlander toegang heeft tot de bibliotheek en internet. Een bibliotheek   stimuleert geletterdheid, taalvaardigheid, leesvaardigheid en digitale vaardigheden van volwassenen en kinderen. De functie van de jeugdbibliotheek dient versterkt te worden want dit is een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van kinderen.
●      Voor mensen in kansarme wijken is de bibliotheek een broodnodige informatievoorziening en geeft de bibliotheek toegang tot internet. D66 ziet de bibliotheek als partner in de strijd tegen laaggeletterdheid.
●      Om een èchte ontmoetingsplek voor lezen, studie, cultuur en informatie te worden moet de locatie op het Stadsplein veel ruimere openingstijden kennen en aantrekkelijke activiteiten organiseren.
●      Een fijne (stille) werkplek in de bibliotheek voor studenten is belangrijk.

Breng ondernemers en de culturele sector samen 

Naast de gesubsidieerde culturele instellingen spelen in Capelle ook culturele ondernemers een rol van betekenis. Het fysiek samenbrengen van ondernemers en creatieve activiteiten kan een toegevoegde waarde hebben.
●      Het zal de creatieve economie versterken met bedrijven op het gebied van ontwerpen, tekenen, internet en gamen.
●      Ook de Kunstkring Capelle, die zo’n 90 kunstenaars vertegenwoordigt en zich ten doel stet kunst onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk bewonersm, draagt hieraan bij.
●      Leegstaande kantoor- en winkelpanden kunnen mogelijk worden gebruikt als atelier- en expositieruimte. D66 wil dat de gemeente een bemiddelende rol heeft. 

Evenementen zijn onmisbaar 

Een bruisend Capelle kan natuurlijk niet zonder een gezellig, levendig stadscentrum. Daarom wil D66 Capelle zich samen met ondernemers inzetten voor een ècht sfeervol stadscentrum met activiteiten voor zowel jong als oud. Een centrum met aantrekkelijke betere en meer (dan tot nu toe) mogelijkheden voor cultuur, horeca, evenementen en een voor Capelle unieke voorziening, zoals bijvoorbeeld een bioscoop. D66 vindt evenementen zoals de Sinterklaasintocht, Cultuurmarkt en Koningsdag onmisbaar voor de inwoners van Capelle. 
●      D66 ziet graag meer evenementen en festivals in Capelle. In het nieuwe Stadshart moet altijd wat te beleven zijn, maar straks ook in het Nieuwe Rivium!
●      De benodigde organisatorische en financiële middelen voor evenementen moeten eenvoudig beschikbaar zijn. Beveiligingseisen worden apart begroot.
●      Vrijwilligers moeten vooral kunnen doen waar zij goed in zijn, waarbij de gemeente er voor zorgdraagt dat de onderliggende randvoorwaarden zo eenvoudig mogelijk zijn.
●      De bezoekersaantallen zijn een criterium voor het toekennen van subsidie.

Behoud het Capelse erfgoed 

Behoud van het Capelse erfgoed lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. De Historische Vereniging Capelle (HVC) stelt zich ten doel, met behulp van de inzet van vele vrijwilligers, cultuurhistorische waarden te beschermen en bekendheid te genereren. Uiteraard ontstaat gelukkig steeds meer digitaal erfgoed. Het verhaal achter ons erfgoed helpt ons bij het begrijpen van onze geschiedenis en van elkaar en wat D66 betreft zet de gemeente zich actief in om ons erfgoed, zoals Slot Capelle (park), het Van Cappellenhuis, het Beijerinckgemaal en het Dief- en Duifhuisje, te behouden en onderhouden. Daarnaast zet de gemeente zich in voor het binnen vier jaar geheel digitaliseren van het gemeentearchief door HVC (Historische Vereniging Capelle) en gemeentelijke archivaris.