Efficiënt bestuur en solide financiën

Capelle aan den IJssel staat voor grote opgaven, zoals de overgang naar meer duurzaamheid. D66 wil daarom dat het gemeentebestuur ook de komende jaren op een efficiënte en effectieve manier met de beschikbare middelen omgaat. De begroting moet meerjarig structureel en reëel in evenwicht zijn. Lastenverhogingen in de komende periode zijn beperkt en zijn vooral trendvolgend. 

Uitgangspunten op het gebied van financiën en middelen

●      De verkoop van de Eneco aandelen heeft veel geld opgeleverd. D66 Capelle wil het Eneco-geld steken in een Duurzaamheidsfonds. Dit fonds heeft als doel de overgang naar duurzame energie financieel te ondersteunen,, waar mogelijk zal dit revolverend ingezet worden. Het Duurzaamheidsfonds moet ten goede komen aan alle inwoners en bedrijven in Capelle. 
●      Een verdere transformatie van de begroting is nodig de komende raadsperiode met het oog op de termijn waarop vervangingsinvesteringen zullen plaatsvinden.  D66 Capelle wil niet extra gaan bezuinigen, bijvoorbeeld omdat over vele jaren gebouwen of voorzieningen moeten worden vervangen. 
●      De begroting dient meerjarig structureel en reëel in evenwicht te zijn. Inzet van de algemene reserve kan alleen als de uitgave een incidenteel karakter heeft.De gemeente zal zich ertegen verzetten als decentralisaties van taken van provincies en rijksoverheid naar de gemeente niet samengaan met toereikende middelen.Om de plannen en ambities die het college en gemeenteraad heeft waar te maken is een goed robuust ambtelijk apparaat van groot belang. D66 Capelle maakt zich zorgen over de robuustheid van de ambtelijke organisatie gezien de grote hoeveelheid vacatures die niet of lastig vervuld kunnen worden. D66 wil zich er hard voor maken dat de randvoorwaarden voor de gemeente Capelle aan den IJssel als aantrekkelijke werkgever verbeterd worden.Grondexploitaties zijn in principe winstgevend, tenzij de maatschappelijke baten of de te behalen beleidsdoelenbijzonder hoog zijn en het verlies ruimschoots compenseren. 
●      Het is belangrijk dat de gemeente haar weerstandsvermogen op peil houdt en haar schuldpositie niet verder op laat lopen.Voor de lokale belastingen is het uitgangspunt dat de gemiddelde woonlasten met niet meer dan het inflatiepercentage gecorrigeerd worden. Afvalstoffendekking dient in principe steeds kostendekkend te zijn.
●      Voor verbonden partijen is het zaak dat de gemeente leidend blijft en tegelijkertijd ontvankelijk is voor signalen vanuit de verbonden partijen zelf. Immers, de gemeenteraad is het gekozen democratische orgaan dat het vertrouwen van de Capellenaar heeft gekregen.

Gemeentelijk vastgoed 

● D66 Capelle vindt dat verenigingen en vrijwilligers eenvoudig en betaalbaar onderdak moeten kunnen vinden voor het ontplooien van hun activiteiten. 
●      Waar de gemeente bouwt (nieuwbouw of renovatie) moet worden gekozen voor flexibel- en duurzaam bouwen om zo voor een langere termijn in te kunnen spelen op de wensen van de gebruikers.  Het ingezette traject om maatschappelijk vastgoed te optimaliseren wordt voortgezet. 
●      Gemeentelijke gebouwen waar aantoonbaar en structureel geen vraag naar is kunnen afgestoten of gesloopt worden. D66 Capelle is geen voorstander van de bezuiniging op Wijkcentrum Schollevaar, door de betaalde krachten te vervangen door vrijwilligers. Het is, mede door deze betaalde krachten, een bruisend wijkcentrum en dat moet zo blijven.  

Rekenkamer 


●      D66 Capelle vindt een krachtige en onafhankelijke rekenkamer belangrijk om beleid te toetsen. Er moet voldoende budget zijn om haar rol als instrument van de raad waar te maken.
●      Als instrument van de raad verwacht D66 Capelle dan ook dat het college van B&W de uitkomsten van de Rekenkamer rapporten respecteert en hiernaar handelt. Samenwerking met Rekenkamers van andere gemeenten heeft de voorkeur, zonder dat de onafhankelijkheid in het geding komt.