Sneller en schoner van A naar B

Gemiddeld genomen heeft Capelle aan den IJssel zeer veel auto’s per vierkante kilometer en beschikt de gemeente over een treinstation, metrostations, vele busstations, zelfs een elektrische onbemande shuttle en watertaxi’s. Vanaf 2022 komt er ook een halte van de waterbus. Bij investeringen in mobiliteit staat bereikbaarheid en duurzaamheid bij ons voorop. Het openbaar vervoer, fiets en elektrische scooter moet het aantrekkelijk alternatief blijven en zijn voor de auto,  waarbij de fiets of elektrische scooter het logische vervoersmiddel is om naar het OV toe te reizen. Daarnaast wil D66 Capelle werken aan een cultuur van verkeersveilig gedrag in.

Beter openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is een duurzame manier om van A naar B te komen. D66 Capelle is voorstander van een goed dekkend OV-netwerk voor heel Capelle en willen daarom investeren in een robuust systeem waarbij het OV de voorkeur heeft voor inwoners boven de auto.
●      De Capelse buurtbus krijgt (financiële) ruimte om uit te breiden wanneer nodig.
●      De nachtmetro wordt uitgebreid, waarbij geluidsoverlast tot een minimum beperkt blijft zodat de nachtrust van omwonenden niet in het geding komt.
●      Capelle blijft zich maximaal inzetten binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) om de mobiliteit in en rond Capelle te verbeteren.
●      Stimuleren van bedrijven om hun personeelsleden zoveel mogelijk gebruik te laten maken van het OV. Bij parkeeroverlast in woonwijken invoering van parkeerregulering overwegen.
●      De waterbus zal voldoende haltes in Capelle en Krimpen krijgen om de verbindingen met de regio te verbeteren en wegen te ontlasten.
●      We zetten ons samen met de regio in om de metro te automatiseren zodat meer passagiers kunnen worden vervoerd. 
●      D66 Capelle ziet het belang van een robuust duurzaam WMO en leerlingenvervoersysteem zodat iedereen van A naar B kan komen. 
●      Het verduurzamen van het wagen- en buspark blijft een standaard vereiste binnen aanbestedingen.
●      Capelse bewoners en winkeliers mogen geen hinder ondervinden van parkeertoerisme bij ov-vertrekpunten. 

Voorrang voor voetgangers, fietsers en OV   

Capelle wordt steeds drukker en de straten worden, ook nu na corona, intensief gebruikt. Wanneer we meer gaan lopen, fietsen of met het ov-reizen komt meer ruimte vrij voor een veilige omgeving met ruimte voor spelen en groen. D66 wil toe naar een veilige fietsomgeving en autoluwe woonwijken, maar laat dit niet ten koste gaan van de bereikbaarheid.
●      De fiets krijgt meer de ruimte. Door bijvoorbeeld meer te investeren in grotere fietsenstallingen bij stations en winkelcentra. Verder moeten zogenaamde fietsnietjes voldoende aanwezig zijn zodat iedereen veilig zijn fiets kan stallen. Fietspaden worden waar mogelijk verbreed.
●      Daarnaast wordt geïnvesteerd in de renovatie, aanleg en verbreding van veilige fietspaden en wordt aangesloten op een landelijk netwerk van doorfietsroutes, waar de fiets zoveel als kan voorrang heeft. D66 wil hier vaart zetten in de realisatie.
●      De veiligheid op fietspaden wordt verbeterd door gerichte verlichting en zo min mogelijk onderbrekingen op de fietspaden. Dit houdt ook in dat fietsers en voetgangers bij verkeers- lichtinstallaties niet langer dan 45 sec. hoeven te wachten op groen licht.
●      Rondom metro- en treinstations stimuleren we (elektrische) deelfietsconcepten om van en naar het station en carpoolplaatsen te komen. Verrommeling in de openbare ruimte door deze deelconcepten worden tegengegaan,
●      Met de komst van de Omgevingswet en de omgevingsvisies pakken we de kans op proactief het verkeersveiligheidsbeleid, waarbij de voetgangers en fietsers centraal staan, mee te laten wegen in ruimtelijke aanpassingen.
●      Op het fietspad bij de Algerabrug moet een bredere tunnel komen voor fietsers en voetgangers, zodat ook zij veilig van A naar B kunnen komen.
●      Bij de Abram van Rijckevorselweg en het kruispunt bij de kanaalweg komt een ondertunneling voor fietsers en voetgangers. 
●      Bromfietsers, speed pedelecs en scooters gaan nu echt naar de rijbaan. Het mobiliteitsplan wordt uitgevoerd.
●      Een norm van 30 km/uur voor wegen die gebruikt worden door zowel fietsers, voetgangers, auto’s en het openbaar vervoer.

Veilig fietsend naar school   

Driekwart van de Nederlandse bevolking ziet graag dat schoolomgevingen veiliger worden dan nu, blijkt uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Automobilisten staan met stip op één op de vraag wie de grootste bijdrage kan leveren om het verkeer veiliger te maken.  Capelle aan den IJssel heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor schoolzones, waarbij duidelijke verkeersborden zijn aangebracht rondom scholen, maar dit is onvoldoende. D66 Capelle wil zich inzetten voor verruiming van de schoolzones en veilige verkeerssituaties rondom scholen creëren waarbij gestimuleerd wordt dat ouders en kinderen zo veel mogelijk met de fiets komen.
●      D66 wil schoolmobiliteit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien tussen scholen en gemeente. Krachten worden gebundeld en wanneer scholen acties houden om kinderen en ouders meer te laten lopen of fietsen, dan zal de gemeente geld vrijmaken voor nieuwe grote fietsenstallingen.
●      Het is niet mogelijk om alle schoolomgevingen autovrij te maken, maar voorzieningen voor het halen en brengen met de auto op afstand moet mogelijk worden, zodat het rondom de school minder noodzakelijk is om de auto te parkeren. De infrastructuur rondom scholen moet uitstralen dat fietsers en voetgangers de hoofdrolspelers zijn.
●      Rondom scholen wordt actief gehandhaafd van inrij en parkeerverboden. 
●      Het in kaart brengen waar nog gevaarlijke situaties spelen in het verkeer door middel van het nieuwe verkeersveiligheidsmodel en daarna deze plekken aanpakken.
●      Ieder kind dat in Capelle naar de basisschool gaat heeft recht op een fietsexamen.

Schone auto’s zijn de toekomst   

De volledig elektrische auto is gelukkig niet meer weg te denken uit het straatbeeld en zorgt dat onze omgeving schoner en stiller wordt. Wel zijn nog de nodige investeringen nodig in de infrastructuur en omgeving om de toekomst echt te geven aan schone auto’s.  Daarom zet D66 zich in voor:
●      We streven dat het totale Capelse wagenpark van alle inwoners in 2030 voor minimaal 25% volledig elektrisch is. De Parkeernota, in 2015 mede opgesteld door D66, wordt voortgezet om de parkeerproblematiek in Capelle aan te pakken.
●      Geen betaald parkeren in de openbare ruimte. 
●      Investeren in laadpalen waarbij iedere nieuwe parkeergarage en grote parkeerplaatsen een minimale hoeveelheid krijgen aan laadpalen. Rondom bedrijventerreinen wordt ook ingezet op meer laadpalen. 
●      Een alternatieve oeververbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk om zo de Algerabrug te ontlasten. Het openbaar vervoer in de vorm van de waterbus of doortrekken van de metro worden hier actief bij betrokken.
●      De Algeracorridor wordt vernieuwd. Hierbij komt de nadruk te liggen op investeringen voor de fiets en openbaar vervoer. Er is geen ruimte voor een fly over bij het Capelseplein of viaduct bij de van Beethovenlaan voor autoverkeer wanneer er een grote toename aan geluids- en/of gezondheidsoverlast voor omwonenden ontstaat. Daarnaast wordt de Blinkertunnel niet verlengd voor auto’s. Dit kan namelijk zorgen voor extra overlast en een slechtere fietsveiligheid in de woonwijken. Hier is het fietsviaduct echter van grote toegevoegde waarde en moet snel aangelegd worden. 
●      Slimmer nadenken met bezorgbedrijven over een verbeterde en schonere levering van pakketjes. De afgelopen jaren is het aantal pakketbezorgingen gestegen. Ook dat legt druk op de ruimte in de stad en het is bovendien vervuilend. Busjes rijden in en door de stad om pakketjes af te leveren. Wij denken dat dat slimmer kan, bijvoorbeeld door het inrichten van hubs rondom de stad en door de levering te laten doen met emissievrije voertuigen. 
●      D66 is voorstander van een onderzoek samen met de branch hoe dit schoner, slimmer en veiliger kan.