Vrij zijn begint met onderwijs

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Een veilige en pestvrije school is hierbij van essentieel belang. Leerlingen moeten weten dat ze veilig zijn op school en dat leerlingen die pesten, verbaal of lichamelijk geweld gebruiken  niet worden getolereerd.

Eerlijke start voor
ieder kind

Voorkomen is beter dan genezen. In de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar kunnen ontwikkelachterstanden worden voorkomen, waardoor alle kinderen een eerlijke start maken op de basisschool. D66 wil dat kinderen samen opgroeien en er op jonge leeftijd oog is voor de ontwikkeling door:

  • De groep peuters die in aanmerking komt voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE)  en/of buitenopvang te vergroten. De gemeente Capelle aan den IJssel bepaalt zelf welke groep in aanmerking komt, dus de gemeente kan die groep vergroten. Hier krijgt de gemeente ook een hoger subsidiebedrag voor. Het gaat er D66 vooral om te zorgen dat kleuters zonder (taal)achterstand in groep 3 kunnen beginnen.
  • Het Centrum voor Jeugd en Gezin dient extra aandacht te schenken aan het signaleren van mogelijke (taal)achterstand en het stimuleren van deelname aan de beschikbare opvang. 

Een rijke schooldag voor alle basis- en middelbare scholieren

D66 Capelle wil voor elk kind een Rijke Schooldag: een dagvullend programma waarbij kinderen in de eigen omgeving kennismaken met o.a. sport, cultuur, natuur en huiswerkbegeleiding. Dit vereist een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang en lokale verenigingen, instellingen en organisaties.
 
Als gemeente kun je deze partijen helpen en ondersteunen om dit te realiseren door:
●      Het openbaar onderwijs behouden in Capelle aan den IJssel
●      Sportverenigingen/zwembaden koppelen aan het onderwijs voor sport en zwemles.
●      Culturele verenigingen koppelen aan onderwijs om cultuureducatie te versterken. In het budget van scholen zit al een deel voor cultuureducatie. 
●      Scholen, bibliotheken of lokale initiatieven inzetten om toegankelijke huiswerkbegeleiding voor ieder kind te verzorgen met lokale subsidies.
●      Stimuleren van het gebruik van de  bibliotheek op school. Hierbij dient ook het voorlezen (bijvoorbeeld door voorleesouders) een belangrijk onderdeel van het wekelijkse schoolprogramma te zijn.
 
Gelijke kansen vragen om een maatwerk behandeling. Scholen met veel leerlingen met ontwikkelachterstanden vragen om de bijzondere aandacht. Dat gaan we faciliteren door:

●  Lokale achterstandsmiddelen gericht in te zetten op deze scholen. 
●  Deze scholen waar mogelijk ondersteunen. Immers zij kennen de kinderen en de ouders het beste en kunnen een enorme bijdrage leveren aan het bestrijden en aanpakken van gestapelde problematiek. Zet hun kennis en ervaring in!
 
Stimuleer de “Gezonde school” voor leerlingen. Jong geleerd is oud gedaan. Scholen hebben een voorbeeldfunctie in gezondheid en duurzaamheid. Benodigd hiervoor zijn voorzieningen zoals:
●      Klimaat-, energieneutrale en frisse schoolgebouwen.
●      Groene schoolpleinen en -zo mogelijk- moestuinen te stimuleren.
●      Samen met subsdiepartners, zoals Hoogheemraadschap Schieland, te zorgen  voor de inrichting van een klimaatadaptief schoolplein.
●      Adequate ventilatiemogelijkheden aanbrengen in de schoolgebouwen.
Daarnaast zijn de volgende zaken van belang:
●      Een gezonde maaltijd (ontbijt of lunch) op school aan te bieden.
●      Scholen helpen bij de aanvraag van (Europese) subsidies voor schoolfruit en groenten. 
●      Scholen geen extra kosten laten betalen om afval te scheiden, indien scholen dit zelf hebben geregeld.
●      Te zorgen dat op scholen gratis duurzame menstruatieproducten aanwezig zijn voor leerlingen die dit nodig hebben.


De overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs is het kritieke punt voor kansengelijkheid. Veel kinderen worden te vroeg en/of te laag ingedeeld naar niveau. Dit is vooral een probleem voor kinderen uit een lagere SES (sociaal economische status) omgeving. Daarom zet D66 zich in voor de volgende punten:
●      Terugdringen van te laag schooladvies, zodat ieder kind op de juiste plek zit.
●      Voorkomen van een te hoog schooladvies, want dat kan ook leiden tot ongelukkige leerlingen. 
●      Stimuleren  van aanbod brede brugklassen in de gemeente.
●      Stimuleren van aanbod brede middelbare scholen (vmbo/havo/vwo)
●      Stimuleren van contact tussen leeftijdsgenoten van verschillende scholen via bijvoorbeeld sport of debat. 
●      Investeren in een warme overdracht tussen groep 8 leerkrachten en het voortgezet onderwijs.
●      Faciliteren dat middelbare scholen leerlingen laten stapelen. Na behalen diploma doorstroming van vmbo -> havo en van havo ->vwo stimuleren.

Vervolgopleidingen zijn de basis voor toetreding tot de arbeidsmarkt

Sterk beroepsonderwijs is goed voor de kansen van jongeren en voor de lokale economie, want we zitten met zijn allen te springen om praktisch opgeleid talent. Daarom wil D66 zich inzetten voor de volgende punten:
●      Faciliteren van voldoende stageplaatsen binnen de gemeente.
●      Onderzoek naar en bestrijding van stagediscriminatie.
●      Behoud en/of stimuleer aanbod van overgangen met een zogenoemde ‘zachte knip’. Bijvoorbeeld vmbo-Mbo scholen waar leerlingen in een keer kunnen doorstromen naar Mbo 1/2. 
●      Verbinding versterken tussen het bedrijfsleven en onderwijs om hiermee kansen te bieden voor zowel de studenten als het bedrijfsleven.

Volwasseneneducatie gaat een leven lang door

Leren stopt niet bij het laatste diploma, maar zet altijd door. Als Capelle kunnen we een mooie impuls geven aan een leven lang leren door een goede educatieve infrastructuur te creëren. Hiervoor is het van belang dat de betrokken organisaties – zoals scholen, UWV’s, na- en omscholingstrajecten samen met het ROC en taalinstituten verder worden versterkt en ook goed samenwerken. Daarnaast zijn getrainde vrijwilligers in de begeleiding cruciaal (coaching). Ook kunnen (oudere) mensen  moeite hebben met het gebruik van een computer of een smartphone. 
 
In Capelle zijn bijna 9.000 mensen laaggeletterd. Zij hebben moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven of rekenen. Hierdoor is meedoen in de maatschappij moeilijk voor hen. Denk aan solliciteren, reizen, apps gebruiken of toeslagen aanvragen. Het investeren om laaggeletterdheid tegen te gaan levert veel op. Inwoners voelen zich weer volwaardig lid van de samenleving, doen actief mee, zijn gezonder, hebben meer kansen op de arbeidsmarkt en schuldenproblematiek kan beter worden aangepakt. Daarom vindt D66 Capelle:

●      Dat laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digibetisme moeten worden bestreden. 
●      Dat de gemeente zoveel mogelijk in begrijpelijke B1 taal moet communiceren.
●      Dat de aanpak van laaggeletterdheid integraal belegd moet worden in het Sociaal Domein. Zorg bijvoorbeeld dat het een plek heeft bij vroegsignalering schulden, de preventie-agenda en gezinsaanpak.
●      Zorg voor structureel screenen en doorverwijzen van laaggeletterden. Voor laaggeletterden is de drempel om zelf hulp te vragen vaak erg hoog. 
●      Vrijwilligersorganisaties als Taalcoaching Capelle en Taalplein spelen samen met de taalopleidingsinstituten en bibliotheken een belangrijke rol en hun samenwerking dient verder versterkt te worden. 
●      Geef kinderen een goede start want kinderen die opgroeien in een laaggeletterde omgeving hebben een grotere kans om zelf ook laaggeletterd te worden. De aanpak van laaggeletterdheid dient daarom een prominente rol te krijgen binnen de aanpak van kansenongelijkheid in Capelle. Daarom is het belangrijk om als gemeente ook deel te nemen aan het landelijke initiatief Gelijke Kansen Alliantie