Wonen in een duurzaam Capelle

We leven in één van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld, waarbij in Capelle aan den IJssel zelfs meer mensen per vierkante kilometer wonen dan gemiddeld in Nederland. D66 wil meer ruimte voor huizen en natuur want een stad moet een plek zijn waar je fijn woont, werkt en recreëert. Het principe steen voor steen is daarbij het uitgangspunt, waarbij het kleine groen wat Capelle nu rijk is wordt bewaakt.
 
Tegelijkertijd zitten we in een woningcrisis en zijn veel mensen op zoek naar een woning. De vraag overstijgt het aanbod ruimschoots. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor alle leeftijden en Capelle aan den IJssel is volop in ontwikkeling en bouwt veel nieuwe woningen. Verder is scheefwonen een groot probleem. D66 wil zorgen voor een betere doorstroming op de woningmark waarbij we inzetten op; een betaal huis voor iedereen en meer betaalbare huurwoningen. Het groene karakter van Capelle moet worden bewaakt bij het bouwen en renoveren van woningen, want groen is er te weinig. Het groen-toezicht en -onderhoud moet verbeterd worden en blijvend onder de aandacht komen.

Een betaalbaar huis voor iedereen

●      Huizen zijn er om in te wonen, niet om in te beleggen. D66 Capelle houdt vast aan opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht om toekomstige bewoners meer kans te geven op de oververhitte huizenmarkt.
●      De gemeente en de woningcorporaties moeten het voor haar inwoners/bewoners eenvoudiger maken om een niet meer passende woning te verlaten om de doorstroming op de huizenmarkt te verbeteren. Prestatie-afspraken met woningcorporaties worden hieraan getoetst
Dit kan door een financiële stimulans in de vorm van een premie of huurkorting. Ook zet de gemeente in op een initiatief om samen met de ketenpartners het feitelijk verhuizen zelf te vereenvoudigen. 
●      Groepswoonvormen en eigen initiatief voor woningen, zoals woningcoöporaties en collectief particulier opdrachtgeverschap worden gestimuleerd. Verschillende gezinsvormen hebben verschillende woonwensen en daar komen we graag in tegemoet.
●      D66 is voorstander van het uitgangspunt steen-voor-steen: alleen nieuwe woningen en kantoren bouwen als een ander wordt gesloopt. 
●      Bij nieuwbouw van woningen en bedrijven worden hoge duurzaamheidseisen gesteld qua isolatie, gebruik zonnepanelen, zonneboilers, hybride warmtepompen e.d. (opnemen in bouwvoorschriften). 
●      Capelle kent een aantal kantoorgebouwen dat in aanmerking kan komen voor een transformatie naar woningen. Hierbij wordt de balans gezocht tussen het opzetten van woningen en het behouden van het werkende karakter van Capelle, waar kantoorgebouwen bij horen.
●      De natuurwaarde van Oeverrijk moet worden geborgd, juist ook bij de eventuele nieuwbouw.

●      Capelle kent te weinig goede seniorenwoningen waardoor doorstroming vanuit de rest van de woningen niet tot weinig plaats vindt. De groeiende groep ouderen in Capelle heeft een woonbehoefte die kleinere woningen vraagt, zowel voor koop als huur. Daarom zal de gemeente moeten kijken hoe aan deze groeiende vraag voldaan kan worden samen met investeerders en Havensteder. Waarbij ook ontmoetingsplekken en leefbaarheid in nieuwe huisvestingsplaatsen centraler komt te staan zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. 
●      Voor ouderen moet het aantrekkelijk zijn om te verhuizen naar een seniorenwoning zodat doorstroming op de woningmarkt bevorderd wordt. 
●      Investeringen in woningbouw moet hand in hand gaan met investeringen in de infrastructuur waarbij (OV-)verbindingen naar wijken prioriteit krijgen.
●      Het groen en open gebied, dat bijdraagt aan het woongenot en veiligheidsgevoel van vele Capellenaren, wordt behouden.
●      D66 vindt dat hoogbouw in de omgeving moet passen. Wanneer hoogbouw wordt gecreerd heeft de voorkeur om dit bij OV-knooppunten te doen.

Meer betaalbare huurwoningen

●      Wanneer kantoorgebouwenin aanmerking komen voor een transformatie naar woningen zal bij verandering van bestemmingsplannen hardere eisen meegenomen moeten worden om huurwoningen voor langere tijd betaalbaar te houden. Het geïndexeerd vastleggen van huurprijs van minimaal 15 jaar is hier een middel voor.
●      De prestatieafspraken met woningcorporaties worden na de afloop van de huidige afspraken herijkt, waarbij leefbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming centraal komen te staan. Investeren in het energieneutraal maken van woningen door het plaatsen van zonnepanelen en isoleren komen nadrukkelijker in de nieuwe afspraken terug. Verder zal meer aandacht komen voor leefbaarheid rondom seniorenwoningen.
●      Woningcorporaties krijgen de verlengde opdracht om ook woningen met een huur van € 750,- tot € 1.000,- te bouwen in Capelle waarbij we zorg dragen dat deze woningen ook echt voor de middeninkomens beschikbaar blijven. 
●      D66 is voor voldoende sociale huurwoningen en vindt dat iedereen recht heeft op een passende woning. De behoefte van de Capellenaar moet centraal staan.

Circulair slopen
en bouwen

●      Van elk te slopen gebouw wordt zo veel mogelijk materiaal hergebruikt.
D66 wil dat nieuwe projecten zo veel mogelijk circulair worden gedaan, dat wil zeggen gebruikmakend van gerecyclede en recycelebare materialen,  . 
Actief wordt het gebruik van plantaardige materialen bij de bouw gestimuleerd.
●      Met andere gemeenten in de regio werken we samen om dezelfde, circulaire bouwnormen te hanteren. Op deze manier wordt de markt voor duurzame concepten steeds groter en kan opgeschaald worden. Hierdoor kan de komende jaren sneller, duurzamer en betaalbaarder gebouwd worden.