Een leven lang sport en bewegen

Sport en bewegen moeten voor elke inwoner toegankelijk zijn. Voor D66 Capelle is het een onmisbaar element in het sociale leven. Sport en bewegen leidt tot ontmoeting en het verbinden van inwoners, organisaties en bedrijven. Maar sporters ondervinden soms hinder van stigmatisering, pesterijen en vormen van buitensluiting van LHBTIQA+ personen. D66 Capelle tolereert dit niet en zal hier zo nodig alles aan doen om dit tegen te gaan.
Sporten en bewegen is plezier en houd je fysiek en mentaal fit en draagt bij tot het verminderen van stress. Een breed aanbod van sport maakt Capelle een aantrekkelijke stad om te wonen en zorgt voor een positieve bijdrage in het welzijn van de Capellenaar. D66 Capelle beschouwt het geld dat besteed wordt aan sport als een investering in Capelle en haar inwoners. Dat de gebruiker betaalt voor sport is voor D66 Capelle een gezond uitgangspunt. Met financiële ondersteuning van de gemeente voor minder draagkrachtigen kan dit worden gerealiseerd. Met het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JSC) kan een financiële drempel om mee te doen weg worden genomen. Immers sport en bewegen draagt ook bij aan de ontwikkeling van de jeugd.

Goed bewegen begint bij goed bewegingsonderwijs

Veelzijdig en plezierig bewegingsonderwijs zorgt ervoor dat kinderen ook buiten schooltijd eerder gaan sporten in verenigingsverband en dit ook voor langere tijd zullen volhouden.
●      Met de introductie van schoolzwemmen wil D66 het bewegingsonderwijs op (basis)scholen verbeteren. Kwalitatief en kwantitatief goed bewegingsonderwijs is namelijk van essentieel belang in de strijd tegen bewegingsarmoede en vroegtijdig overgewicht (of zelfsobesitas).
●      De ideale situatie zou zijn als alle basisschoolkinderen dagelijks bewegen op school: 2 keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht, 2 keer bewegen onder leiding van de groepsleerkracht (dit kan ook op het schoolplein plaatsvinden) en 1 keer per week schoolzwemmen.
●      Goed bewegingsonderwijs op het voortgezet onderwijs door een vakleerkracht is wat D66 Capelle betreft een vanzelfsprekendheid.
●      De mogelijkheid om na schooltijd te sporten, bijvoorbeeld door sport introductielessen te volgen of te sporten met schoolteams, dient tot de mogelijkheden te behoren.

Sporten en bewegen moeten breed toegankelijk zijn

Sporten en bewegen zijn belangrijk voor zowel jong en oud. Het houdt ons vitaal, bevordert sociale cohesie en het is ook heel leuk! De gemeente heeft een belangrijke rol om dit mogelijk te maken:
●      Sporthal Schenkel moet blijven bestaan. Naast gebruik voor sporten zoals zaalhockey en zaalkorfbal kan deze sporthal ook gebruikt worden voor andere maatschappelijke doeleinden, zoals andere sportvereniging, scholen of dagbesteding door senioren. 
●      Capaciteitsproblemen bij de voetbalverenigingen  worden opgelost, door een extra kunstgrasveld te realiseren voor CVV Zwervers en SVS en meer kleedkamers in te richten voor VV Capelle.
●      D66 Capelle D66 hecht veel waarde aan een goed en aantrekkelijk aanbod Denksport. Vanuit de denksport is er in het verleden initiatief genomen om één centrale locatie te realiseren waar een groot deel, dan wel alle denksport samenkomt. D66 ondersteunt dit initiatief en zet zich hiervoor in.
●      Het is een verrijking voor kinderen als zij op jonge leeftijd kennismaken met de niet traditionele sporten. Gastlessen op scholen zorgen ervoor dat kinderen andere sporten leren kennen. 
●      We stimuleren samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen, zodat kinderen in aanraking komen met andere sporten.
●      Ook voor ouderen en mindervaliden moet het mogelijk zijn om te sporten en/of verantwoord te bewegen. Het Capelse sportaanbod moet ook voor hen toegankelijk zijn. Bijv. walking football, aqua jogging en aangepaste fitness.

Een leven lang sporten en bewegen 

Bewegen en sporten liggen in elkaars verlengde en zijn voor zowel jongere als oudere mensen belangrijk. Bewegen bevordert onze gezondheid en in groepsverband biedt verantwoord bewegen sociale verbinding en helpt het bij het ontwikkelen van vriendschappen. Sport is dè activiteit om vaardigheden op te doen om met gerichte training op het gebied van sportiviteit en doorzettingsvermogen problemen te overwinnen en ambities waar te maken. Sport en bewegen helpen ook tegen eenzaamheid en discriminatie en kan leiden tot een verhoogde participatie in de samenleving.
●      D66 Capelle wil bewegen en sporten na schooltijd, samen met de scholen en Sportief Capelle, gaan stimuleren. Hierbij is het streven om te bewerkstelligen dat Capellenaren blijven sporten. Het liefst een leven lang tot op hoge leeftijd!
●      D66 wil de maatschappelijke meerwaarde van sporten- en bewegen extra stimuleren met slimme combinaties voor sport, onderwijs en cultuur. Sportief Capelle is hierin de coördinerende organisatie, die samen met de gemeente, sportverenigingen, onderwijs, zorgpartners en ondernemers onze ambities voor een leven lang sport en bewegen voor iedereen waar kan maken.
●      Omdat iedereen in Nederland de kans moet hebben om te kunnen sporten en bewegen in een veilige en toegankelijke omgeving heeft D66 in de Tweede Kamer in juli 2021 een motie ingediend. Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen en dient o.a. duidelijk te maken hoe de verschillende overheden, ondernemers, sportbonden en -verenigingen zich tot elkaar verhouden. De beoogde Sportwet wil Nederland fitter, gezonder en weerbaarder maken met bewegen en sport.
●      D66 wil dat de gemeente haar inwoners stimuleert en ondersteunt om sportactiviteiten te organiseren. 

Denksport: beweging voor het brein

D66 hecht veel waarde aan een goed en aantrekkelijk aanbod Denksport. Vanuit de denksport is er in het verleden initiatief genomen om één centrale locatie te realiseren waar een groot deel, dan wel alle denksport samenkomt. D66 ondersteunt dit initiatief en zet zich hiervoor in.