Zorg & Welzijn 

Wij zijn trots op de mensen die in Nederland elke dag opnieuw hard aan het werk zijn voor een ander. Of dat nu gebeurt in de reguliere zorg, de mantelzorg, de jeugdzorg of de zorg voor mensen met een beperking. De gemeente heeft een belangrijke taak om deze mensen te ondersteunen.
 
In 2020 en 2021 is veel zorg uitgesteld door corona en lopen er veel mensen rond met ongediagnosticeerde ziektes of staan mensen in de wacht voor psychische hulp. Het is daarom belangrijker dan ooit om zorg laagdrempelig en betaalbaar te houden. 

Gezondheid en zorg 

Gezondheid is ons grootste goed. D66 vindt dat kansengelijkheid bijdraagt aan een goede gezondheid. Wij geloven in de eigen kracht van mensen om mee te doen, ook als je sociale, fysieke of emotionele uitdagingen hebt. Soms is daar een steun in de rug voor nodig.
●      Actief zijn, meedoen en het hebben van sociale contacten zien wij als onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid.  Onze stad moet bewoners meer uitnodigen om actief mee te doen, zowel op fysiek als sociaal gebied.  
●      Er zou een krachtiger verbinding tussen het sociale en fysieke domein moeten komen, onder meer via de Stadsvisie (ook Omgevingsvisie) en het Programma Buitenruimte. De fysieke leefomgeving draagt in sterke mate bij aan een gezonde omgeving, die uitnodigt om te bewegen.
●      Projecten en initiatieven van Capellenaren die de doelen van zorg & welzijn ondervangen van de gemeente Capelle worden actief ondersteund.
●      Het krijgen van passende zorg moet laagdrempelig zijn met simpele procedures, waarbij de eigen regie voorop staat. Wanneer hulp nodig is worden mensen hierin ondersteund.
●      De afstemming met de gemeente en tussen lokale partijen zoals Welzijn Capelle, zorgaanbieders en praktijkondersteuners van de huisarts kan beter. De onderlinge contacten tussen betrokken professionals ten behoeve van de integrale gezamenlijke afweging kan verder verstevigd worden. Een Capellenaar moet op de juiste ondersteuning en hulp kunnen rekenen, ook als meer partijen daarbij betrokken zijn.
●      Verder streven we naar één aanspreekpunt voor maatschappelijk werk waarbij het principe één gezin, één regisseur en één plan voorop staat. Zorgmedewerkers kunnen hier terecht voor doorverwijzingen en informatie. Stichting welzijn kan hier een belangrijke rol in spelen. Een pilot zal zorgen voor meer inzicht is hoe dit vorm kan krijgen.
●      De verbinding tussen (medische) zorg en welzijn wordt versterkt. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor de preventieve elementen die bijdragen aan het bevorderen van gezondheid zoals een gezonde leefstijl, en het voorkomen van eenzaamheid.
Helaas zijn er soms lange wachtlijsten als je psychische hulp nodig hebt. D66 Capelle kan die wachtlijsten niet aanpakken, maar we kunnen wel kijken naar alternatieve vormen van hulp die in de tussentijd kunnen helpen en soms al genoeg zijn. D66 wil dat de gemeenteprojecten ondersteund die mensen met psychische klachten helpen met een goede dagbesteding en in contact brengen met anderen.

Jeugdzorg

Toen jeugdzorg taken in 2015 naar de gemeenten werd overgeheveld was de focus bij de gemeente Capelle en de regio vooral gericht op de continuatie van de zorg.  De afgelopen jaren is de verwahcte en zo gewenste kwaliteitsverbetering uitgebleven en de vraag naar jeugdzorg is verder gegroeid. Komende periode moeten we ook als gemeente Capelle echte stappen zetten zodat de jongste inwoners van Capelle de juiste zorg krijgen die ze verdienen. Daarom wil D66:
●      Bij de intake van jeugdzog een goede afweging of een integrale aanpak met andere onderdelen van het sociaal domein gewenst en/of noodzakelijk is.
●      Snelle en hoge kwaliteit diagnostiek bij aanmelding, zodat kinderen en gezinnen zo snel mogelijk de juiste hulp krijgen. 
●      Inzetten op bewezen effectieve interventies binnen de jeugdzorg. Stimuleren van evaluaties om effectiviteit van interventies duidelijk te krijgen. Een gesloten setting (gesloten jeugdzorg /jeugdzorg plus), waarbij de rechten van het kind niet gerespecteerd worden, voldoet niet aan deze criteria.
●      Actief op zoek naar gemeenten waar de jeugdzorg goed geregeld en binnen budget is om te leren hoe het beter kan in Capelle.
●      Extra aandacht en jeugdgezondheidszorg in de eerste 1000 dagen van een kind. Gezondheid is een belangrijk thema vanaf de geboorte, dus het is belangrijk dat we niet alleen kraamzorg bieden, maar ook gezondheidshulp in de eerste 1000 dagen van een kinderleven. De verloskundige en jeugdgezondheidszorgt zijn de aangewezen partijen zom problemen te signaleren bij baby’s en peuters. 
●      Extra aandacht voor mensen die in scheiding terecht komen doormiddel van extra voorlichting en vroegtijdige hulp aangeboden via het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) waarbij ingezet wordt om waar mogelijk vechtscheidingen vermeden worden omdat kinderen daar het slachtoffer van worden. 
●      Een actieve rol van de Capelse wethouder binnen het bestuur van de gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond (GRJR) nastreven.
●      Bij het overhevelen van taken van de GRJR naar het CJG op basis van een onafhankelijk onderzoek met een gedegen risicoanalyse.

Welzijn

D66 ondersteunt de bewustwordingscampagne Ben van Waarde en wil een gezonde leefstijl en de vitaliteit van ouderen stimuleren en faciliteren. 
●      Voorzieningen waar Capellenaren elkaar kunnen ontmoeten, en bijvoorbeeld samen kunnen eten, zijn voor iedereen dichtbij. Wanneer we elkaar beter leren kennen wordt vereenzaming teruggedrongen.
●      D66 heeft extra aandacht voor mentale gezondheid en de toenemende druk op het dagelijks leven van jongeren en jongvolwassenen door diverse maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de ervaren prestatiedruk en de rol van social media.
●      Huizen van de Wijk en ontmoetingsactiviteiten zijn een fundament van de sociale basis van Capelle en moeten snel worden uitgerold naar alle wijken. De Huizen van de Wijk zijn buurtcentra nieuwe stijl. Hier werken de vrijwilligers en professionals van de wijkwinkels en het welzijnswerk samen. Capellenaren kunnen bij deze centrale punten terecht voor allerlei zaken. Van het bezoeken van een repair cafe, volgen van een cursus tot het ordenen van hun administratie. Maar ook om initiatieven te ontwikkelen voor de buurt, of zelf actief te worden als vrijwilliger.

Jeugdwerk

Onze jeugd hoort ook bij Capelle, bij de wijk en bij de buurt. Zij hebben tijd en ruimte nodig om hun eigen weg te vinden naar volwassenheid. Een groot deel van de jeugd kan dat goed zelf, maar een deel heeft een duwtje in de rug nodig. 
●      Jeugdwerk van Stichting Welzijn moet grote groepen jeugd kennen en aan zich weten te binden door leuke activiteiten. 
●      Jeugdwerk werkt vanuit de wijk en in samenwerking met andere organisaties zoals Sportief Capelle, Huizen van de Wijk, Buurtverenigingen en WOP’s.  
●      Capsloc biedt veel mooie voorzieningen voor de jeugd. De effectiviteit van Capsloc moet wel worden verbeterd. Meer activiteiten voor de gehele jeugd van Capelle.
●      D66 wil naar één organisatie voor jeugdwerk binnen Capelle. 
●      Bestaande regelingen voor ondersteuning van vakantieactiviteiten, zoals huttenbouw blijft bestaan.

Zorg voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking verdienen dezelfde kansen als ieder ander om mee te doen aan de samenleving. Daar moeten we onze samenleving op inrichten. Net als in de medische zorg wordt de gehandicaptenzorg steeds gespecialiseerder. Dat is voor veel mensen met een beperking een goede uitkomst, als zij inderdaad de zorg krijgen die voor hen op maat is. Maar niet iedereen met een beperking is geholpen met sterk gespecialiseerde zorg. Als met gespecialiseerde zorg sociale structuren belemmerd worden, kan dat meer afstand scheppen tot naaste familie. Het kan beter zijn om de zorg zoveel als mogelijk in de vertrouwde thuissituatie te verlenen en het gezin daarbij goed te ondersteunen.
●      Gezinnen met een kind met ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking moeten een hulpverlener krijgen om hen als vast aanspreekpunt bij te staan.
●      De Belangengroep Gehandicapten Capelle (BGC) volgt het beleid met betrekking tot mensen met een handicap en de uitvoering hiervan door de gemeente Capelle.  D66 Capelle steunt deze belangenorganisatie en zal zich inzetten voor blijvende gemeentelijke ondersteuning.

Mantelzorg overkomt je 

Vrijwilligers kiezen ervoor om zich in te zetten. Dat doen zij voor een beperkt aantal uren en zij kunnen zelf bepalen wanneer zij hiermee willen stoppen. Mantelzorgers hebben deze keuzevrijheid niet. In Capelle is bijna één op de vier volwassenen mantelzorger. Bijna 2.500 Capellenaren verlenen meer dan 14 uur mantelzorg per week, van hen voelt bijna 11% zich overbelast.
●      D66 Capelle ziet zowel de fysieke als de mentale lasten die op de schouders van een mantelzorger kunnen rusten. Respijtzorg, de mogelijkheid om de zorg (structureel of incidenteel) tijdelijk over te dragen, is daarom erg belangrijk. Het biedt de mantelzorger de ruimte en verlaagt de kans op overbelasting. We zetten ons in om de respijtzorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers.
●      Mantelzorgers worden ondersteund met trainingen en informatie.
●      Het Mantelzorgcafé vorm krijgt door Stichting Welzijn.
●      Bedrijven voorzien worden van betere informatie over het begeleiden van mantelzorgers. 

Mantelzorg overkomt je 

D66 waardeert de grote inzet van vele Capellenaren als vrijwilligers. Zij leveren belangeloos een enorme bijdrage aan de samenleving. Het is aan de gemeente om dit vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren. Daarom wil D66:
●      Deskundigheid van vrijwilligersorganisaties en Adviesraad Sociaal domein vroegtijdig worden inzetten bij het wijzigen van gemeentebeleid.
●      Vrijwilligers kunnen zich ontwikkelen door cursussen en trainingen te volgen. 
●      Vele Capellenaren zijn al actief als vrijwilliger. Toch is er nog steeds een tekort aan vrijwilligers. De verbinding tussen alle partijen die vrijwilligers nodig hebben en partijen die zich professioneel bezighouden met het zoeken naar, ondersteunen van en trainen van vrijwilligers wordt vanzelfsprekend. Organisaties als Welzijn Capelle, Sportief Capelle, IJsselland Ziekenhuis, Rijckehove en GR IJsselgemeenten kennen en ondersteunen elkaar als het gaat om werven en behouden van vrijwilligers. 
●      De waarderingssubsidie en verzekering voor vrijwilligers blijven bestaan en zijn makkelijk toegankelijk voor organisaties.