Jezelf zijn begint bij een veilig gevoel

In Nederland heeft iedereen het recht om zichtbaar zichzelf te zijn. We zijn een divers land. Niet voor niets was Nederland het eerste land waar het huwelijk werd opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Maar deze tolerantie staat onder druk. Homo’s die hand in hand over straat lopen, zijn niet overal veilig. Vrouwen die abortus willen plegen worden geïntimideerd bij de kliniek of seksuele intimidatie op straat. Nog steeds bepaalt je geslacht, je identiteit, je afkomst en of je wel of geen handicap hebt een flink deel van de kansen die je krijgt.
Voor D66 is dit onacceptabel. Wat je geslacht, geaardheid, overtuiging of huidskleur ook is; niemand heeft het recht de ander op basis van deze kenmerken in de vrijheid te beperken. Vrijheid is een universeel recht. D66 streeft daarom in wereldwijd verband, maar ook op lokaal niveau naar dezelfde rechten voor iedereen.

Discriminatie tegengaan in Capelle

Vrijheid en gelijkheid zijn helaas nog niet vanzelfsprekend. D66 strijdt voor de bescherming van LHBTIQA+ personen tegen discriminatie en geweld. Vrijheid en gelijkheid zijn helaas nog niet vanzelfsprekend. Dit bedreigt de gelijke rechten voor en gelijke behandeling van LHBTIQA+ personen. Het hoge percentage zelfmoorden onder LHBTIQA+ jongeren laat zien dat zij zich nog altijd een kwetsbare positie bevinden. Daarom zet D66 in voor de volgende punten:
●      Stigmatisering en discriminatie van LHBTIQA+ personen moeten worden aangepakt. Zodat iedereen vrij is om daadwerkelijk zichtbaar zichzelf te kunnen zijn.
●      Binnen zorg en welzijn hebben we extra oog voor de soms moeilijke situatie van dak- en thuisloze LHBTIQA+-jongeren, biculturele en LHBTIQA+-vluchtelingen.
●      Ook voor ouderen is het belangrijk dat zij zichzelf kunnen zijn. Speciale aandacht gaat uit naar ouderen die naar ouderenhuis gaan en daar niet meer zichzelf kunnen zijn doordat bijvoorbeeld hun geaardheid niet geaccepteerd wordt.
●      Het bereiken van meer inclusiviteit begint bij bewustwording bij iedere inwoner omtrent racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting wat iedereen kan raken. D66 zet zich in voor een bewustwordingscampagne waar inwoners zien hoe ook zij, zelfs wanneer zij niet direct geraakt worden door een gebrek aan inclusie, iedereen kan schaden.
●      D66 wil dat de gemeente een antidiscriminatieplan opzet welke de basis vormt voor een actieve aanpak van discriminatie in Capelle. De gemeente werkt hierin samen met diverse organisaties, inwoners en het bedrijfsleven. Zo worden geen samenwerkingen aangegaan met organisaties die zich bewezen schuldig hebben gemaakt aan discriminatie en andere vormen van uitsluiting.

Handhaving

Voor een veilig Capelle aan den IJssel is het nodig om af en toe een extra oogje in het zeil te houden, waarbij de rechten van de Capellenaren centraal blijft staan. De wijkagent, handhaving en de bewoners zijn de oren en ogen op straat. Zij weten wat er leeft en speelt op straat en daarom wil D66 zich inzetten voor de volgende zaken:
●      D66 wil de wijkagent ook echt wijkagent laten zijn door haar meer tijd in de wijk te geven. De wijkagent is de spil in de wijk als het aankomt op veiligheid. Zij kent de wijk goed, spreekt veel bewoners en weet daardoor wat er speelt. Dit is cruciaal voor maatwerk op het gebied van veiligheid.
●      Vasthouden van onze Capelse handhavers die bekend staan om al hun goede werk. De handhavers hebben het in coronatijd niet makkelijk gehad en moeten steeds meer taken van de politie overnemen. We vinden het geen goede ontwikkeling als handhaving wordt ingezet ter vervanging van de politie en dat hun bevoegdheid verder wordt uitgebreid. D66 is geen voorstander van wapenstokken bij handhavers.
●      In sommige wijken en buurten is er een buurtpreventie-team. Dit zijn vrijwilligers die door de wijk lopen en zo contact houden met de bewoners. Dit doen zij ook ‘s avonds. Hierdoor weten zij wat er speelt in de wijk en kunnen zij vroegtijdig (potentiële) problemen signaleren. D66 Capelle steunt dit initiatief van harte en ziet graag dat dit in meerdere wijken van Capelle wordt gefaciliteerd.
●      Buurtmaatjes naar Capelle halen. Zij kennen de mensen van de buurt en kunnen het laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor de buurt. Buurtmaatje kunnen bijvoorbeeld vrouwen helpen met tips voor moeilijke thuissituaties. 
●      Cameratoezicht met oog voor privacy en alleen daar waar het echt nodig is om een veiligere omgeving te realiseren. Dit vereist goede evaluaties om zo de noodzaak van het cameratoezicht na te gaan. Ook bij het afschalen van cameratoezicht dient goed in de gaten te worden gehouden of de problemen die door het cameratoezicht zijn verdwenen niet weer terugkomen.
●      Geen preventief fouilleren. Het preventief fouilleren blijkt weinig effectief en vraagt veel politie inzet, wat weer ten koste gaat van politie inzet in bijvoorbeeld de wijken zelf.

Sociale veiligheid

●      Radicalisering, extremisme en polarisatie is ongewenst en moet voorkomen worden. Samen met wijkagenten, jongerenwerkers, scholen en hulpverleners willen we radicalisering, (rechts- en links-) extremisme en polarisatie voorkomen, vroegtijdig signaleren en terugdringen.De (lokale) politiek heeft een voorbeeldfunctie als het aankomt op polarisatie en discriminatie. D66 raadsleden geven hierin het goede voorbeeld en spreken collega’s aan op polariserend of discriminerend gedrag.
●      Capelle biedt geen plaats voor ongewenste buitenlandse beïnvloeding, bijvoorbeeld door middel van financiering of weekendscholen, die tot ondermijning van onze democratische rechtsstaat, vrijheden en open samenleving leiden.
●      Wie om culturele of religieuze redenen wil breken met de familie moet extra bescherming en hulp kunnen krijgen.
●      Jongeren die verstrikt raken in criminaliteit zien vaak geen weg terug meer. We zetten in op een persoonsgerichte aanpak voor risicojongeren met gedragsregulering en agressietrainingen. Het buurtpreventie-team kan hier een belangrijke rol in spelen.
●      Ook moet de gemeente zorgen dat deze jongeren een uitweg krijgen en nieuwe kansen.  Het helpen vinden van een opleiding of begeleid worden naar het vinden van werk is onderdeel van deze aanpak.
●      Aanpak wapenbezit en nepwapens. D66 ondersteunt de politie en het Openbaar Ministerie in het opvolgen van alle meldingen over steek- en schietincidenten en wapenbezit en het organiseren van vrijwillige inleveracties van (nep)wapens. Dit laatste door geld vrij te maken en door ruimtes beschikbaar te stellen.

Veilig ondernemen en geen ondermijnende criminaliteit

●      De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel en –smokkel en witwassen wordt bestreden door betere samenwerking met organisaties in de regio. Onder andere het weerbaarder maken van ondernemers en bedrijven zorgt ervoor dat ondermijning minder makkelijk voet aan de grond krijgt. Ook hier geldt dat zoveel mogelijk preventief inzetten de basis is, maar waar nodig ondermijning ook direct bestreden wordt.
●      Om je onderneming te laten floreren is een veilig ondernemersklimaat essentieel. D66 wil in blijven zetten op het keurmerk veilig ondernemen en voorlichting voor ondernemers.
●      De burgemeester moet zich aansluiten bij het manifest ondermijnende criminaliteit. Het verdienmodel van criminelen moet aangepakt worden en jongeren die we dreigen te verliezen aan de criminaliteit moeten geholpen worden.

Cyberveiligheid

Dreigingen op het gebied van veiligheid zijn niet alleen meer fysiek, maar ook digitaal. De gemeente dient de gegevens van haar inwoners goed te beschermen en daarmee de gehele eigen IT-infrastructuur.
●      Kwetsbaarheden van de gemeenten moeten in zicht worden gebracht met behulp van cybersecurity experts meten we regelmatig de risico’s van cyberaanvallen op cruciale processen in de gemeente, zoals de zorg, het onderwijs en de logistieke keten.
●      Cybersecurity is voor de inwoners van Capelle ook van cruciaal belang. We maken Capellenaren  weerbaar tegen online fraude en whatsappfraude door het organiseren van periodieke trainingen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Ambtenaren in dienst van Capelle zullen deze trainingen ook moeten volgen. Raadsleden moeten deze trainingen ook volgen.