Voor een verandering van werk, inkomen & sociale zekerheid 

Nederland staat voor grote uitdagingen. De arbeidsmarkt, belastingen en sociale zekerheid moeten veranderen als we willen dat zoveel mogelijk mensen een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. De coronapandemie heeft diepe sporen nagelaten bij een groot aantal bedrijven. Mensen met een flexibel arbeidscontract en een deel van de zelfstandigen zijn erg kwetsbaar zodra het slechter gaat met de economie en/of hun gezondheid. 

Werk is bron van stabiliteit

●      Voor de meeste mensen is werk een bron van stabiliteit en kansen, een goede manier om in het eigen onderhoud te voorzien en mee te doen in de maatschappij. Echter, voor sommigen geeft werknog onvoldoende uitzicht op vrijheid en zekerheid. Die ongelijkheid wil D66 bestrijden met nieuwe stimuleringsacties. Uitgangspunten hierbij zijn: D66 vindt dat werken in alle gevallen moet lonen en dat mensen gestimuleerd moeten worden om (weer) te gaan werken. Het moet dus anders dan nu want als je bijvoorbeeld vanuit de bijstand gaat werken, houd je soms netto niets extra’s over wanneer je tegelijkertijd gekort wordt op toeslagen. De gemeente moet wat ons betreft niet wachten op regeringsbeleid maar kan zelf ruimte te zoeken om te experimenteren met werken met behoud van uitkering en aanvulling door de werkgever voor een bepaalde termijn van bijvoorbeeld een jaar of anderhalf jaar. 
●      Het creëren van de juiste randvoorwaarden voor werkgelegenheid is voor de gemeente Capelle een topprioriteit. De gemeente als organisatie moet vooroplopen in het bieden van werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden van werkkansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarnaast moet het mogelijk zijn om anoniem te solliciteren bij de gemeente.

Perspectief op werk in Capelle

●      We willen voor iedere bijstandsgerechtigde de mogelijkheid verruimen om tijdelijk tot het minimumloon bij te verdienen naast de uitkering om via deeltijdwerk de stap naar een reguliere baan te zetten. Ook moet het gemakkelijker worden om een opleiding te volgen of vrijwilligerswerk te doen als daarmee de kans op een baan groter wordt. 
●      Introduceren van basisbanen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van een haalbaarheidsonderzoek wordt bekeken wat mogelijk is. De gemeente betaalt de loonkosten tot het uitkeringsbedrag en de werkgever vult aan tot het minimumloon. Het uiteindelijke doel is een reguliere baan en doorstroming is dus het uitgangspunt. Hierbij moet de verdringing van bestaande banen worden voorkomen. 
●      Tevens zetten wij in op meer zogeheten ‘beschutte’ werkplekken, goede structurele beschikbaarheid van detacheringsfaciliteiten, een no-riskpolis, loonkostensubsidie en jobcoaching.
●      In groenonderhoud worden leer-werktrajecten opgezet. Hierdoor kan gemeente weer meer onderhoud in eigen beheer doen.
●      Werkplein dient werkzoekenden beter te stimuleren/ondersteunen om initiatieven te ontplooien of vrijwilligerswerk te doen, waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten. Samenwerking van Werkplein met de vrijwilligersvacaturebank is daarbij logisch. D66 begrijpt dat dit extra tijdelijke inzet van een coach kan betekenen. Hiervoor moet extra budget beschikbaar komen. Bestrijding van werkloosheid onder jeugd en 55-plussers verdient speciale aandacht.
●      Het Werkplein is makkelijk toegankelijk voor zowel werkgevers als werknemers. Periodiek moet geëvalueerd worden hoe succesvol het Werkplein is met het helpen van werkzoekenden naar betaald werk. Het aantal mensen met een ww-uitkering in Capelle, ca. 1.050 personen (stand medio 2021), moet naar beneden. D66 wenst een doelmatige uitvoering van de Participatiewet in samenwerking met Werkplein en Welzijn Capelle. Ook de grote groep van mensen in de bijstand, ca. 1.835 (stand medio 2021), verdient onze aandacht en moet kleiner worden.

Sociale zekerheid

Zo’n 13% van alle huishoudens heeft een inkomen van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum. In Capelle gaat het om 3.900 huishoudens en dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd zijn er veel situaties waarin iemand die gaat werken minder overhoudt dan met een bijstandsuitkering met toeslagen. Daarom zet D66 zich is voor de volgende punten:
●      Beter dan tot nu toe wordt ingezet op het voorkomen van armoede en problematische schulden.
●      Mensen met een uitkering krijgen betere persoonlijke begeleiding en zo nodig ook omscholing, zodat zij in de toekomst meer kansen hebben om aan de slag te kunnen blijven.
●      Tegelijkertijd moet de gemeente aandacht geven aan de niet-uitkeringsgerechtigden om te voorkomen dat hun afstand tot de arbeidsmarkt nog verder wordt vergroot. En een warme overdracht is tussen het UWV en betrokkenen.
●      De organisatie Promen zal zich wat ons betreft extra gaan inspannen om leerwerkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wet Sociale Werkvoorziening).

Kansen voor 50-plus zzp’ers

We moeten steeds langer doorwerken, maar het perspectief voor 50-plussers op de arbeidsmarkt is meestal niet zo goed. Werkloze ouderen zien zich nogal eens gedwongen als zzp’er te starten.
●      De gemeente kan wat ons betreft een extra inspanning leveren door tijdelijke opdrachten bij 50-plus zzp’ers neer te leggen.
●      Met goede voorlichting kan de gemeente vooroordelen proberen weg te nemen en ondernemers stimuleren om ouderen aan te nemen. 

Inburgeren betekent meedoen

Statushouders krijgen wat D66 betreft specifieke aandacht om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te beheersen en werkervaring op te doen om zodoende door te stromen naar een betaalde baan. Welzijn Capelle heeft in dit kader met succes een pilot ‘inburgering nieuwe stijl’ afgerond. Wat D66 betreft kan deze aanpak structureel worden geïmplementeerd zodat versnelde integratie kan plaatsvinden.
●      Via het Werkplein zal extra inzet wordt gepleegd om statushouders naar betaald werk te krijgen. Betaald werk is een effectieve manier om snel te integreren.
●      D66 vindt dat de gemeente de regie moet krijgen over het volgen van taalcursussen. We werken hiervoor actief samen met onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.
●      Samen kunnen gemeente, bedrijven en andere partners zorgen voor een betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden.