Wat heeft D66 Capelle de afgelopen 4 jaar bereikt?

De afgelopen vier jaar hebben Pieter Holkamp (fractievoorzitter), Annelous van der Klauw en Zinho Schelkers als raadsleden diverse mooie initiatieven laten ontplooien. Hierbij zijn ze geholpen door Henk Tiesma en Jasper Hooijkaas, die als burgerraadsleden veel werk in de commissies hebben verzet.

Tot 2019 hebben ook Josien van Cappelle als raadslid en Danique Wolfenbuttel als burgerraadslid hun steentje bijgedragen. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor hun inspanningen.

Mijlpalen

1. Schoolzwemmen op agenda
De motie van D66 om uit te zoeken of schoolzwemmen haalbaar is voor Capelse scholen, is aangenomen door de Gemeenteraad. Hier zal het wat ons betreft niet bij blijven; wij blijven ons inzetten om schoolzwemmen voor ieder schoolkind mogelijk te maken.
 
2. Digitaliseringsvouchers voor ondernemers
Door de coronacrisis hebben ondernemers het zwaar gehad. D66 heeft gezorgd dat digitaliseringsvouchers voor alle Capelse ondernemers beschikbaar kwamen als een steuntje in de rug wanneer zij hun online zichtbaarheid willen vergroten of een webshop willen opzetten om hun producten of diensten online te kunnen verkopen. 
 
3. Containeradoptieplan
D66 Capelle had in het vorige verkiezingsprogramma het Containeradoptieplan staan. Dit is in 2021 daadwerkelijk gerealiseerd door de gemeente Capelle. Capellenaren kunnen zich bij de gemeente aanmelden als containeradoptant. Zij krijgen dan een containeradoptiepakket; een schoonmaakpakket met daarin onder andere een bezem, een prikstok en een containersleutel. Met de sleutel kunnen zij de containers openen en zo zelf kleine storingen en verstoppingen verhelpen. Daarnaast krijgen de adoptanten toegang tot een speciaal meldingsformulier, zodat hun melding met voorrang wordt behandeld door Irado.
 
4. Extra aandacht voor burgerparticipatie
Het verzoek van D66 Capelle tot een raadplegend referendum over het Nieuwe Rivium was het eerste verzoek in de gemeente Capelle. Dit verzoek kreeg  helaas geen meerderheid, maar het zette het grote belang van de omwonenden beter op de kaart.  Ook heeft D66 Capelle de gemeente dringend gevraagd om de inwoners van de Florabuurt, de Bermweg, De Mient, Het Roer en Fascinatio mee te laten praten over wat er in hun woonomgeving gebeurt en welke bouwplannen er zijn. Het zeer belangrijke onderwerp burgerparticipatie is door bovenstaande D66 initiatieven weer onder de aandacht gebracht van het College. Inmiddels wordt ook de Participatie-verordening weer behandeld in de gemeenteraad.

 
5. Fietscorridor Algerabrug
D66 Capelle vindt dat bewoners van de wijk ‘s-Gravenland terecht hebben geprotesteerd tegen de oorspronkelijke plannen van de gemeente voor een fietscorridor tussen de Algerabrug en metrostation Capelsebrug en heeft steun gegeven aan de kritische stem van de inwoners. De route die door het college is voorgesteld heeft een minimale tijdswinst, kost heel veel geld en geeft bewoners meer overlast.
D66 Capelle wil in samenwerking met de provincie Zuid-Holland echt werkende oplossingen voor fietsers.
 
6. Opstellen van de Meetlat voor Nieuw Rivium
D66 Capelle heeft het initiatief genomen om een meetlat op te stellen voor Nieuw Rivium, waarmee minimum adviesnormen gemaakt zijn voor leefbaarheid, zodat het straks echt fijn wonen wordt in deze nieuwe wijk. De gemeente kan putten uit dit advies. De omwonenden in Capelle zijn betrokken geweest bij de samenstelling van deze meetlat. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn onder andere mobiliteit, woonomgeving, groenvoorziening, welke type woningen en voor welke doelgroep.
 
7. Gemeentelijke bekendmakingen voldoen nu aan wettelijke eisen
Door inzet van de D66 Capelle fractie zijn de bekendmakingen van de aanvragen en verleningen van de omgevingsvergunningen weer digitaal zichtbaar en voldoet de gemeentelijke website hiermee aan de wettelijke eisen van publicatieplicht. Hierbij is ook de informatie-aanlevering naar de app OmgevingsAlert aangepakt, zodat deze nu de juiste gegevens aan de bewoners laat zien. Voor Capellenaren is nu inzichtelijk welke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen aangevraagd of in behandeling zijn.
 
8. Onderzoek meer bomen
Op maandag 8 november heeft de gemeenteraad van Capelle een D66 motie aangenomen om te onderzoeken waar we in Capelle meer bomen kunnen planten. De bomen moeten buiten het Schollebos komen. Er komt eerst een onderzoek waar we nieuwe bomen kunnen neerzetten. De inwoners kunnen straks meedoen. Het gaat tenslotte om onze eigen omgeving. Capelle kan zo zelf een stap zetten om klimaatverandering en hittestress tegen te gaan. 
D66 verwacht dat het een paar duizend bomen worden inde periode tot en met 2027 Het wordt steeds groener en mooier in Capelle.
 
9. Meer integraal werken sociaal domein
 
D66 heeft de gehele periode bij elk gelegenheid naar voren gebracht dat binnen het sociaal domein een integrale aanpak moet worden gevolgd. De verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals werk en inkomen, armoede bestrijden, jeugdzorg en WMO kunnen elkaar versterken als gewerkt wordt voor een aanpak waarbij de verschillende onderdelen elkaar versterken. In Capelle zijn we nog niet zo ver als D66 zou willen met integraal werken, maar de steeds terugkerende aandacht heeft geleid tot voorstellen waarbij de eerste stapjes in de goede richting worden gezet.
 
10.  Blick in rustiger water
 
Aan het begin van de raadsperiode was er veel onrust binnen en rond BLICK, de organisatie voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in Capelle en Krimpen. De inzet van D66 in 2018 was het herstel van de verstoorde relatie met Krimpen, zo snel mogelijk wisselingen in de raad van toezicht van BLICK en een einde aan de negatieve publiciteit rond BLICK. Terugkijkend kunnen we alleen maar zeggen dat in samenwerking met andere partijen in de gemeenteraad en de gemeenteraad van Krimpen de rust rond BLICK is teruggekeerd.  
 
11. Financien in balans
 
D66 heeft de afgelopen raadsperiode waar mogelijk invloed uitgeoefend op het handhaven van een goede financiële positie voor de gemeente Capelle.  Binnen de werkgroep SIR is een substantiële bijdrage geleverd aan de adviezen met als doel de financiën op langere termijn op orde te houden.