Bedrijfsleven: verantwoord ondernemen

Een sterke economie en een inclusief bedrijfsleven zijn nodig voor een bloeiende samenleving. Alleen zo hebben we de middelen om te investeren in onderwijs, zorg en zijn er genoeg banen en kansen voor mensen om zich te ontwikkelen. De coronacrisis heeft geleid tot tal van aanpassingen: meer thuiswerken, verandering van de bedrijfsvoering, online verkopen en thuisbezorging. De coronapandemie heeft vele uitdagingen voor Capelse bedrijven, zoals in de horeca, evenementen- en cultuurbranche. 
 
Behalve door corona wordt het verdienvermogen van Capelse bedrijven ook beïnvloed door de beoogde circulaire economie als gevolg van het Klimaatakkoord. Wij ondersteunen de transitie naar een circulaire economie en stellen niet alleen voor 2050 maar ook voor 2030 doelen. Het streven is om in 2030 maar liefst 50 procent minder primaire grondstoffen (mineralen, metalen, fossiel) ten opzichte van 2014/2015 te gebruiken. Dit bereiken wij door op alle fronten circulair te denken: van een kringloopwinkel tot een marktplaats voor materialen. Duurzaam en CO2-neutraal ondernemen brengt tal van kosten met zich mee, denk aan hernieuwbare grondstoffen, investeringen in onder andere zonnepanelen, duurzame afvalscheiding en een elektrisch bedrijfswagenpark, terwijl het niet zorgt voor een verhoging van de omzet. Bedrijven moeten een nieuwe balans zoeken tussen enerzijds duurzaam en anderzijds rendabel ondernemen. De gemeente kan hieraan een bijdrage leveren door subsidies beschikbaar te stellen voor het Capelse bedrijfsleven en door vermindering van de regeldruk zodat bedrijven het verduurzamingstraject kunnen bespoedigen.
Ook de toenemende digitalisering en de toenemende vergrijzing brengen uitdagingen maar ook kansen met zich mee. Bedrijven kunnen hierop inspelen door o.a. eenvoudige en makkelijk te begrijpen digitale communicatie, diagnostische apparatuur en handige apps aan te bieden.

Werkgelegenheid

Het bedrijfsleven is de ruggengraat van onze economie en kleine en middelgrote ondernemers zijn dè motor van de werkgelegenheid. Voor onze gemeente gaat het om zo’n 37.000 banen. Steeds meer ondernemingen willen naast winst voor de aandeelhouder juist ook zo veel mogelijk maatschappelijke waarde creëren. Niet alleen voor klanten, medewerkers en toeleveranciers, maar ook voor de gehele samenleving.
●      De gemeente Capelle dient een competente partner van het bedrijfsleven te zijn en blijven en mag geen bureaucratisch struikelblok worden, bijvoorbeeld door vlotte besluitvorming zonder dat dit ten koste van duurzaamheid en kwaliteit gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlenen van vergunningen of aanbestedingen. 

Capelle als aantrekkelijke vestigingsplaats  

Capelle aan den IJssel heeft een aantal bedrijventerreinen dat zeer aantrekkelijk is voor kleinere en (middel)grote bedrijven. Met locaties vlakbij (de haven van) Rotterdam en aan twee kanten snelwegen is de ligging zeer gunstig. Hoeveel bedrijven zich de komende jaren zullen vestigen is in deze periode vlak na de coronacrisis nog onzeker. Om te zorgen dat Capelle een aantrekkelijke vestigingsplaats is en blijft, zet D66 zich voor het volgende in:
●      Verhuizing van bedrijven naar de diverse bedrijventerreinen zo goed mogelijk te faciliteren. Hierdoor bieden wij bedrijven, die op dit moment soms nog zijn gevestigd in een woonwijk, de mogelijkheid te verhuizen naar een bedrijventerrein om zo ook van de goede logistieke infrastructuur gebruik te kunnen maken. De ruimte die hierdoor ontstaat in de woonwijk, kan vervolgens worden gebruikt voor woningbouw.
●      Startende ondernemers kunnen voor nieuwe dynamiek zorgen. D66 Capelle wil daarom startende ondernemers drie jaar vrijstellen van onroerende zaakbelasting. 
●      Waar nodig zal door de gemeente geïnvesteerd moeten worden in nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen en we versterken de samenwerking met MKB’ers, startups en scale-ups en grote bedrijven die meer ruimte nodig hebben.
●      Verder zullen startups en scale-ups ondersteuning krijgen bij het vinden van (flexibele) werkruimte en platforms (o.a. Capelle Business Plaza, ZZP Capelle en Economisch Netwerk Capelle) om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. 
●      Ook dient de gemeente goede randvoorwaarden te scheppen voor ondernemers, door te zorgen voor een bij voorkeur- gratis kinderopvang, (digitale) infrastructuur en goed openbaar vervoer. 

Versterken economische basis 

Vanwege de gunstige ligging, naast wereldhaven Rotterdam en binnen de Randstad, kan de gemeente Capelle dankzij de beschikbaarheid van kantoren onze positie als ideale vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven,  goed promoten.
●      De gemeente zal hiervoor het initiatief moeten nemen en promotie van Capelle als vestigingsplaats samen met de ondernemers opzetten. 
●      D66 Capelle wil zo veel mogelijk kansen bieden aan onze lokale bedrijven om, volgens de geldende aanbestedingsregels, mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. Dit kan door actief lokale ondernemers en/ of ondernemersclubs te benaderen en te vragen mee te dingen. Ook (tijdelijke) samenwerkingsverbanden tussen ondernemers moeten mee kunnen dingen. Dit is goed voor onze gemeente èn Capelse bedrijven. 

Direct betrokken en benaderbaar 

De innovatie via regionale ecosystemen, zoals bijvoorbeeld Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), willen wij stimuleren. Ook maatschappelijke organisaties spelen hierbij een essentiële rol. De laatste jaren werden  o.a. veel Informatie- en communicatiebedrijven hier gestart. 

●      Gemeente Capelle heeft een faciliterende, ontzorgende en bemiddelende rol. D66 Capelle wil dat de gemeente een actieve relatie onderhoudt met de 5.600 Capelse en regionale ondernemers en hun brancheorganisaties.
●      Ondernemersspreekuren zorgen voor een laagdrempelige mogelijkheid om met de wethouder in contact te komen. Uiteraard onderhouden de gemeente en de wethouder ook op eigen initiatief contact met bedrijven en organisaties.
●      Speciale aandacht zullen de top 20 grootste werkgevers, de top 10 grootste groeiers en de top 10 meest duurzame bedrijven krijgen. Voor het meest duurzame bedrijf wordt elk jaar een ondernemingsprijs toegekend. 
●      De gemeente gaat zich actief inzetten op het leggen van relaties tussen partijen, zoals onderwijs en ondernemers, en ondernemers en instellingen. Een goede relatie tussen onderwijs en ondernemers dragen bij aan het oplossen van knelpunten, zoals het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, het beschikbaar zijn van voldoende stageplaatsen en het voorbereiden op een goede beroepskeuze. 

Rivium

In het nieuwe Rivium zullen 5.000 woningen, parkeerruimtes, winkels en horeca worden gerealiseerd. D66 heeft hieraan actief meegewerkt. Voor de bestaande bedrijven in deze wijk is het belangrijk dat de volgende voorzieningen aanwezig zijn of gerealiseerd gaan worden:
●      Een goede bereikbaarheid voor o.a. auto’s en fietsers, voldoende parkeergelegenheid met laadpalen en een hoogwaardige ICT-infrastructuur zijn hiervoor noodzakelijke voorwaarden voor een aantrekkelijke vestigingsplaats. Uiteraard in combinatie met duurzame gebouwen (B-niveau) en voldoende ecologisch groen. 
●      Aanvullend openbaar vervoer, zoals de waterbus, zal worden ingezet om de bereikbaarheid te verhogen. 
●      De ontwikkeling van Rivium moet rekening houden met de bouw van een nieuwe woonwijk met 5.000 appartementen. 
●      D66 vindt dat de gemeente een actief innovatiebeleid moet voeren. Een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) kan een belangrijke rol spelen. Onder innovatie verstaan wij in dit verband o.a. passend openbaar vervoer, ruimte voor elektrische auto’s, goede bereikbaarheid met de fiets, high speed internet (300Mbs) en voor duurzame gebouwen level B (zie ook H10). 
●      Gezien de beperkte hoeveelheid parkeerplaatsen in het Rivium na de transformatie wil D66 dat er per jaar gemonitord wordt of daardoor geen overlast ontstaat in aangrenzende gebieden en dat bij gebleken overlast gezocht wordt naar een oplossing in het Rivium.
●      D66 wil ook dat de inwoners van het Rivium sport- en recreatiemogelijkheden krijgen in hun eigen wijk.
●      De People mover is geen betrouwbaar vervoersmiddel gebleken in de afgelopen 20 jaar. Met de bereikbaarheid van het Nieuwe Rivium dient hier mee rekening te worden gehouden.

Winkelcentra 

Online shopping is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ondernemers met een fysieke locatie ondervinden meer concurrentie, doordat een steeds groter deel van de bestedingen wordt gedaan bij webwinkels. Dat heeft consequenties voor onze verschillende winkelcentra, zoals de Koperwiek.
●      Het stimuleren van niet-traditionele retail in winkelcentra, zoals bijvoorbeeld dienstverlenende bedrijven  en (thuis)zorgwinkels.
●      Online shoppen is complementair aan offline shoppen. We ondersteunen ondernemers om een goede wisselwerking te vinden tussen online en offline zichtbaarheid . Bijvoorbeeld door het project met de digitaliseringsvouchers voor een langere tijd te blijven ondersteunen.

De weekmarkt 

De wekelijkse markt in het centrum is waardevol voor veel inwoners. D66 zet zich in erop dat ook na de realisatie van het nieuwe stadscentrum de weekmarkt zijn plek en zijn functie behoudt. D66 is tevens voorstander van een bloeiende weekmarkt op het Pier Panderplein in Schollevaar. 

Stadsplein

D66 vindt dat het stadsplein in de nabije toekomst een mooie en centrale functie moet krijgen, ingericht als een groene ontmoetingsplek welke ook geschikt is  voor (grotere) evenementen.
Ook wil D66 hier een permanent openbaar toilet voorzien.

Winkeltijden 

D66 vindt dat winkeliers in volledige vrijheid moeten kunnen bepalen welke openingstijden, met inbegrip van de zondag, zij willen hanteren. De winkeliers zelf zijn immers het best in staat te bepalen wat goed is voor hun onderneming en wat aansluit bij de wensen van de klanten. 

Veiligheid 

Veilig kunnen winkelen en ondernemen is noodzakelijk. In de afgelopen jaren is al veel gebeurd, mede op initiatief van de bedrijven zelf. Alle winkelgebieden en bedrijventerreinen zouden moeten inzetten op het verkrijgen of behouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de gemeente stimuleert en faciliteert hierin.