Leven in een groen en klimaatbestendig Capelle

Capelle heeft zich het doel gesteld om in 2050 één van de meest duurzame gemeenten van Nederland te worden. Dit wordt bereikt met behulp van de energietransitie, klimaatadaptatie en de overgang naar een circulaire economie. Dit is goed voor de aarde en ook voor onszelf. Met al deze aanpassingen aan onze woning en omgeving stijgt het woongenot, bevorderen we een goede gezondheid en zorgen we dat we droge voeten houden aangezien Capelle in de buurt ligt van het laagste punt van Nederland. Herstel van biodiversiteit is nodig voor een beter leefklimaat en schone lucht.
 
Gemeenten spelen een sleutelrol in de strijd tegen de opwarming van de aarde en de uitstoot van CO2, omdat gemeenten een regierol hebben voor het lokaal en kleinschalig opwekken van energie, het isoleren van huizen en hetlaten aanleggen van energienetwerken. D66 wil dat groene keuzes voortaan gaan lonen, dat Capelle zich duurzaam blijft ontwikkelen en circulair wordt en dat iedereen mee kan doen en schone lucht kan inademen.

Energie voor Capelle

●      Capelle moet nu voorsorteren om per 2050 niet afhankelijk te zijn van fossiele energie. Zo zal in 2030 al een derde van de benodigde energie hernieuwbaar moeten zijn (tegenover 16% in 2019). In dat kader zal het programma Energie voor Capelle wat ons betreft nog een flinke aanscherping krijgen waarbij zwaarder dan tot nu toe ingezet wordt op hernieuwbare energie (zonne-energie, zonnecollectoren etc), warmte-isolatie, energie-opslag  en de implementatie van de warmtetransitie versnellen.
●      D66 wil in 2026 minimaal 125.000 zonnepanelen hebben op woningen en alle andere gebouwen.Daarnaast wil D66 ook 3.000 zonnecollectoren geïnstalleerd zien en 5.000 woningequivalenten aansluiten op een warmtenet.
●      Bestaande bedrijfspanden moeten per 2023 wettelijk minimaal voldoen aan energieklasse C. D66 wil uiteindelijk energieklasse B bereiken door het aanbieden van energiescans, voorlichting en ontzorging bij procedures.
●      Energie Collectief Capelle levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en moet daarom behouden blijven
●      Bij nieuwbouw of transitie worden zoveel mogelijk “groene daken” onderdeel van de vergunningverlening. Hierbij is de keuze tussen sedum daken, zonnepanelen, collectoren of een combinatie waarbij andere milieutechnische opties zoals warmtepomp ook toebehoord.
●      D66 pleit ervoor dat de gemeente het initiatief houdt om in regionaal verband het gesprek te voeren met de netbeheerder om te onderzoeken op welke manier de gemeente kan bijdragen om het stroomnetwerk toegankelijk te houden voor nieuwe initiatieven.

Iedereen moet mee kunnen doen

●      Landelijk is afgesproken dat hernieuwbare energieprojecten voor (waar mogelijk) 50% eigendom zijn van lokale bewoners en bedrijven of een regionaal samenwerkingsverband. Deze maatregel implementeren we zo snel mogelijk. Uiterlijk per 2023 hanteert de gemeente dit uitgangspunt bij de vergunningverstrekking. D66 is voorstander van een actieplan per wijk of buurt om tot energieneutrale wijken te komen.
●      We vragen een nieuw in te stellen burgerraad om mee te denken over keuzes in klimaattransitie. Grootschalige aanpak van bovenaf werkt stroperig en mensen voelen zich minder betrokken.
●      Buurtgewijze aanpak: Eigen initiatief vanuit de wijken of buurten moet ondersteund worden. Hiermee doelen wij op het delen van kennis- en ervaring, soepele verwerking van procedures, helpen bij collectieve inkoop en/of innovatieve ideeën uitwerken. Een goed voorbeeld van eigen initiatief is het Coörportatie Zonkracht Capelle.Ook wordt aangesloten bij mogelijkheden voor bewoners om leningen te krijgen voor het verduurzamen van hun woning. 

Afvalreductie en recycling

Het beleid is gericht op het verminderen van de hoeveelheid en het verhogen van de kwaliteit van afval die we met z’n allen produceren. Dat is niet alleen goed van het klimaat (CO2-reductie) en het milieu (schoner) maar bevordert tevens ons streven naar een circulaire economie. 
●      Bij afvalverwerking van Capellenaren blijft het beleid de komende jaren gefocust op het verminderen van ons huishoudelijk afval tot 100 kg restafval per persoon per jaar, nu is dat 185 kg. Dat is veel te veel want driekwart van het aangeboden afval zou kunnen worden hergebruikt mits het goed kan worden gescheiden, hetzij vóóraf door de burgers, hetzij achteraf door afvalverwerker.
●      D66 streeft naar regionale verwerking van afval.
●      D66 vindt dat – in het kader van een nagestreefde circulaire economie – een nieuw onderzoek moet plaatsvinden omtrent invoering van Diftar, een systeem voor inzameling van afvalstoffen met gedifferentieerd tarief naar soort en hoeveelheid per huishouden. Dit draagt bij aan het principe de vervuiler betaalt. 
●      In Capelle ligt het gemiddelde scheidingspercentage op slechts zo’n 50% en dat zou wat D66 betreft moeten worden verhoogd naar 75%. Dit vergt slechts een relatief kleine inspanning van de Capellenaar mits met goede communicatie het bewustzijn onder Capellenaren kan worden verhoogd. 
●      Vooral op het gebied van organisch afval (GFT), papier en textiel lijkt op korte termijn nog veel (rendabele) vooruitgang te kunnen worden geboekt door bijvoorbeeld het uitbreiden van afvalcoaches die helpen bij het correct scheiden van afval. 
●      D66 vindt het belangrijk dat het gescheiden afval zo goed mogelijk hergebruikt wordt. De gescheiden ingezamelde afvalstromen zullen op een zo hoog mogelijke trede ingezet volgens de afvalhierarchië.
●      Het Repaircafé in Capelle, door vrijwilligers gerund, behoort tot de meest duurzame reparatiewerkplaatsen van geheel Nederland. Daarom wil D66 Capelle het reapaircafé behouden en kijken wat nodig is om dit concept nog meer verankerd te krijgen in de Capelse samenleving.
●      Om straatafval tegen te gaan moeten ondergrondse afvalcontainers overal zo aangepast worden dat betrouwbare sensoren automatisch een seintje sturen wanneer ze bijna vol zitten en leeggemaakt moeten worden. Deze signalen moeten vlot opgevolgd worden.
Zo kun je je afval altijd kwijt. Wie alsnog afval naast de container zet, krijgt te maken met handhaving! 
●      Het containeradoptieplan wordt verder uitgebreid.
●      D66 wil dat de gemeente het initiatief ontplooit om het gescheiden inzamelen van luiers / incontinentiemateriaal te faciliteren, hierbij kan samengewerkt worden met bijv.  kinderopvangorganisaties en of zorginstellingen. 

Meer en beter groen in Capelle

Mensen willen graag wandelen, sporten, fietsen of picknicken in het groen. Hoe belangrijk dat is, hebben we tijdens de coronacrisis allemaal extra goed ervaren. We willen daarom meer groen en kwalitatief beter groen in de stad. Met meer bomen, planten en struiken zijn we beter voorbereid op extreme weersomstandigheden, zoals hoosbuien en hittegolven tevens draagt dit bij aan de biodiversiteit binnen Capelle.. 
D66 wil dat de gemeente inzet op: 
●      De stad meer waterbestendig inrichten, bijvoorbeeld door extra groen op straat. Nieuwbouwprojecten en stedelijke herontwikkeling moeten (minimaal) zorgen dat de regenwateropvang en -afvoer op de locatie zelf of in de directe omgeving worden gerealiseerd. Bij stortbuien zou het overtollige water in de plantsoenen moeten lopen en dat kan als de plantsoenen iets lager liggen dan het straatniveau (wadi’s). Ook valt te denken aan halfverharding in het openbaar gebied en het vergroten van plantgaten rondom bomen. 
●      De komende jaren werkt de gemeente actief samen met Hoogheemraadschap HSSK samen om de juiste oplossingen te vinden voor nieuwe problemen op het gebied van waterbeheer. Het gaat hier bijvoorbeeld om hoe om te gaan met extreem weer (stortbuien) en het voorkomen van medicijnresten in het riool. 
●      Ook wordt gekeken op welke manier hemelwater op een zo efficïent mogelijke manier opgevangen kan worden en/of gezorgd wordt dat het niet het riool in kan.
●      Alle nieuwe auto-inritten en parkeerplekken worden zo veel mogelijk groen, dit wordt vastgelegd in de vergunningverlening.
●      Ook in tuinen en op daken van de huizen kan groen worden aangebracht. D66 bepleit een verbeterde subsidieregeling voor ‘ont-tegeling’ van tuinen en het aanleggen van ‘groene daken’. Ook valt te denken aan verticale vergroening, bijvoorbeeld aan balkons van flats. 
●      Veel bewoners hebben ideeën over vergroenen van hun eigen buurt en D66 wil dit mogelijk maken. Groeninitiatieven, zoals groentuintjes rondom containers, krijgen budget. Ook wil D66 stimuleren dat buurten gezamenlijk (mogelijk met de WOP’s) initiatieven ontplooien om de buurt te onderhouden en eventueel te verfraaien/vergroenen. De gemeente wil dit stimuleren door het beschikbaar stellen van gereedschappen en expertise maar ook door dit te combineren met een sociale activiteit als een borrel of een (elektrische) barbecue. Bomen zorgen voor CO2-reductie en verkoeling in de zomer en tegelijkertijd wordt regenwater beter vastgehouden in de bodem. Daarom zetten we in op het aanscherpen van het bomenplan met als uitgangspunt om méér bomen te planten. In 2026moet Capelle 5.000 extra bomen hebben. In dit bomenplan moet aandacht zijn voor de levensduur van nieuwe aanplanting en biodiversiteit. Capellenaren krijgen de kans om zelf aan te geven waar zij graag nieuwe bomen zien. Ook kunnen bomen op eigen grond van de bewoners worden geplant, 
●      Verplichting om groene erfafscheidingen toe te passen (en handhaving) bij verkoop gemeentegrond.
Gemeente gaat ook actief handhaven op aanwezigheid groen welke in doorlopende verkoopbepalingen is opgenomen.
●      D66 vindt dat de gemeente zich moet aansluiten bij het Deltaplan Biodiversiteit.
●      Invasieve plantensoorten die overlast veroorzaken moeten op een actief biologische manier bestreden worden.  Invasieve plantensoorten zijn soorten die oorspronkelijk hier niet voorkomen. 
●      Het interregionaal ontwikkelen van een plan om de IJssel beter te benutten als recreatieplaats waarbij groenbehoud centraal staaten en de kansen van de IJssel goed worden benut.
●      Een insectenvriendelijk en ecologisch verantwoord maaibeleid waarbij zo min mogelijk wordt gemaaid in het broedseizoen.
●      Het hondenbeleid in Capelle wordt kritisch bekeken, waarbij herinrichting van hondenlosloopgebieden en hondenuitlaatzones plaats gaat vinden Losloopgebieden worden zo veel mogelijk geplaatst op plaatsen met weinig verkeer.. Communicatie rondom de zones en gebieden wordt herzien en handhaving wordt verstevigd.
●      Op de laatste vrije bouwkavel 2k1 in Fascinatio moet een groene invulling komen waar zowel het Nieuwe Rivium als de wijk Fascinatio gebruik van kunnen maken voor recreatie.

Weer schone lucht inademen

Schone lucht is van levensbelang en gaat ons allemaal aan. Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter en jaarlijks overlijden ongeveer 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. De luchtkwaliteit in Capelle is lang niet altijd optimaal als gevolg van grote industrie (Rijnmond), het drukke wegverkeer en de vele vaarroutes. Met alle gevolgen van dien voor inwoners van Capelle. D66 Capelle wil daarom meer aandacht voor schone lucht:

●      Capelle zal het Schone Lucht Akkoord ondertekenen waarbij het Rijk, tientallen gemeenten en provincies inmiddels al zijn aangesloten om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
●      Goede voorlichting geven over de gezondheidsrisico’s van houtstook, gecombineerd met een oproep om niet te stoken zijn daarbij noodzakelijk.Daarom willen wij dat het aantal schoorstenen in onze stad niet langer groeit, maar juist afneemt.
●      Inzetten op een Schoon Water Akkoord en Geluidshinder Akkoord met provincies en gemeenten. 
●      Bij het verlenen van omgevingsvergunningen worden hogere eisen gesteld aan de uitstoot van fijnstof, geluid en lozingen. 
●      Eisen stellen bij nieuwbouw waardoor elektrisch vervoer wordt bevorderd. D66 wil het makkelijker maken om laadmogelijkheden te plaatsen zowel op openbare parkeergelegenheden (ook parkeergarages) en particulieren parkeergelegenheden. Kantoren zullen extra laadmogelijkheden en elektrische deelauto’s moeten opnemen.
 

Dierenwelzijn

Huisdieren zijn een verrijking voor het leven van vele Capellenaren. Huisdieren helpen tegen eenzaamheid maar ze zijn ook belangrijk voor het voortbestaan van onze flora en fauna. Dierenwelzijn dient prominenter dan tot nu toe op de gemeentelijke agenda te komen en dierenleed moeten we (proberen te) voorkomen. Daarom zet D66 zich in voor:
●      Met oud en nieuw vuurwerkvrijezones rondom gebieden waar veel dieren zijn, zoals de kinderboerderij.
●      De verplichting tot het chippen en registeren van de chip van katten: dat maakt het makkelijker het baasje te vinden 
●      Capelle sluit zich aan bij het dierenbuddy programma. Op deze manier hoeven ouderen en chronisch zieken geen afscheid te nemen van hun huisdieren, ondanks dat ze minder goed kunnen zorgen voor ze. De vrijwillige dierenbuddy’s helpen deze mensen namelijk met de dagelijkse zorg voor hun huisdieren.
●      Overlast van ongedierte bestrijden we op een diervriendelijke  en ecologisch manier.
●      Voederverbod voor gansen, eenden en zwanen. Dit voorkomt overlast van ratten die het eten opeten en voorkomt dat gansen, eenden en zwanene eten krijgen dat niet goed voor hen is.
●      Capelle legt in haar richtlijnen van de Bijzondere bijstand vast dat inwoners met een laag inkomen een regeling kunnen treffen bij onvoorziene noodzakelijke medische kosten voor één huisdier.
●      Verbod op bomenkap in het broedseizoen moet strenger worden gehandhaafd.