Democratische vernieuwing

De sterkste democratie is een democratie die zo dicht mogelijk bij de burger staat. Onder dat motto werd D66 ruim vijftig jaar geleden opgericht. Waar Capellenaren niet alleen om input wordt gevraagd, maar ook zelf initiatief kunnen nemen. Bijvoorbeeld over de invulling van de energietransitie en herinrichting van hun woonwijk. Ook jongeren worden  als serieuze gesprekspartner gezien. Capellenaren krijgen wat ons betreft de mogelijkheid om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen of wijzigingen in reeds bestaande plannen voor te stellen.

Actief burgerschap van jongs af aan

Voor elke duizend inwoners zijn ook duizend verschillende manieren om mee te doen. Overal zijn zichtbare en onzichtbare scheidslijnen en D66 wil ervoor zorgen dat iedereen gehoord wordt, een stem heeft en niemand wordt buitengesloten mits er tijdig en adequaat bestuurd wordt. Daarom zet D66 zich in voor de volgende punten:
●      Burgerschap stimuleren door het organiseren van een jongerendebat, energiedebat en de dag van de democratie.
●      Uitbreiding van het gemeenteraadsspel naar zo veel mogelijk Capelse scholen
●      Klas in de gemeenteraad voor groepen 8 van de basisschool. Op deze manier leren deze kinderen door het naspelen van een raadsvergadering meer over de gemeenteraad.
●      Faciliteer een kindervragenuur met de gemeenteraad op de dag van de kinderrechten.

Integer bestuur

D66 let traditiegetrouw scherp op integriteit van het openbaar bestuur en de kwaliteit van de besluitvorming. Checks en balances staan hierbij centraal: burgemeester en wethouders besturen en de gemeenteraad controleert hen. Hoe krijgen inwoners een stem bij en eventueel controle op nieuw beleid? 
●      D66 Capelle wil zoeken naar actievere vormen om bijvoorbeeld bestemmingsplannen of  de herinrichting van wijken samen met de bewoners te schrijven en deze achteraf ook te kunnen controleren.  Als zodanig ontstaat een groter draagvlak.
●      D66 wil graag een hoorzitting voor nieuw te benoemen wethouders. Op deze manier kan de raad toetsen of de wethouder past bij de verwachtingen die de raad heeft van zijn portefuille.

Democratie is inspraak

●      D66 pleit ook voor de instelling van een burgerraad, die de gemeenteraad en bestuur van advies kan dienen bij complexe leefklimaatvraagstukken, zoals de energietransitie, CO2-reductie en afvalverwerking.
●      D66 wil het burgeramendement invoeren. Zo kunnen Capellenaren, mits zij genoeg handtekeningen ophalen, een wijzigingsvoorstel op een besluit van de raad voorstellen waar de gemeenteraad over moet stemmen. 
●      Capellenaren krijgen de mogelijkheid om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Het te agenderen onderwerp moet wel relevant zijn en bredergedragen worden, daarom moeten initiatiefnemers 50 handtekeningen verzamelen van Capellenaren die de agendering ondersteunen.
Dit soort burgerinitiatieven wordt tot op heden nog niet toegepast in de gemeente Capelle. Dit zou ook de betrokkenheid van de burgers aanzienlijk kunnen vergroten

Wijk Overleg Platforms

Wijk Overleg Platforms (WOP’s) kunnen een belangrijke rol spelen als verbinder tussen de gemeente en de Capellenaar door het gesprek tussen deze twee partijen te faciliteren. Vanuit WOP-besturen (vrijwilligers) bestaat er veel frustratie over – en zij ervaren veel onbegrip van -het overleg met het gemeentebestuur i.c. de betrokken wethouders. Wat tegelijkertijd opvalt is de grote hoeveelheid kritiek die burgers in het algemeen hebben op de beleidsbepalers en -uitvoerders van de gemeente Capelle. Idealiter zouden WOP-besturen een goede brug moeten kunnen slaan tussen enerzijds de Capellenaren in de wijken en anderzijds het bestuur. 

  • De WOP’s zijn geen verlengstuk van het college maar zijn onafhankelijk en faciliteren het gesprek tussen de Capellenaar en de gemeente. 
  • Afspraken tussen WOP’s en de gemeente moeten vastgelegd worden en het WOP moet de gemeente bij niet nakoming hierop kunnen aanspreken.
  • Het is belangrijk dat WOP’s breed gedragen worden in de wijk en de huidige vrijwilligers ondersteund worden. Daarom wil D66 dat naast de al actieve WOP-bestuurders, Capellenaren worden ingeloot en worden gevraagd om te participeren in het WOP-bestuur.

Jongerenraad als partner

De jongerenraad bestaat uit betrokken jongeren die zich willen inzetten voor Capelle. Als gemeente moeten we hen als serieuze gesprekspartner zien. Zij hebben immers de toekomst. 

Het Referendum

Door middel van een referendum kunnen Capellenaren zich gevraagd en ongevraagd collectief uitspreken over een gemeentelijk besluit. D66 is voorstander van het uitbreiden van de mogelijkheden voor het referendum. Dat wil zeggen; meer dan alleen een ja- of nee-vraag, maar bijvoorbeeld ook een vraagstelling waarmee Capellenaren kunnen kiezen tussen een aantal opties. Het referendum dient tevens als een laatste mogelijkheid voor Capellenaren om zich collectief uit te spreken tegen een voorstel.