Concept raadsprogramma 2022 – 2026 gepresenteerd.

Vandaag is het concept raadsprogramma 2022 – 2026 bekend gemaakt alsmede de kandidaat-wethouders en hun beoogde portefeuilles.

Raadsprogramma

Het raadsprogramma is het resultaat van het gezamenlijk optrekken van alle raadsfracties na de verkiezingen van maart dit jaar. Het was de bedoeling om een raadsprogramma samen te stellen waarin alle partijen inbreng zouden hebben. Dit zou vervolgens de basis moeten vormen van het opvolgende college-uitvoeringsprogramma.

Deze vorm zou alle partijen de gelegenheid geven de voor hun belangrijk(st)e punten aan de basis te laten staan van het beleid voor de komende vier jaar. Op die manier wordt uitvoering gegeven aan de breed gedeelde opinie in de gemeenteraad dat de partijkleur van de wethouders geen invloed zou moeten hebben op de uiteindelijke uitvoering van het beleid. Dit is een pragmatisch uitgangspunt dat we als D66 alleen maar kunnen toejuichen.

Helaas zijn GroenLinks en de PvdA op het laatste moment uit de onderhandelingen over de tekst van het raadsakkoord gestapt. De reden hiervoor had echter niets met het raadsakkoord als zodanig te maken. De tekst is dan ook het resultaat van de inbreng van alle partijen.

Wethouders

Er worden drie kandidaat wethouders naar voren gebracht :

Absoluut Aalsmeer: Dick Kuin
CDA: Bart Kabout
VVD: Robert van Rijn
D66: Willem Kikkert

Het is aan de orde geweest dat deze voordracht dit keer louter uit mannen bestaat. Vanuit het uitgangspunt dat uitzonderingen verklaard moeten kunnen worden is men dit keer tot de conclusie gekomen dat het proces correct verlopen is. De deelnemende partijen hebben ieder een democratisch proces doorlopen waarbij het onderwerp aan de orde is geweest en de kandidatering uiteindelijk de meest geschikte kandidaat heeft opgeleverd binnen de op voorhand geleverde kaders.

Portefeuilleverdeling

De kandidaat-wethouders zijn in onderling overleg tot een portefeuilleverdeling gekomen. Er bleek weinig reden voor discussie te zijn en de betrokken personen hebben praktisch alle portefeuilles verkregen die zij op voorhand wensten.

Het loco-burgemeesterschap is verdeeld in twee periode waarbij de eerste twee jaar Robert van Rijn loco-burgemeester zal zijn en Bart Kabout de laatste twee jaar.

Willem Kikkert heeft de volgende portefeuilles onder zijn hoede gekregen.

 • Duurzaamheid
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Kunst en Cultuur
 • Inwonersparticipatie en Wijkgericht werken
 • Gezondheidszorg (excl. Jeugdzorg) en WMO
 • Maatschappelijk werk
 • Asielzorg en integratie
 • Participatiewet
 • Schuldhulpverlening, inkomensondersteuning en armoedebestrijding
 • Natuur en Milieu
 • Vrijwilligerswerk
 • Bedrijfsvoering, samenwerking en ICT AA organisatie
 • enkele projecten vooral degenen die een verbinding hebben met Wonen