Aan de slag met de energietransitie, vergroot de biodiversiteit en behoud de natuur

Renkums Beekdal - Beeld: Dorien Firet

Uitstoot verminderen en energietransitie
Wij gaan de klimaatproblemen aanpakken. Wij geven het klimaat een vaste plek op elke agenda. Elk beleidsvoornemen of initiatief moet zorgen voor een klimaatneutrale oplossing. De uitstoot van stikstof moet omlaag. Stikstof is niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de gezondheid van mensen. De uitstoot door bedrijvigheid wordt verminderd. We houden de opening van vliegveld Lelystad tegen. We stimuleren natuur- en landschap inclusieve landbouw waar dat kan. We stimuleren een duurzame voedselproductie door het lokaal (biologisch) verbouwen en verkopen van voedsel. Intensieve veehouderij komt in Renkum niet voor en dat blijft zo. We promoten elektrisch autorijden. Het stoken van hout kan leiden tot ongezonde uitstoot. We blijven inwoners hierop wijzen en geven voorlichting hoe een houtkachel het beste gestookt kan worden. De gemeente moet het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld op alle gemeentelijke overheidsgebouwen zonnepanelen te plaatsen.

Er moet snel gehandeld worden voor het klimaat. De gemeente werkt enthousiast en proactief mee aan het behalen van de gemaakte afspraken uit het klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES). Alle initiatieven om te zorgen voor zonnepanelen op daken worden ondersteund. Voor 2025 worden zonnevelden aangelegd op de locaties waar dat volgens de RES kan. Alle mogelijkheden van de warmteproductie van Smurfit Kappa Parenco worden onderzocht en gebruikt voor de energietransitie. Studies naar de mogelijkheden en gevaren van geothermie moeten aandacht krijgen. We zetten in op de realisatie van een waterkrachtcentrale bij de stuw bij Driel. We moeten voortdurend mogelijkheden voor een energietransitie blijven verkennen binnen Renkum.

Natuur in Renkum
Wij investeren in natuur en landschap. Er komt meer ruimte voor de natuur, zowel in de dorpen zelf als daaromheen. Natuurbescherming en landschapsontwikkeling vinden plaats in samenwerking met omringende gemeenten, in regionale samenwerking en met landelijke natuur- en landschapsorganisaties. De in de gemeente aanwezige landgoederen en beken worden gekoesterd en beschermd doordat er landschapsinclusief omgevingsbeleid wordt opgesteld. Het landschap en de landgoederen moeten worden altijd meegenomen in besluitvorming over de ruimte. Zo wordt het landschap wat Renkum zo bijzonder maakt gekoesterd en bewaard. Er wordt een nieuwe inventarisatie gedaan van waardevolle bomen in de gemeente en meer bomen krijgen een beschermde status.

Duurzaam wonen
Waar mogelijk moet er natuur- en landschapsinclusief gebouwd worden. Nieuwe woningen moeten energiezuinig zijn. Het wordt verplicht dat bouwplannen moeten zorgen voor een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Bijvoorbeeld het aanplanten van voldoende bomen en hagen en het aanleggen van groene daken of gevels. Renkum doet mee en stimuleert de inwoners om mee te doen met het landelijke initiatief ‘Tegelwippen’. Bewoners worden ondersteund en gestimuleerd om tegels te verruilen voor groen.

Biodiversiteit in Renkum
Wij beschermen flora en fauna en streven naar een maximale biodiversiteit. Met veel planten- en diersoorten gaat het niet goed. Het beleid van de gemeente moet gericht zijn op het behoud en het duurzame gebruik van alle vormen van biodiversiteit. Het behoud en het versterken van de biodiversiteit moeten bij alle activiteiten centraal staan. Bij nieuwe bouwprojecten zetten we in op het vergroten van de biodiversiteit. Inwoners kunnen veel doen voor de biodiversiteit rond hun eigen huis en tuin. Ook bij het inrichten van straten en pleinen in de dorpen heeft vergroening en versterking van de biodiversiteit een hoge prioriteit.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.