Inspraak voor alle inwoners, goede communicatie en een goede overheid

Gesprek op de markt - Beeld: Dorien Firet


Inspraak voor alle inwoners van Renkum
Wij staan voor verbinding tussen mensen. We hebben een optimistische blik op de toekomst van Renkum, maar gaan de problemen van nu niet uit de weg. We creëren zeggenschap in alle dorpen voor iedereen. De inwoners krijgen invloed op de keuzes die de dorpen raken. We gaan experimenteren met verschillende vormen van burgerparticipatie, zoals (gelote) burgerraden, burgerpanels, of participatieve begrotingen.

Wij maken bij bouwplannen duidelijk hoe inwoners daarbij betrokken worden. Wij benutten de kracht van maatschappelijke organisaties. Er wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven aan ideeën en initiatieven van inwoners voor het ruimtelijk domein. We vinden het belangrijk dat alle belangen zichtbaar op tafel liggen voordat er als gemeente een beslissing wordt genomen, ook als daarmee de beslissing lastiger wordt gemaakt.

Goede communicatie tussen gemeente, inwoners en maatschappelijke organisaties
Wij verwachten dat de gemeente goed communiceert. Communiceren is zenden en ontvangen. De gemeentelijke organisatie is dan ook zichtbaar en neemt initiatief bij het proces van halen en brengen. Hierbij moet de gemeente goed aan blijven sluiten op technologische ontwikkeling en op de behoefte van haar inwoners. Dat betekent dat informatie vanuit de gemeente zowel via de oude (papieren) als de moderne (digitale) media eenduidig wordt verspreid.

In samenwerking met andere partijen kan de gemeente grotere maatschappelijke waarden creëren. Daarvoor moeten de gemeente en haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties elkaar goed kunnen vinden en ontmoeten. De ambtenaren van de gemeente Renkum zijn klantgericht, bereid mee te denken met de inwoners, naar buiten gericht en zichtbaar. Als men elkaar treft wisselt men uit wat er gebeurd is, wat er op dit moment gebeurt en wat er gaat gebeuren.

Een goede overheid voor onze inwoners
Een goede regionale samenwerking is nodig om een goede gemeente te kunnen zijn voor inwoners. Gaat de bibliotheek weg of het zwembad? Stoppen educatieprogramma’s op de scholen of verhogen we de OZB? Repareren we de wegen of onderhouden we ons groen beter? Het is voor een kleine gemeente als Renkum elk jaar moeilijker om de begroting sluitend te krijgen. De gemeente heeft steeds meer taken van het rijk gekregen. Dat betekent dat we steeds meer zelf moeten doen en bekostigen.
We zitten in een relatief kleine gemeente als Renkum aan de toppen van ons kunnen. We moeten met elkaar in gesprek over wat dit betekent voor de inwoners en de dorpen. We gaan dat gesprek aan en vertellen onze inwoners het eerlijke verhaal. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente een zo goed mogelijke overheid is voor haar inwoners.
Als de gemeente iets niet meer zelfstandig kan doen met het gewenste resultaat, dan moet dat gezegd en onderzocht worden. De gemeenteraad moet als democratisch gekozen orgaan hierop de controle houden.

Veilig omgaan met data van inwoners
De gemeente beschikt over veel data van de inwoners. Die inwoners mogen ervan uitgaan dat hier goed mee wordt omgegaan. In visie en beleid is aandacht voor het garanderen van de digitale privacy van iedereen en het veilig kunnen gebruiken van de digitale informatiekanalen. Daarnaast is er continu openheid over de manier waarop algoritmen worden ingezet, de wijze van dataverzameling en -bescherming door de gemeente en de manier waarop zaken tussen gemeente en andere partijen digitaal worden gedeeld en opgeslagen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.