Vragen Smurfit Kappa Parenco

Schoorstenen - Beeld: Beeldbank

In het onlangs verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, met als titel “Industrie en omwonenden” is de bescherming van omwonenden van bedrijven tegen nadelige gezondheidseffecten door blootstelling aan industriële emissies onderzocht. Belangrijk punt uit het rapport is dat omwonenden zich vaak slecht gehoord voelen én zich zorgen maken omdat ze geen antwoord krijgen op vragen over hun gezondheid. Alleen als zij via een rechtsgang en/of de media vragen stellen ervaren ze dat er vanuit bedrijven en overheden wordt geluisterd naar hun zorgen.
 
Informatie over het rapport, zeker in relatie tot de bedrijfsvoering van Smurfit Kappa Parenco (hierna: Parenco) bleek op de website van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) niet actueel te zijn en Peter Kraak heeft daarom namens D66 Renkum vragen gesteld aan de ODRA. Op die vragen is nog geen antwoord ontvangen. D66 Renkum is van mening dat de ODRA-website altijd actueel en volledig moet zijn, zeker voor wat betreft de ontwikkelingen rond een bedrijf als Parenco. Naast het rapport van de Onderzoeksraad is het bijvoorbeeld ook voor iedereen belangrijk wat de actuele status is van de MER-procedure in het kader van de revisievergunning of wat de uitkomsten zijn van de diverse overlegbijeenkomsten die wel op de site van de ODRA worden aangekondigd maar waarvan de uitkomsten verder nergens zijn terug te vinden.
 
Om ten aanzien van Parenco te weten waar we aan toe zijn en als bestuur te kunnen bepalen wat er vanuit Renkums perspectief nodig is ten aanzien van het bedrijf stelde Fedor Cuppen tijdens de raadsvergadering van 24 april namens de fractie van D66 Renkum vragen. Zo wilde de fractie weten wat de actuele stand van zaken is voor wat betreft de status van de MER-procedure in het kader van de revisie-omgevingsvergunning voor Parenco en op welke manier het college-overleg heeft gevoerd met de provincie over die revisie-omgevingsvergunning. Daarnaast vroegen we wat het college eraan gaat doen om ervoor te zorgen dat de ODRA-website actueel en volledig is, met name voor wat betreft het dossier Parenco. Ten aanzien van het rapport ‘Industrie en omwonenden’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wilde de fractie weten of het college kon aangeven wat zij voornemens is te doen met de aanbevelingen uit dat rapport, zeker voor wat betreft Parenco. Los van dit alles stelde D66 Renkum de vraag wat het college eraan gaat doen om Parenco en/of de provincie Gelderland als vergunningverlenende instantie te vragen danwel te dwingen om veel minder grondwater op te laten pompen.
 
Wat D66 Renkum betreft zal, om allerlei redenen waaronder de bovenstaande, de productie van papier en karton door Parenco in de gemeente Renkum moeten stoppen, tenzij er daadwerkelijk iets gaat gebeuren om de negatieve milieu-impact op de omgeving te laten verdwijnen …
 
Wethouder Maouch reageerde namens het college op de vragen van D66 Renkum. Hij gaf aan dat het al enige tijd geleden was dat er overleg was met en over Parenco, maar dat het college voldoende op de hoogte is om te kunnen zeggen dat de MER-procedure op korte termijn duidelijkheid zal gaan bieden. Tot die tijd moet worden afgewacht wat de MER-rapportage zal opleveren. De website van de ODRA moet actueel en duidelijk zijn; dat gaat het college afstemmen met de ODRA. Ook het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid moet daarbij worden meegenomen; de inhoud van dat rapport is nog niet voldoende bij het college bekend, maar daar gaat voor worden gezorgd. Afspraken over het watergebruik van Parenco worden
gemaakt als dat nodig mocht zijn. Kortom: wordt vervolgd …
 
D66 Renkum volgt alles rond Smurfit Kappa Parenco op de voet.