Wonen in Oegstgeest

Beeld: Marlene Simoons

We wonen in Oegstgeest in een mooi en groen dorp met een flinke aantrekkingskracht. Dat blijkt ook uit de groei van onze gemeente van zo’n 23.000 inwoners in 2015 naar ruim 25.000 nu, een groei van bijna 9%. Het groene en dorpse karakter van Oegstgeest is wat ons dorp zo’n gewilde plaats maakt om te wonen. In de beleving van veel inwoners wordt het groen en onderhoud daarvan ervaren als belangrijk onderdeel van de leefomgeving en als een onmisbaar element in het dorp.

De druk op onze schaarse ruimte is groot en we hebben de afgelopen jaren gezien dat geen enkel onderwerp onze inwoners zo bezighoudt als hoe we deze beperkte ruimte gebruiken. Natuur, biodiversiteit, waterborging, woningbouw, maatschappelijke belangen, sport & recreatie en bescherming van ons erfgoed leven ontzettend in onze gemeenschap. Daarnaast heeft Oegstgeest met de winkelgebieden, De Boeg en het Bio Science Park een unieke bedrijvigheid in huis met regionale en zelfs internationale uitstraling. Het is aan de gemeente om hier een balans tussen te vinden en al deze aspecten zo veel mogelijk met elkaar te verenigen.

De afgelopen jaren heeft het beheer en onderhoud van onze ruimte een forse achterstand opgelopen. Bruggen zijn langdurig afgesloten, investeringen in het groen blijven uit en er is al meer dan zeven jaar geen enkele sociale woning in Oegstgeest gebouwd. Inwoners moeten steeds langer wachten op een vergunningsaanvraag, er wordt niet altijd goed gecommuniceerd over onderhoud en het ontbreekt de gemeente aan een visie op het vlak van ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor gaan allerlei private partijen, soms noodgedwongen en soms gretig, zelf aan de slag. De wensen van de gemeenschap lijken hierbij ondergeschikt te worden aan de commerciële belangen van de projectontwikkelaars. Het is essentieel dat het gemeentebestuur de regie pakt over de ruimtelijke ontwikkelingen in het dorp. Voorzieningen zoals een bibliotheek, een Centrum voor Jeugd en Gezin of een SOEK moeten duurzaam gehuisvest worden in Oegstgeest en er moet voldoende ruimte beschikbaar zijn voor sport en recreatie.

De komende jaren zal ons dorp verder groeien, maar de kansen om in ons mooie dorp te wonen zijn niet gelijk verdeeld. Het is voor veel mensen vrijwel onmogelijk geworden om in Oegstgeest een betaalbare woning te kopen of te huren. De wachttijd voor een sociale huurwoning is opgelopen tot meer dan 10 jaar. Jonge mensen kunnen amper meer in Oegstgeest terecht en onze bevolking vergrijst. Oegstgeest moet voldoen aan haar doelstelling voor woningbouw tot 2030 en de nadruk moet daarbij liggen op het corrigeren van de scheefgroei in het woningaanbod. Oegstgeest moet meer sociale woningen en woningen voor mensen met een middeninkomen realiseren. Daarnaast moet de doorstroming bevorderd worden door, waar mogelijk, scheefwonen aan te pakken en huisvesting voor de oudere doelgroep te realiseren.

Voor de periode na 2030 zijn er in Oegstgeest slechts beperkte mogelijkheden voor verdere groei van de woningvoorraad. Nieuwe woningbouw en herstructureringen moeten aan strenge eisen voldoen en ingebed worden in een groene omgeving. Huizen moeten met duurzame materialen gebouwd worden en levensloopbestendig en klimaat- en energieneutraal zijn. Bouwen doen we voor die doelgroepen die dat het hardste nodig hebben. Zo houden we onze gemeenschap divers en vitaal. Op die plekken waar nog mogelijkheden zijn moet de gemeente proactief met de eigenaren in gesprek gaan. Kwaliteit, doelgroepenbeleid en robuuste groene inbedding moeten overal het uitgangspunt zijn. Bereikbaarheid, goede verkeersafwikkeling en voldoende beschikbaarheid van voorzieningen zijn randvoorwaarden.

We investeren in het versterken van natuur en water in ons dorp. Uitgangspunt is het vergroten van de biodiversiteit en het verbinden van groene en blauwe zones en structuren in het dorp. Waardevolle stukken groen maken we waar mogelijk onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland om ze zo langdurig te beschermen. Robuust groen beschermt tegen hittestress, verlaagt luchtvervuiling, helpt bij waterbeheer en heeft recreatieve waarde voor onze inwoners. De gemeente doet dit niet alleen maar kan hierbij gebruik maken van de kennis en het enthousiasme van de bewoners. Het versterken van het groen vraagt concrete investeringen. Kwalitatief goed groen is helaas niet gratis, maar de investering zeker waard.

De gemeente pakt een actieve rol in het organiseren van het voor initiatieven en voorzieningen noodzakelijke maatschappelijke vastgoed.

De gemeente is actief aan de slag met het versterken van het groen.

Er zijn in Oegstgeest verschillende concrete locaties met kansen voor betaalbare (zorg)woningen.

Een heldere regie vanuit de gemeente met een duidelijk visie op de ruimtelijke toekomst van Oegstgeest.

De gemeente pakt een actieve rol in het organiseren van het voor initiatieven en voorzieningen noodzakelijke maatschappelijke vastgoed.

De gemeente is actief aan de slag met het versterken van het groen.

Er zijn in Oegstgeest verschillende concrete locaties met kansen voor betaalbare (zorg)woningen.

Een heldere regie vanuit de gemeente met een duidelijk visie op de ruimtelijke toekomst van Oegstgeest.

Toont 4 van 4