Democratie in Oegstgeest

Beeld: Sander Nubé

De positie van Oegstgeest is de afgelopen jaren zeer kwetsbaar geworden. De plannen van de gemeente blijven liggen, investeringen blijven achter en belangrijke besluiten worden in de regio of in Den Haag genomen. We zien dat het onderhoud van groen en wegen achterblijft, bruggen afgesloten zijn en schoolgebouwen een onvoldoende scoren. Ondertussen houdt de gemeente elk jaar geld over omdat ze de financiële middelen niet uitgegeven krijgt door gebrek aan capaciteit en expertise. Daarnaast staat de gemeente vaker tegenover dan naast de eigen inwoners en staat Oegstgeest regelmatig met de rug naar de andere gemeenten in de regio.

D66 kiest voor open bestuurscultuur waar de dialoog niet in de achterkamertjes maar in de raad wordt gevoerd. Grote trajecten vanuit de gemeente zijn voor inwoners goed te volgen. Het College heeft in overleg met de raad de ruimte de prioriteiten te verleggen of bij te sturen als dit nodig is vanwege actuele knelpunten of kansen. We pakken de ruimte om in samenwerking met belanghebbenden in het dorp met initiatieven naar de raad te komen. Samenwerken met andere fracties en het college gebeurt op inhoudelijke thema’s afhankelijk van de daarvoor beschikbare meerderheden.

Besluitvorming binnen de gemeente is laagdrempelig en wordt voorbereid met inwoners, verenigingen en betrokken organisaties. D66 vindt dat de gemeente een grote taak heeft inwoners, organisaties en ondernemers te ondersteunen in hun activiteiten omdat deze bijdragen aan de kwaliteit en samenhang in ons dorp. D66 wil een gemeente die werkelijk luistert naar inwoners, initiatieven vanuit het dorp versterkt en die uiteindelijke keuzes uitlegt. Waar de betrokkenheid1 van inwoners nu vaak beperkt blijft tot het informeren, raadplegen of een enkele keer advisering, wil D66 experimenteren met coproductie of inwoners die kunnen meebeslissen. Dit vraagt een omslag in de manier van werken in het gemeentehuis, zowel bij de ambtenaren en het College, als bij de raad. D66 wil dat de gemeente naast de activiteiten voor het Bio Science Park een actievere rol pakt in de samenwerking met winkeliersverenigingen en lokale ondernemers in het bepalen van een gezamenlijke agenda. Daarbij is er ook ruimte voor maatwerk rond bijvoorbeeld openingstijden en de inrichting van een winkelgebied. De gemeente doet dingen in één keer goed waardoor er minder vaak sprake zal zijn van conflicten met inwoners.

Oegstgeest kan de eigen taken niet alleen aan, op allerlei terreinen wordt door ambtenaren en wethouders al zeer intensief samengewerkt. De afgelopen jaren zijn de raden in de Leidse Regio onvoldoende met elkaar opgetrokken waardoor we onvoldoende hebben kunnen sturen en geen vuist hebben kunnen maken als regio. Voor de jeugdzorg, rond Servicepunt71 en ook bij de regionale omgevingsagenda hebben we kunnen zien dat besluiten in andere gemeenten genomen worden zonder dat Oegstgeest hier een stem in heeft. Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een sterke positie van Oegstgeest. D66 ziet in regionale samenwerking kansen om samen expertise en kennis op te bouwen. We zien kansen om samen een sterker geluid in Holland Rijnland, richting provincie en richting Den Haag te laten horen. D66 vindt dat de raad een grote eigen verantwoordelijkheid heeft om de regionale samenwerking te versterken. Samenwerken moet je doen, niet over praten. Fusie van de gemeenten in de Leidse Regio is voor D66 geen oplossing voor de problemen die de gemeente Oegstgeest op de korte termijn heeft. We zien op de inhoud kansen om samen uitdagingen rond de woningopgave, de jeugdzorg en het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving op te pakken. Ook het uitwisselen van expertise en capaciteit kan Oegstgeest op de korte termijn verder helpen.

Voor een open bestuurscultuur, een goede samenwerking met inwoners en het optimaal benutten van de samenwerking in de regio is een versterking van expertise binnen de ambtelijke organisatie nodig. Dossiers vragen (vaak tijdelijk) specifieke expertise die de huidige arbeidsmarkt moeilijk te verkrijgen is. De gemeente moet zich hierop inrichten. Inzetten op mooie ervaringstrajecten voor startende professionals, aantrekkelijke loopbaan mogelijkheden in de regio en meer naar regie dan uitvoering. De focus van de gemeentelijke organisatie moet van de uitvoering van taken naar het contact met inwoners en de regie op de ontwikkeling van het dorp.

D66 wil dat de gemeente naast de activiteiten voor het Bio Science Park een actievere rol pakt in de samenwerking met winkeliersverenigingen en lokale ondernemers in het bepalen van een gezamenlijke agenda. Daarbij is er ook ruimte voor maatwerk rond bijvoorbeeld openingstijden en de inrichting van een winkelgebied.

Oegstgeest kan de eigen taken niet alleen aan, op allerlei terreinen wordt door ambtenaren en wethouders al zeer intensief samengewerkt. De afgelopen jaren zijn de raden in de Leidse Regio onvoldoende met elkaar opgetrokken waardoor we onvoldoende hebben kunnen sturen en geen vuist hebben kunnen maken als regio. Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een sterke positie van Oegstgeest.

D66 wil een gemeente die werkelijk luistert naar inwoners, initiatieven vanuit het dorp versterkt en die uiteindelijke keuzes uitlegt. Waar de betrokkenheid van inwoners nu vaak beperkt blijft tot het informeren, raadplegen of een enkele keer advisering, wil D66 experimenteren met coproductie of inwoners die kunnen meebeslissen.

D66 wil een gemeente die werkelijk luistert naar inwoners, initiatieven vanuit het dorp versterkt en die uiteindelijke keuzes uitlegt. Waar de betrokkenheid van inwoners nu vaak beperkt blijft tot het informeren, raadplegen of een enkele keer advisering, wil D66 experimenteren met coproductie of inwoners die kunnen meebeslissen. Dit vraagt een omslag in de manier van werken in het gemeentehuis, zowel bij de ambtenaren en het College, als bij de raad.

D66 kiest voor open bestuurscultuur waar de dialoog niet in de achterkamertjes maar in de raad wordt gevoerd. Grote trajecten vanuit de gemeente zijn voor inwoners goed te volgen.

D66 wil dat de gemeente naast de activiteiten voor het Bio Science Park een actievere rol pakt in de samenwerking met winkeliersverenigingen en lokale ondernemers in het bepalen van een gezamenlijke agenda. Daarbij is er ook ruimte voor maatwerk rond bijvoorbeeld openingstijden en de inrichting van een winkelgebied.

Oegstgeest kan de eigen taken niet alleen aan, op allerlei terreinen wordt door ambtenaren en wethouders al zeer intensief samengewerkt. De afgelopen jaren zijn de raden in de Leidse Regio onvoldoende met elkaar opgetrokken waardoor we onvoldoende hebben kunnen sturen en geen vuist hebben kunnen maken als regio. Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een sterke positie van Oegstgeest.

D66 wil een gemeente die werkelijk luistert naar inwoners, initiatieven vanuit het dorp versterkt en die uiteindelijke keuzes uitlegt. Waar de betrokkenheid van inwoners nu vaak beperkt blijft tot het informeren, raadplegen of een enkele keer advisering, wil D66 experimenteren met coproductie of inwoners die kunnen meebeslissen.

D66 wil een gemeente die werkelijk luistert naar inwoners, initiatieven vanuit het dorp versterkt en die uiteindelijke keuzes uitlegt. Waar de betrokkenheid van inwoners nu vaak beperkt blijft tot het informeren, raadplegen of een enkele keer advisering, wil D66 experimenteren met coproductie of inwoners die kunnen meebeslissen. Dit vraagt een omslag in de manier van werken in het gemeentehuis, zowel bij de ambtenaren en het College, als bij de raad.

D66 kiest voor open bestuurscultuur waar de dialoog niet in de achterkamertjes maar in de raad wordt gevoerd. Grote trajecten vanuit de gemeente zijn voor inwoners goed te volgen.

Toont 5 van 5