Participatie en Samenwerking met inwoners en organisaties

D66 wil een gemeente die werkelijk luistert naar inwoners, initiatieven vanuit het dorp versterkt en die uiteindelijke keuzes uitlegt. Waar de betrokkenheid van inwoners nu vaak beperkt blijft tot het informeren, raadplegen of een enkele keer advisering, wil D66 experimenteren met coproductie of inwoners die kunnen meebeslissen.

Met onze inwoners in een sterke regio

  • Beeldvorming over voorstellen vanuit het College wordt door de gemeenteraad met betrokkenen uit het dorp georganiseerd.
  • Bewoners moeten makkelijker initiatieven kunnen nemen. Vanuit de gemeente komen er mogelijkheden om samen met inwoners oplossingen voor de problemen en de ontwikkeling van het dorp te zoeken.
  • D66 wil de adviserende rol van de inwoners versterken. We streven naar een situatie waar gemeente en inwoners steeds vaker samen optrekken (coproduceren). Op een voorstel dat in de raad behandeld wordt, zou elke burger een wijziging moeten kunnen agenderen. Hierom willen wij het recht op burgeramendement.
  • De veranderingen als gevolg van de omgevingswet worden ambitieus benut om de participatie van inwoners bij het beleid van de gemeente te versterken.
  • Daar waar mogelijk, zoals bij de energietransitie, is het wijkgericht aan de slag gaan een uitgangspunt van de gemeente. De samenwerking met wijkverenigingen speelt hierin een prominente rol.
  • De gemeente ondersteunt en investeert waar mogelijk in het opvangen van de effecten van de Coronapandemie door lokale verenigingen en organisaties
  • Lokale initiatieven (bijv. Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, Energiek Poelgeest of het Dorpscentrum) worden nadrukkelijk meegenomen als steunpilaren in uit te werken beleid
  • Burgerparticipatie en inspraak moeten ondubbelzinnig geregeld zijn. Hoe dit werkt moet beter vastgelegd worden. Belangrijk is dat participatie binnen de grenzen van de representatieve democratie blijft.